Mắt và các dụng cụ quang học

Mắt và các dụng cụ quang học

Gửi bàigửi bởi trung vào ngày Thứ 4 14/03/12 17:42

Chương: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC.
**********
A. LÝ THUYẾT
1. Lăng kính là gì. Nêu tính chất của lăng kính. Thế nào là góc lệch D.
2. Viết các công thức lăng kính (vẽ hình).
3. Thấu kính là gì. Có bao nhiêu loại thấu kính.
4. Viết công thức tính tiêu cự và độ tụ (ghi đơn vị). Qui ước giá trị của tiêu cự và độ tụ.
5. Viết công thức xác định số phóng đại ảnh.
6. Trình bày đường đi của 3 tia sáng tới đặc biệt :
_ Tia tới qua quang tâm O.
_ Tia tới song song với trục chính.
_ Tia tới qua tiêu điểm vật chính F.
(Vẽ hình)
7. Trình bày đường đi của tia tới bất kì. (Vẽ hình).
8. Thế nào là sự điều tiết của mắt. Nêu sự điều tiết của mắt ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.
9. Thế nào là góc trông vật, năng suất phân li của mắt.
10. Trình bày đặc điểm của mắt cận , mắt viễn, mắt lão. Nêu cách khắc phục.

B. BÀI TẬP.
Các dạng bài tập:
1. Lăng kính.
2. Thấu kính + Ghép hệ thấu kính.
3. Các tật của mắt và cách khắc phục.

I. Lăng kính. (Ta chỉ xét lăng kính đặt trong không khí)
Công thức: sin i1 = n.sin r1 A= r1 + r2
n.sin r2 =sin i2 D=i1+i2 - A
Chú ý: _Chiếu tia sáng vào mặt bên của lăng kính, bao giờ cũng xuất hiện tia khúc xạ vào bên trong lăng kính.
_Khi tia sáng đã đi vào bên trong lăng kính,có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ hoặc phản xạ toàn phần.
(Hv.1) áp dụng cho bài 1,2,3 A
1. Một lăng kính có chiết suất n = 1,5 ; góc chiết quang A = 300. s
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước I
của thấu kính. Vẽ hình, tính góc ló và góc lệch của thấu kính.
Đs: i2 =48035’ ; D = 18035’
2. Một lăng kính có chiết suất n , góc chiết quang A = 300. B
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước C
của thấu kính thì cho chùm tia ló sát mặt sau. Tính n. Đs: n = (Hv.1)
3.Một lăng kính có chiết suất n = 1,5 , góc chiết quang A .
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước
của thấu kính thì cho chùm tia ló sát mặt sau. Tính A. Đs: A=420. A
4. Một lăng kính có chiết suất n = . Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều
∆ABC. Chiếu một tia sáng đến mặt AB và có tia ló ra ở AC với góc ló là i2 = 450. Tính
góc lệch giữa tia ló và tia tới ( vẽ hình) S
Đs: D = 300 B C
5. Chiếu một tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB của một lăng kính có chiết suất n A
(hình vẽ). Tìm điều kiện của n để :
a) Xuất hiện tia ló ở mặt AC.
b) Xuất hiện tia phản xạ toàn phần ở mặt AC (∆ABC vuông cân tại B )
Đs: a) b) B C
6. Với hình vẽ ở bài 5, nếu xuất hiện tia ló ở mặt bên AC sao cho tia ló nằm sát mặt AC. Tìm chiết suất n của lăng kính. Đs: n = 1,4.

II. Thấu kính + Hệ thấu kính. (Chỉ xét vật thật)
Công thức:
Tiêu cự : f (TKHT :f > 0 TKPK : f <0)
Độ tụ : (TKHT :D > 0 TKPK : D <0)
Công thức thấu kính : (Chỉ xét bài toán vật thật, không xét vật ảo)
Vật thật: d >0; Ảnh thật :d’> 0 Ảnh ảo :d’< 0

Độ phóng đại ảnh: Hệ quả:
Ảnh vật cùng chiều: k > 0 Ảnh vật ngược chiều k < 0
Ảnh lớn hơn vật : Ảnh nhỏ hơn vật :
Dạng 1: Xác định các đại lượng f, D, k,d ,d’
1. Một thấu kính có tiêu cự 12cm. Tìm độ tụ của thấu kính.
Đs:
2. Chứng minh các công thức sau:
,
Chứng minh rằng: Vật thật đặt trước thấu kính:
_ Nếu cho ảnh thật thì ảnh thật luôn ngược chiều vật.
_ Nếu cho ảnh ảo thì ảnh ảo luôn cùng chiều vật.
Thấu kính phân kì.
3. Vật thật AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 20cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là d có thể thay đổi được. Hãy xác định tính chất , vị trí, chiều, độ lớn ảnh và vẽ hình kiểm chứng trong mỗi trường hợp sau:
a) d = 30cm b) d = 20cm c) d = 10cm .
Trường hợp nào ảnh cao bằng nửa vật.
Đs: Trường hợp b)

4. Một thấu kính phân kì có độ tụ 5 điôp.
a) Tính tiêu cự của kính.
b) Nếu đặt vật cách thấu kính 30cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại là bao nhiêu.
Đs: a) f = -20cm b) d’= -12cm k = 0,4

5. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì có tiêu cự 12 cm cho ảnh cao bằng nửa lần vật. Xác định vị trí của ảnh và của vật . Đs: d=12cm; d’= -6cm

6. Một thấu kính phân kì tạo ảnh bằng nửa vật thật và cách thấu kính 20cm. Tìm tiêu cự và độ tụ của thấu kính. Đs: f = -40cm; D = -2,5 đp

7. Một thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng ¼ lần vật và cách vật thật 20 cm. Tìm tiêu cự , độ tụ của thấu kính
Đs: f = - 40/3 cm; D = -7,5 đp

8. Vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có độ tụ 2 đi-ôp.
a) Tính tiêu cự của thấu kính.
b) Vật sáng AB cách thấu kính 50cm. Xác định tính chất, vị trí, chiều cao ảnh. Vẽ hình.
c) Vật sáng AB phải đặt tại đâu để thu được ảnh nhỏ bằng ¼ lần vật
Đs: a) f = - 50 cm; b) d’= -25 cm ; k = ½ ; A’B’ = 1cm c) d=150cm

9. Vật sáng AB đặt cách thấu kính 30cm qua thấu kính cho ảnh ảo A’B’ cao bằng nửa lần vật. Đây là thấu kính gì , tính tiêu cự và độ tụ của nó. Đs: f = - 30 cm D = - 10/3 đp

10. (Đề thi học kì II-2008) Chứng minh rằng : Đối với vật thật ,thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật.
Hd: Ảnh ảo: d’< 0 ; cùng chiều : k > 0 nhỏ hơn vật

Thấu kính hội tụ.
9. Vật thật AB cao 10 cm được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là d có thể thay đổi được. Hãy xác định tính chất , vị trí, chiều, độ lớn ảnh và vẽ hình kiểm chứng trong mỗi trường hợp sau:
a) d = 50cm b) d = 40cm c) d = 30cm d) d = 20cm e)d = 10cm
Trường hợp nào ảnh cao bằng vật. Đs: b)
Trường hợp nào ảnh cao gấp đôi vật. Đs: c) e)
Trường hợp nào ảnh cao bằng nửa vật. Đs: d = 60cm
Từ đó nêu nhận xét về sự dịch chuyển của ảnh khi vật tiến lại gần thấu kính.
10. Chiếu một chùm sáng (song song với trục chính của thấu kính )tới một thấu kính L. Cho biết chùm tia ló hội tụ tại một điểm phía sau thấu kính.
a) L là thấu kính gì.
b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách L là 25cm. Tìm tiêu cự và độ tụ của thấu kính.
c) Đặt vật AB bằng 2cm vuông góc với trục chính của thấu kính cách thấu kính L một đoạn 40 cm. Xác định ảnh của AB.
Đs: b) f = 25 cm D = 4 đp c) d’= 200/3 cm ; k = - 5/3 ; A’B’ = 10/3 cm

11. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Tìm khoảng cách từ vật tới thấu kính, và khoảng cách giữa vật và ảnh. Đs: d = 18cm d’= 90 cm

12. Vật AB cao 2cm đặt vuông góc với truc chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ cao 4cm. Xác định vị trí vật và vị trí ảnh. Đs: d = { 10cm ; 30cm } d’ = { -20cm ; 60 cm }

13. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ cách vật 90 cm. Xác định vị trí vật và vị trí ảnh. Đs: d = { 60cm ; 30cm ; 16,85 cm } d’ = { 30cm ; 60 cm ; 6740/63 cm }

14. Đặt một vật nhỏ sáng vuông góc với truc chính của thấu kính, cách thấu kính 15cm. Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp 2 lần vật. Đây là thấu kính gì, tính tiêu cự của thấu kính. Đs: TKHT ; f = 30cm

15. Người ta muốn hứng được ảnh của một nguồn sáng trên màn ảnh cách nguồn sáng đó 54 cm, ảnh lớn gấp đôi vật. Phải đăt thấu kính gì, vị trí nó ở đâu, tính tiêu cự của thấu kính.
Đs: TKHT ; f = { 108cm ; 12cm }

16. Vật AB cách thấu kính hội tụ 20 cm, qua thấu kính cho ảnh cao bằng ¼ lần vật . Tìm tiêu cự của thấu kính. Đs: f = 4cm

17. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật thật AB qua thấu kính cho ảnh ảo cách vật 18cm. Xác định vị trí vật, ảnh. Đs: d = 12cm d’= -30cm

18. Một vật sáng AB = 4cm đặt tên truc 5 chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm cho ảnh cách vật 18 cm Xác định vị trí vật và vị trí ,tính chất, độ lớn ảnh. Đs: d = 12cm d’= -30cm k = - 2,5 ; A’B’ = 10 cm

19. Tìm vị trí đặt vật trước thấu kính hội tụ (tiêu cự f) để cho ảnh:
a) Bằng vật.
b) Cao bằng nửa vật.
c) Cao gấp đôi vật.
Đs: a) d = 2f b) d = 3f c) d = f/2 và d = 3f/2

20. Tìm vị trí đặt vật trước thấu kính hội tụ (tiêu cự f) để cho ảnh cùng chiều vật. Đs: d < f.

21. Chứng minh rằng: Đối với vật thật đặt trước thấu kính hội tụ.
a) Nếu vật được đặt trong khoảng tiêu cự thì sẽ cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
b) Nếu vật nằm trên tiêu điểm vật thì sẽ cho ảnh ở vô cùng.
c) Nếu vật nằm ngoài khoảng tiêu cự thì sẽ cho ảnh thật ngược chiều.

Dạng 2: Bài toán dịch chuyển vật theo phương trục chính:
Cách làm : Khi thấu kính được giữ cố định, ảnh và vật luôn chuyển động cùng chiều.
22. Một thấu kính hội tụ tạo ảnh thật S’của điểm sáng S đặt trên trục chính
_ Khi dời S gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm.
_ Khi dời vật xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. Tìm tiêu cự của thấu kính Đs: 10cm

23. Vật thật đặt trên thấu kính và vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh ban đầu của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo bằng ½ vật. Dời vật dọc theo trục chính. Ảnh của vật vẫn là ảnh ảo, nhỏ hơn vật 3 lần. Xác định chiều dời của vật , vị trí ban đầu của vật. Tìm f. Đs: f = -100cm

24. Vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm. Nếu dịch chuyển thấu kính ra xa vật 3cm thì ảnh dịch chuyển đi 27cm. Vị trí ban đầu của thấu kính là bao nhiêu.

25. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm. Người ta thu được ảnh rõ của AB trên một màn đặt sau thấu kính. KHi dịch chuyển lại gần vật thấu kính một đoạn 5cm, thì phải dịch chuyển màn ra xa thấu kính một đoạn mới thu được ảnh rõ nét và ảnh sau cao gấp 3 ảnh trước. Tìm f.

26. Một vật phẳng AB đặt trước một thấu kính , cho ảnh rõ nét trên màn M. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 2cm và dịch chuyển màn một khoảng 30cm thì ảnh lại rõ nét nhưng lớn hơn 5/3 ảnh trước. Xác định tiêu cự của thấu kính.

27. Đặt vật AB trước thấu kính phân kì ta được ảnh A1B1 . Đưa vật về gần thấu kính thêm 90cm thì ảnh A2B2 cao gấp đôi ảnh trươc và cách ảnh trước 20cm. Tìm f.

28. Thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm. Điểm sáng S trên trục chính của thấu kính cho ảnh thật S’. Nếu dời S ra xa thấu kính thêm 5cm thì ảnh dời 10cm. Xác định vị trí vật , ảnh , dô phóng đại trước và sau khi dời vật .

29. VẬt A trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 30cm cho ảnh ảo A’. dịch chuyển vật vào gần thấu kính thêm 10cm thì ảnh di chuyển thêm 2cm. Tính f.

30. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm. Vật AB trên trục chính cho ảnh A1B1. Dịch chuyển AB lại gần thấu kính thêm 15cm thì ảnh dịch chuyển 1,5cm. Xác định vị trí của vật và ảnh ban đầu

31. VẬt đặt trước thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 3 lần vật. Dời vật ra xa thấu kính thêm 3cm thì ảnh thật dời 18cm. Tìm f.

32. Vật AB đặt trước thấu kính cho ảnh A1B1 cao 2cm. Dời AB lại gần thấu kính thêm 45cm thì được ảnh A2B2 cao 20cm và cách A1B1 một đoạn 18cm. Xác định vị trí ban đầu của vật và tiêu cự của thấu kính.

33. Vật AB cao 5cm. Thấu kính tạo ảnh cao 15cm trên màn . GIữ nguyên thấu kính, dời vật ra xa thấu kính thêm 1,5cm. Sau khi dời màn để hứng ảnh, ảnh có độ cao 10cm. Tìm f.

34. Vật thật qua thấu kính cho ảnh ảo bằng ½ vật. Dời vật 100cm theo trục chính, ảnh vẫn ảo bằng 1/3 vật. Tìm f

Một số bài toán củng cố dạng 1 và dạng 2
35. Một thấu kính phân kì có độ tụ là 5 di-ôp. Một vật sáng AB cao 10cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính . Xác định vị trí , tính chất ảnh , độ phóng đại của vật khi AB đặt cách thấu kính 20cm. Vẽ hình minh họa.
36. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm
a) Tính độ tụ của thấu kính.
b) Vật thật đặt vuông góc với thấu kính cho ảnh cách thấu kính 24cm. Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính. Vẽ hình minh họa.
c) Nếu vật đặt cách thấu kính 30 cm thì cho ảnh ở đâu có tính chất gì
37. Một thấu kính có độ tụ -10 di-ôp
a) Đây là thấu kính gì. Tìm tiêu cự
b) Một vật sáng AB đặt trước thấu kính một đoạn 60cm cho ảnh có tính chất gì.
c) Cần dịch chuyển vật một đoạn bao nhiêu , về hướng nào để cho ảnh lớn hơn ảnh ban đầu 2 lần.
38. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Tìm vị trí đặt vật , biết khoảng cách vật ảnh là: a) 125cm b) 45cm
39. Vật AB cao 2m đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ cao 4cm . Tiêu cự thấu kính 20cm. Xác định vị trí vật ảnh.
40. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh cách vật 20cm. Xác định vị trí vật ảnh, biết f = 15cm.
41. Chiếu một chùm sáng hội tụ tới một thấu kính L. Cho biết chùm tia ló song song với trục chính của L.
a) Hỏi L là thấu kính gì.
b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách thấu kính 25cm. Tìm tiêu cự và độ tụ của L.
c) Đặt vật AB = 2cm vuông góc với trục chính của thấu kính và cách L 40cm. Xác định ảnh của AB.
42. Xác định tiêu cự của thấu kính trong các trường hợp:
a) Vật sáng cách thấu kính 20cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật.
b) Vật sáng cách thấu kính 10cm cho ảnh cùng chiều, cao bằng 1/3 lần vật.
c) Vật sáng cách thấu kính 15cm cho ảnh ảo cao gấp 2 lần vật.
d) Vật sáng cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh cao gấp 3 lần vật.
e) Một màn ảnh và vật AB đặt hai bên thấu kính hội tụ , ta nhận được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 2 lần vật. Để có ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 lần vật thì khoảng cách giữa vật và màn tăng thêm 10cm. Tìm f.
f) Vật sáng cách thấu kính 30cm cho ảnh ảo cao bằng nửa vật.
g) Vật sáng cách thấu kính 24cm cho ảnh thật . Dịch chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn 6cm cũng thu được ảnh thật, cao gấp đôi ảnh trước
h) Thấu kính phân kì cho ảnh ảo bằng ½ lần vật và cách vật 10cm.
i) Vật sáng cách thấu kính 20cm cho ảnh cao bằng 1/4 lần vật.
j) Vật sáng qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật A1B1 cao 2cm. DI chuyển vật AB lại gần thấu kính 45cm thì được ảnh thật cao gấp 10 lần ảnh trước và cách ảnh trước 18cm. tìm f
k) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. đặt thấu kính này giữa vật AB và màn sao cho ảnh của AB hiện rõ trên màn gấp 2 lần vật. Để ảnh rõ nết tên màn gấp 3 lần vật, thì phải tăng khoảng cách vật màn bao nhiêu.Ghép 2 thấu kính đồng trục:
1.Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau một khoảng l:
Sơ đồ tạo ảnh:
; d2= l – d’1 ; ; ;
Độ phóng đại ảnh qua hệ: k=k1.k2

2. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
Ta có thể xem hệ 2 thấu kính L1 và L2 như một thấu kính mới L12 có tiêu cự f12 :
Vật sáng đặt trước hệ thấu kính L1 và L2 ghép sát coi như vật sáng đặt trước thấu kính L12

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau:
43. Hai thấu kính hội tụ L1 và L2 có tiêu cự lần lượt là 20cm và 10cm, trục chính trùng nhau, và đặt cách nhau một khoảng a = 55cm (L2 đặt sau L1). Một vật sáng AB = 1cm đặt trước thấu kính L1 một khoảng d1=40cm.
a) Xác định vị trí tính chất , chiều , độ lớn của ảnh A2B2 cho bởi hệ thấu kính trên.
b) Vẽ ảnh qua hệ.
Đs: Ảnh thật (d’2 = 30cm) k = 2 A2B2 = 2cm.

44. Cho thấu kính hội tụ L1 và thấu kính phân kì L2 có tiêu cự lần lượt là 20cm và 10cm, trục chính trùng nhau, và đặt cách nhau một khoảng a = 30cm (L2 đặt sau L1). Một vật sáng AB = 1cm đặt trước thấu kính L1 một khoảng d1= 20cm. Xác định vị trí tính chất , chiều , độ lớn của ảnh A2B2 cho bởi hệ thấu kính trên.
Đs: Ảnh ảo (d’2 = f2 = -10cm) k = ½ A2B2 = 0,5 cm.
45. Cho thấu kính hội tụ L1 và thấu kính phân kì L2 có tiêu cự lần lượt là 30cm và 15cm, trục chính trùng nhau, và đặt cách nhau một khoảng a = 50cm (L2 đặt sau L1). Một vật sáng AB đặt trước thấu kính L1 một khoảng d1.
a) Xác định vị trí và độ phóng đại của ảnh trong trường hợp d1= 70 cm.
b) Xác định vị trí đặt vật d1 sao cho ảnh cuối cùng là ảnh ảo , cách thấu kính thứ hai 60 cm.
c) Tìm điều kiện đặt vật d1 sao cho ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh ảo
Đs: a) Ảnh thật (d’2 = 3cm) k = -0,9 b) d1 = 52,5cm
c) d1 < 55,7cm và d1 > 75cm

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
46. Hệ thấu kính đồng trục ghép sát nhau (f1 = 20cm ; f2 = 25cm). Vật sáng AB được đặt trước hệ thấu kính cách hệ 25 cm. Tìm vị trí , tính chất ảnh sau cùng. Đs: f 12 = 100/9 d’= 100/3 cm k = -4/3

47. Hai thấu kính hội tụ ghép sát nhau có cùng tiêu cự f1 = f2 = 30 cm . Xác định vị trí đặt vật để ảnh cho bởi hệ thấu kính là ảnh thật bằng vật.
Đs: d1= 30cm


III. Bài tập về các tật của mắt và cách khắc phục. (Chỉ xét điều kiện kính đeo sát mắt)
Mắt cận: (Khoảng nhìn rõ của mắt cận nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt bình thường)
Nhìn gần rõ, nhìn xa không rõ. Phải đeo kính phân kì ( fk < 0 ) để tạo ảnh ảo ( d’<0 )nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Tiêu cự của kính: fk = -OCv

Mắt viễn: (Khoảng nhìn rõ của mắt viễn lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt bình thường)
Nhìn xa rõ, nhìn gần không rõ. Phải đeo kính hội tụ (fk > 0 ) để tạo ảnh ảo ( d’<0 ) nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
48. Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm.
a) Mắt bị tật gì.
b) Muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu. (Kính đeo sát mắt)
c) Điểm cực cận cách mắt 10cm. Khi đeo kính nhìn thấy điểm gần mắt nhất cách mắt bao nhiêu. (Kính đeo sát mắt) Đs: D = -2 điôp ; 12,5cm.

49. Mắt viễn chỉ có thể nhìn rõ được vật cách mắt gần nhất 40cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (Kính đeo sát mắt) Đs: D = 1,5 điôp

50. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50 cm.
a) Người này phải đeo kính gì. Tính tiêu cự và độ tụ của kính. (Kính sát mắt).
b) Khi đeo kính trên thì người này nhìn rõ được các vật đặt cách mắt một khoảng bao nhiêu.
Đs: a)D = -2 điôp b) 50/3cm.
51. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm. Để nhìn vật ở xa vô cùng thì người này phải đeo kính gì và có độ tụ là bao nhiêu ( kính sát mắt ) Đs: D = -1 điôp

52. Một người cận có khoảng nhìn rõ từ 12,5 đến 50cm. Khi đeo kính cận , người này nhìn rõ được các vật đặt gần mắt nhất cách mắt bao nhiêu.

53. Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40cm và điểm cực cận cách mắt 15cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực, mắt đeo kính sát mắt.
a) Tìm độ tụ của thấu kính cần đeo
b) Khi đeo kính này , vật gần mắt nhất mà mắt nhìn rõ cách mắt bao xa

54. Một người mắt có tật phải đeo kính có độ tụ 2,5 di-ôp mới đọc được sách cách mắt 20cm. Khi bỏ kính ra , người này phải để sách cách mắt ít nhất là bao nhiêu mới đọc được sách , kính sát mắt

55. Mắt viễn nhìn rõ được vật cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật cách mắt 25cm cần đeo kính (kính sát mắt) có độ tụ bao nhiêu

IV. Kính Lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn
1. Số bội giác của kính lúp.
Số bội giác của kính hiển vi.
Số bội giác của kính thiên văn

1. Một thấu kính hội tụ có độ tụ D = 10dp. Tính độ bội giác của kính kính khi ngắm chừng ở vô cực . Lấy OCc = 25cm

2. Một người chỉ nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm từ 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = 10dp trong trạng thái không điều tiết, mắt đặt sát kính. Tìm độ bội giác của kính

3.Một kính lúp có tiêu cự f = 4cm. Mắt đặt sau kính 2cm. Tìm vị trí đặt vật mà tại đó độ bội giác bằng độ phóng đại. Biết điểm cực cận cách mắt 22cm.

4. Một người mắt không tật và có khoảng nhìn rõ gần nhất là 20cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp. Kính có độ tụ là 10dp và được đặt sát mắt. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính

5. Một người có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cực , quan sát một vật qua kính lúp có độ tụ D = 20dp trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực.

6. Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là f1 = 1cm và f2 = 4cm. Một người mắt tốt đặt sát thị kính quan sát một vật nhỏ AB mà không điều tiết. Độ bội giác của kính khi đó là 90. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là bao nhiêu

7. Một kính hiển vi có tiêu cự của hai kính lần lượt là 7,25cm và 2cm Khoảng cách giữa hai kính là 43,25cm. Một người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm đặt sát thị kính và quan sát ảnh sau cùng . Tìm độ bội giác

8. Kính thiên văn có tiêu cự của vật kính và thị kính là 17cm và 1cm. Tìm độ bội giac của kinh thiên văn

9. Vật kính của kính thiên văn có tiêu cự 30cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là 15. Tìm tiêu cự của thị kính.
Tập tin đính kèm
cac-dung-cu-quang-hoc.thuvienvatly.com.3ceb8.16397.doc
(186.5 KiB) Đã tải về 160 lần
trung
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 14/03/12 15:19

Re: Mắt và các dụng cụ quang học

Gửi bàigửi bởi kenny vào ngày Chủ nhật 15/04/12 20:14

a) Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu được một ảnh thật (nhỏ hơn vật) của vật cần chụp trên một phim ảnh.b) Cấu tạo: Bộ phận chính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ (hay một hệ thấu kính có độtụ dương) gọi là vật kính. ở các máy ảnh thông thường, vật kính có tiêu cự vào khoảng trên, dưới mười centimét. Vật kính được lắp ở thành trước của một buồng tối, còn phim được lắp sát thành đối diện, bên trong buồng tối (h.6.1b).


Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi được.

ở sát vật kính (hoặc xem giữa các thấu kính của vật kính) có một màm chắn, ở giữa có một lỗ tròn nhỏ mà đường kính có thể thay đổi được. Màn này dùng để điểu chỉnh chùm sáng chiếu vào phim.

Ngoài ra còn một cửa sập M chắn trước phim, không cho ánh sáng chiếu liên tục trên phim. Cửa này chri mở ra trong một khoảng thời gian rất ngắn mà ta chọn, khi ta bấm máy.
c) Cách điều chỉnh máy: Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta thay đổi khoảng cách d’ từ vật kính đến phim, bằng cách đưa vật kính ra xa hoặc lại gần phim. Để nhận biết xem ảnh trên phim đã rõ nét hay chưa,người ta dùng một kính ngắm, có sẵn trong máy.

Ngoài ra , tuỳ theo ánh sáng mạnh hay yếu mà người ta còn phải chọt một cách thích hợp thời gian chụp và độ mở của lỗ tròn trên màn chắn.
Mắt

a) Về phương diện quang hình học, mắt giống như một máy ảnh. Nó có chức năng tạo ra một ảnh thật, nhỏ hơn vật, trên một lớp tế bào nhậy với ánh sang, để từ đó tạo ra những tín hiệu thần kinh, đưa lên não. Tuy nhiên hệ thống quang học của mắt phức tạp hơn hệ thống quang học của máy ảnh rất nhiều.b) Cấu tạo : Bộ phận chínhcủa mắt là một thấu kính hội tụ, trong suốt, mềm, gọi là thuỷ tinh thể (5) (h.6.2). Độ cong của hai mặt thuỷ tinh thể có thể thay đổi được nhờ sự co gain của cở vòng đỡ nó.

Đằng trước thuỷ tinh thể là một chất lỏng trong suốt, có chiết suất n \approx 1,333, gọi là dịch thuỷ tinh (6).

Mặt ngoài của mắt là một màng mỏng trong suốt, cứng như sừng, gọi là giác mạc (1).

Thành trong của mắt, phần đối diện với thuỷ tinh thể, gọi là võng mạc (7). Nó đóng vai trò như một màn ảnh, tại đố có các tế bào nhạy sáng, nằm ở hai đầu các dây thần kinh thị giác.

Trên võng mạc, có một vùng nhỏ màu vàng, rất nhạy với ánh sáng, nằm gần giao điểm V của trục chính của mắt với võng mạc. Vùng này gọi là điểm vàng.

Dưới điểm vàng một chút có điểm mù M là điểm hoàn toàn không nhạy sáng, vì tại có các dây thần kinh phân nhánh và không có đầu dây thần kinh thị giác.

Sát mặt trước của thuỷ tinh thể có một màng không trong suốt, mầu đen (hoặc xanh hay nâu) gọi là màng mống mắt (hay lòng đen) (3).

Giữa màng mống mắt có một lỗ tròn nhỏ gọi là con ngươi (4). Tuỳ theo cường độ của chùm sáng tới mà đường kính của con ngươi sẽ tự động thay đổi, để dễ điều chỉnh chùm sáng chiếu vào võnh mạc. Ở ngoài nắng, con ngươi thu nhỏ lại; trong phòng tối, nó mở rộng ra.

Một đặc điểm rất quan trọng về mặt cấu tạo của mắt là : độ cong và do đó, tiêu cự) của thuỷ tinh thể có thể thay đổi được. Trong khi đó, khoảng cách từ quang tâm của thuỷ tinh thể đến võng mạc (d’ = OV) lại luôn luôn không đổi (d'\approx 2,2cm).c) Sự điều tiết - Điểm cực cận và điểm cực viễn :

- Khi mắt nhì thấy vật nào thì trên võng mạc hiện lên ảnh thật, ngược chiều và rất nhỏ của vật đó.

Khi đưa vật thật lại gần mắt (d giảm) nếu tiêu cự của thuỷ tinh thể không đổi thì ảnh của vật sẽ lùi ra sau võng mạc (d tăng). Muốn cho ảnh trở lại đũng vpngx mạc (d’ như cũ) thì tiêu cự f của thuỷ tinh thể phải giảm. Cơ vòng đỡ thuỷ tinh thể phải co lại làm cho thuỷ tinh thể phồng lên. Ngược lại, khi đưa vật ra xa mắt, muốn cho ảnh của vật vẫn hiện trên võng mặc thì tiêu cự của thuỷ tinh thể phải tăng lên. Cơ đỡ thuỷ tinh thể phải giãn ra, làm cho thuỷ tinh thể dẹt lại.

Sự thay đổi độ con của thuỷ tinh thể (và do đó, thay đổi độ tụ hay tiêu cự của nó) để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ nét trên võng mạc gọi là sự điều tiết.

- Điểm xa nhất trên trục chính của mắt mà đặt vật tại đó, mắt còn có thể nhìn ró được gọi là điểm cực viễn (C_v).

Đối với mắt không có tật, điểm cực viễn ở vô cực. Khi quan sát vật đặt ở điểm cực viễn, mắt không phải điều tiết, do đó không mỏi mắt. Độ tụ của thuỷ tinh thể lúc đó nhỏ nhất ; tiêu cự của nó lớn nhất và tiêu điểm của nó nằm đúng trên võng mạc.

f_{max}=OV

Vậy, mắt không có tật là mắt, khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc.

- Điểm gần nhất trên trục chính của mắt mà đặt vật tại đó, mắt còn nhìn rõ được gọi là điểm cực cận C_c. Sở dĩ như vậy, vì thuỷ tinh thể chỉ có thể căng phồng đến chừng mực nào đó thôi. Tiêu cự của thuỷ tinh thể chỉ có thể giảm đến một giá trị tối thiểu nào đó.Lúc đó khoảng cách từ vật, có ảnh hưởng rõ nét đến võng mạc, đến mắt là khoảng cách ngắn nhất. Ta gọi đó là khoảng thấy rõ ngắn nhất và kí hiệu bằng chữ Đ. Nếu vật tiến lại gần hơn thì thuỷ tinh thể không còn khả năng cho ảnh rõ nét của vật hiện trên võng mạc được nữa.

Đối với những người trẻ, không có tật của mắt, điểm cực cận cách mắt từ 10cm đến 20cm. Tuổi càng cao điểm cực cận càng lùi ra xa mắt.

Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh nhất. Thuỷ tinh thể căng phồng cựcđại, do đó rất chóng mỏi mắt.

Đẻ quan sát được lâu và rõ (đọc sách báo, viết bài, nhìn một vật qua dụng cụ quang học v.v...) người ta thường đặt vật (hoặc ảnh cần quan sát) cách mắt một khoảng lớn hơn khoảng cách từ mắt đến điểm cựccận một chút. Khoảng cách đó vào cỡ 25cm.

Khoảng từ điểm cực cận C_c đến điểm cực viễn C_v gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt.d) Góc trông vật và năng suất phân li của mắt :

- Góc trông một vật AB có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của mắt, là góc tạo bởi hai tia sáng đi từ hai đầu A và B của vật qua quang tâm O của mắt (h.6.3).tg_{\alpha}= \frac{AB}{l}

- Muốn phân biệt được hai điểm A và B thì không những hai điểm đó phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt,mà góc trông đoạn AB phải đủ lớn. Thực vậy, khi đoạn AB ngắn lại, góc trông đoạn AB giảm đi, hai ảnh A’ và B’ cuat chúng trên võng mạc sẽ tiến lại gần nhau. Khi hai ảnh A’, B’ nằm trên cùng một đầu tế bào nhạy sáng thì ta không còn phân biệt được hai điểm A và B nữa.

Do đó, người ta gọi năng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất ??? giữa hai điểm A và B mà mắt còn có htể phân biệt được hai điểm đó. Lúc đó hai ảnh A’ và B’ của chúng nằm tại hai tế bào nhạy sáng cạnh nhau trên võng mạc.

Năng suất phân li của mắt phụ thuộc vào từng con mắt.


e) Sự lưu ảnh trên võng mạc : Sau khi tắt ánh sáng kích thích trên võng mạc, phải mất một khoảng thời gian cỡ 0,1s, võng mạcmới hồi phục lại như cũ. Trong khoảng thời gian đó, cảm giác sáng chưa bị mất và người quan sátvẫn còn thấy hình ảnh của vật. Đó là sự lưu ảnh trên võng mạc.

Hiện tượng này được sử dụng trong chiếu bóng. Người ta không cho phim chạy liên tục trước vật kính của máy chiếu, mà cho mỗi chiếc dừng lại trước vật kính khoảng 0,04 s. Sau đó, có một cánh quạt quay đến che vật kính và phim dược thay thế rất nhanh bằng chiếc khác v.v.. Nhờ vậy, hình ảnh mà ta nhìn thấy trên màn ảnh hình như cử động liên tục.

Một kĩ thuật tương tự cũng được sử dụng trong vô tuyến truyền hình.
__________________
_+_I-Am-Fr0m-Th3-HelL_+_
Kính lúp

Định nghĩa

Giả sử ta phải quan sát một vật rất nhỏ có dạng một đoạn thẳng AB và nếu ngay cả khi đặt vật đó ở điểm cực cận của mắt thì góc trông vật vẫn rất nhỏ. Muốn tăng góc trong vật, phải đưa vật lại gần mắt hơn nữa. Nhưng lúc đó mắt lại không nhìn rõ được vật vì vật đã nằm ngoài khoảng nhìn rõ của mắt.

Để làm tăng góc trông vật AB trong trường hợp này,người ta dùgn một thấu kính hội tụ và đặt vật AB nằm trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của kính sao cho có một ảnh ảo A’B’ lớn hơn vật và nằm xa thấu kính hơn vật. AB càng nằm gần tiêu điểm thì A’B’ càng lớn và càng nằm xa thấu kính. Do đó, có thể điều chỉnh kính sao cho ảnh A’B’ nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Mắt đặt sau kính và quan sát ảnh A’B’ với góc trông lớn hơn năng suất phân li của mắt rất nhiều. Thấu kính nói trên gọi là một kính lúp.

Vậy, kính lúp là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Kính lúp đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngăn.

Cách ngắm chừng ở điểm cực cận và cách ngắm chừng ở vô cực

Muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâmcủa kính để có một ảnh ảo. Mắt được đặt sau kính để quan sát ảnh ảo đó. Phải điều chỉnh vị trí của vật hoặc kính để cho ảnh ảo này hiện trong giới hạn nhìn rõ C[sub]c[/sub] – C[sub]v[/sub] của mắt (h.6.8).nếu điều chỉnh để ảnh A’B’ hiện lên ở điểm cực cận của mắt thì cách quan sát này gọi là cách ngắm chừng ở điểm cực cận.

Thông thường, để cho mắt đỡ bị mỏi, người quan sát điều chỉnh để ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn C[sub]v[/sub] của mắt. Vì đối với cắcmts không có tật thì điểm cực viễn ở vô cực, nên cách quan sát này gọi là cách ngắm chừng ở vô cực.

Độ bội giác của kính lúp

a) Người ta gọi độ bội giác G của một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt là tỉ số giữa góc trôgn ảnh của một vật qua dụng cụ đó (\alpha ) với góc trông trực tiếp vật đó khi vật đặt ở điểm cực cận của mắt (\alpha_o ).G=\frac{\alpha}{\alpha_o}

Vì các góc trông \alpha và \alpha_o đều rất nhỏ,nên người ta thường thay các góc bằng tang của chúng:


G=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o}


Theo hình 6.9 ta có tg \alpha_o =\frac{AB}{D}. *D=Đ (6-5)

Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt (Đ = OC[sub]c[/sub])


b) Trong trường hợp của kính lúp (h.6.8) nếu gọi l là khoảng cách từ mắt đến kính và d’ là khoảng cách từ ảnh A’B’ đến kính (d’ < 0).

tg\alpha =\frac{A'B'}{|d'|+1}

G=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o} =\frac{k.D}{|d'|+1} *D=Đ

k là độ phóng đại của ảnh.

Giá trị của độ bội giác G của kính lúp phụ thuộc vào mắt người quan sát (Đ) và vào cách quan sát (k, |d’|và 1).

Nhìn chung, giá trị của độ bội giác G không trùng với giá trị của độ phóng đại k.

c) Khi người quan sát ngắm chừng ở điểm cực cận thì |d’| + 1 = Đ và G = k.

d) Trong cách ngắm chừng ở vô cực, vật cần quan sát được đặt ở tiêu điểm vật của kính lúp, ảnh A’B’ ở vô cực, các chùm tia ló ra khỏi kính là các chùm tia song song. Do đó, đặt mắt ở bất kì vị trí nào sau kính góc trông ảnh A’B’ cũng là \alpha 9h.6.10).


Trong trường hợp này, ta có.

tg\alpha =\frac{AB}{OF}=\frac{AB}{f}


Muốn có G∞ lớn thì f phải nhỏ. Cách ngắm chừng ở vô cực không những giúp cho mắt không phải điều tiết mà còn làm cho độ bội giác của kính không phụ thuộc vị trí đặt mắt.

Khi ngắm chừng ở vô cực thì khái niện về độ phóng đại của ảnh không còn ý nghĩa nữa.

Trong việc trao đổi,mua bán, để có một tiêu chuẩn đánh giá khách quan, người ta thường lấy Đ = 0,25m. Giá trị của G∞ sẽ là.

G\infty= \frac{0,25}{f} (m)

Đối với các kính lúp thông dụng, G∞ có giá trị từ 2,5 đến 25. Giá trị này thường được ghi ngay trên vành kính. Thí dụ: X 2,5, X5 v.v...

__________________
_+_I-Am-Fr0m-Th3-HelL_+_
Kính hiển vi

a) Kính hiển vi là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất nhỏ, với độ bội giác lớn hơn rất nhiều so với độ bội giác của kính lúp.

b) Cấu tạo: Kính hiển vi có hai bộ phận chính là vật kính và thị kính (h.6.11)Vật kính O1 là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, dùng để tạo ra một ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát.

Thị kính O2 cũng là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng như một kính lúp để quan sát ảnh thật nói trên.

Hai kính được gắn ở hai đầu một ống hình trụ sao cho trục chính của chúng trùng nhau và khoảng cách giữa chúng không đổi.

Ngoài ra, còn có bộ phận tụ sáng dùng để chiếu sáng vật cần quan sát. Bộ phận tụ sáng có thể đơn giản là một gương cầu lõm G.

c) Cách ngắm chừng: Vật AB (thường là một tiêu bản) được đặt ngoài nhưng rất gần tiêuđiểm vật của vật kính. Qua vật kính, ta thu được một ảnh thật A1B1 lớn gấp k1 lần vật.Phải điều chỉnh kính sao cho ảnh A1B1 nằm trong khoảng từ tiêu điểm vật F2 đến quang tâm O2 của thị kính. Qua thị kính, ta có ảnh ảo cuối cùng A2B2 rất lớn, ngược chiều với vật AB (h.6.12)

Mắt được đặt sát sau thị kính để quan sát ảnh A2B2. Quang tâm O của mắt coi như trùng với quang tâm O2 của thị kính.

Để nhìn rõ ảnh A2B2 người quan sát phải điều chỉnh kính sao cho ảnh A2B2 nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Muốn điểu chỉnh kính, người ta thay đổi khoảng cách d1 giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên, xuống. Khi đó, khoảng cách d’2 từ ảnh cuối cùng A2B2 đến thị kính tức là đến mắt, cũng sẽ thay đổi.

Thường thường, để cho đỡ mỏi mắt, người quan sát điều chỉnh để ngắm chừng ảnh A2B2 ở vô cực. Lúc đó ảnh A1B1 nằm ở tiêuđiểm vật F2 của thị kính (h.6.13).

d) Độ bội giác của kính hiển vi: Ta hãy tínhđộ bội giác G∞ của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Căn cứ vào hình 6.13, ta có:

tg\alpha =\frac{A_1B_1}{O_2F_2}=\frac{A_1B_1}{f_2}


Còn tg\alpha_o vẫn được tính theo công thức (6-5)

Do đó, độ bội giác của kính sẽ là:

G\infty=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o}=\frac{A_1B_1}{ AB}. \frac{D}{f_2}

G\infty=k_1.G_2Độ bội giác G∞ của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực bằng tích của độ phóng đại k1 của ảnh A1B1 qua vật kính với độ bội giác G2 của thị kính.

Hai số liệu này thường được ghi ngay trên vành đỡ của vật kính và thị kính.

Bây giờ ta lại xét hai tam giác đồng dạng A1B1F’1 và O1IF’1 trên hình 6.13 . Ta có.

\frac{A_1B_1}{AB}=\frac{A_1B_1}{O_1I}=\frac{F'_1F_ 2}{O_1F_1}=\frac{\delta}{f_1}

Với \delta =F’1.F2. Khoảng cách d từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính gọi là độ dài quang học của kính hiển vi.

Kết quả, ta có

G\infty =\frac{\delta D}{f_1f_2}

Người ta thường lấy Đ = 25 cm

Muốn có bội giác lớn, tiêu cự f1 và f2 của vật kính và thị kính phải nhỏ. Độ bội giác của kính hiển vi thông thường không vượt quá 1500 đến 2000 lần.

__________________
_+_I-Am-Fr0m-Th3-HelL_+_
Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa ( các thiên thể).

Kính thiên văn có hai bộ phận chính là vật kính và thị kính.

Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Hai kính được lắp cùng trục, ở hai đầu của một ống hình trụ. Khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.

Vật AB ( chẳng hạn như một đường kính AB của Mặt trăng) , coi như ở vô cực, qua vật kính cho một ảnh thật A1B1 nằm ở tiêu diện ảnh F’1 của vật kính. Thị kính được dùng như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1. ảnh cuối cùng A2B2 là một ảnh ảo. người quan sát đặt mắt sát sau thị kính và quan sát ảnh A2B2. Phải điều chỉnh kính ( thay đổi khoảng cách O1O2 giữa vật kính và thị kính) sao cho ảnh A2B2 nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.Trong cách ngắm chừng ở vô cực, người quan sát điều chỉnh để ảnh A2B2 ở vô cực. Lúc đó, ảnh A1B1 nằm ở tiêu diện vật F2 của thị kính. Như vậy tiêu điểm ảnh F1 của vật kính sẽ trùng với tiêu điểm của vật F2 của thị kính. Lúc này, góc trông ảnh cuối cùng qua kính chính là góc A1O2B1; còn góc trông vật AB khi không dùng kính đúng bằng góc A1O1B1

Vậy tg\alpha =\frac{A_1B_1}{f_2} và tg\alpha_o =\frac{A_1B_1}{f_1}

Do đó độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chứng ở vô cực là :

G=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o}= \frac{f_1}{f_2}

Ngoài loại kính thiên văn nêu trên, còn nhiều loại kính khác mà ta không xét ở đây. Những ống nhòm quân sự, ống ngắm trắc địa .. cũng có nguyên tắc cấu tạo với kính thiên văn.
"Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
Là con đường ngập nắng vội mưa mau
Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."
Hình đại diện của thành viên
kenny
 
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Chủ nhật 15/04/12 9:33

online help for homework check my paper for grammar errors f

Gửi bàigửi bởi EssayKal vào ngày Thứ 2 03/02/14 13:49

Hình ảnh
writers contests essay writing about my best friend write books help me essays
sample autobiography of myself my self essay my descriptive essay 123 essay help me
need help writing a research paper freelance writer uk research paper writer services does my college application essay need a title
buy a personal essay how do i see my sat essay on college board professional will writers check writer
buy unique articles

purchase term paper essay on help help me write my vows my father essay
buy hamlet essay buy a law essay cheap essay help term paper writers
buy english essays online buy essays for university edit my english college paper writers хуйморжовыйсукана
buying an essay online writing help websites where can i type my essay online what do i title my essay
buy custom paper buy research papers online no plagiarism buy an original research paper buy a law essay
my writing experience essay tutor help online how do you write a reflective essay what can i write my essay on
buy an essay paper my writing experience essay mother tongue amy tan essay how do you write an essay outline
buy-research-paper.com how to improve my essay writing skills essay on money can buy happiness write my essay reviews
i need help with my college essay english coursework help paper for learning to write ideas to write an essay
how can i improve my essay writing help writing a thesis should i put a title on my common app essay buy gcse essays
research paper help how can we write an essay help with college essays help me write my essay for free
write a good thesis handwriting help myself essay for children how to buy a new car essay
homework help free cheap essay help help with report writing purchase an essay paper
professional essay writers write and get paid proposal writers write my law essay
guide to write an essay check my english essay online free essay on can money buy happiness homework helper online
my favorite sport essay write a paper where to buy a research paper freelance writers needed
algebra help how can i write good essay write argument essay write academic essay
can money buy you happiness essay pay someone to write my essay essay my self cheap papers
need help with assignment my mom essay what do i write about for my college essay check my essay for plagiarism
edit my paper for free essay on myself in english purchase a written essay how to buy time on an essay
buy assignments online

short stories to write an essay on thesis help type my essay get paid to write articles http://t.co/Gd9CpUHPKw
what do i write my college essay on what format should my essay for college be in write a scholarship essay accounting assignment help
check my sentence article writers uk
all about myself essay what should i write my narrative essay about
write book online help writing paper
do my essay for money cheap life insurance for seniors
purchase custom essay your essay writer
free essay helper essay paper help
how do i start my essay for college best assignment help
what should i write my this i believe essay on write for us pay
my family essay buying a home essay
buy papers the myth of sisyphus and other essays
sample essay introduction myself write law essay
scholarship help sample biography of myself
how do i find my ap essay scores the best way to write an essay
my school english essay buy dissertations online
write an essay on handwriting help
essaywriters help me write my college essay
creative writing help write compare and contrast essay
help with college rent or buy a house essay

Alcatraz. In 1939 he was released from prison because he was in the advanced conformity and joined us as active partners in the struggle for freedom http://joomlacode.org/gf/download/trackeritem/33156/135740/free-aussie-slots.html Fagin used this idea. (Flannery) Unfortunately, the price they paid to be
with the drugs. They do this when they choose to use the drug continually editing help resulted from disorganized areas (which they believed would be characterized
government will face in 1995 is to maintain moderately high real growth and http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... for-me.php - do my english essay for me looking at specific instances, life may equally challenge the two. Both must
Dr. Peggy Drexler, Why It's Important To Let Your Child Make Mistakes, http://www.huffingtonpost.com/peggy-dre ... 48687.html (September 2011). http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -essay.php - should i have a title for my common app essay political and organizational structures which were as uniform as possible. For
king's is that of the accompanying action to ruling. In both positions, one is http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -cheap.php - buy essay online for cheap "Woman is man's ruin"". He tells her a lie to ensure he gets what he wants from"
men it is common for the prostate to enlarge because of inflammation or http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -forum.php - buying essays online forum Public officials have debated which of the various ways would help best serve
wanted revenge for a slaughtered father. In the time in which this play is where can i write a paper online are building blocks that help make up an educated person, but just as important,
perceived reality versus a true reality, and Animal Farm revealed that reality http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... st-buy.php - swot best buy destroys him. He goes from threatening somebody's life because of the bond, to
to create pictures of the inside of the body. Some of the imaging tests used to http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... lusion.php - what should i write in my essay conclusion weekends when you wake up slowly and gradually change from the sub-conscious
to be very reassuring. Dorothy discovers that the Wizard is not a super human http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... t-help.php - essay assignment help a variety of options including blocking of specific sites, preventing children
maximum transparency, occurs in wavelengths in the near infrared, at about http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... ice-uk.php - cheap assignment writing service uk "goods and services, support others in the community ; and second, it showed the"
"""Philosophy of Interpersonal Relationships and How they Grow"" garbage like" can you buy an essay onlinebuy an essay cheap insulin daily. Since strict monitoring of diabetes is needed for the control of
is just so unbelievable how these majors can sit scarlet and short of breath write your essay for you "again the open caring person she has repressed. Lawrence believes that ""To be"
to the east to study the people. He is caring and Romantic. The monster is born help kids read Principles (GSP) & Ethical Trade Initiative (ETI). The company needs to
"which affected product supplies in the marketplace"" (Goulder 187) It is" cheap proofreading Samsa's, death. The family's changes are best exemplified in two different
Narrowing the topic or approaching the topic as an overview rather than an in-depth analysis is important in an expository paper. Books about the Vietnam War and biographies of authors' lives can run to hundreds of pages, and the idea of condensing that into a short essay may be overwhelming. The Vietnam War essay could be focused on a single impo rtant battle in the war, however, or it could simply be a brief overview of the major turning points of the war. A biographical sketch would only need to cover the most important events of the author's life. buy essays for university "shoulder pain. She states it feels ""like a stabbing pain"", usually an 8/10"
teacher or guidance counselor at your school.All learning problems are easiest my turn essays and memory operating systems. These computers were usually owned by industry,
loose yourself in them. This would also be good for a teacher to read to her corporate finance assignment help conditions. He pointed out that most species have more chances of surviving
could be described as positive that we easily overlook. When Gulliver returns ghost writer services the country enters the currency too high then it would have to result to dirty
behavior, to be effective as a Nation. We must be united with a baseline of topics to write a personal essay on "want"" he says with a big smile,. Mr. Pignatti gives Lorriane and John something"
are the most reflective explanations for instability in financial markets and paid to write essays member is required to work an hour each week in the Style Shop. Members are
feel more at ease with the situation, thus avoiding the verbal aggression, this buy cheap books empathetic, helping the patient to understand that the discomfort is a sign of
other T cells and helps to stimulate other cells' response to invaders. cheap university "The common acceptance of the ""escape hatch"" of an easy divorce creates a vicious" t.co/fAWn9JmTKF http://t.co/fAWn9JmTKF
"well and bilingualism"" (ibid.). These attempts were both supported and opposed" buying term papers online ‘seals’ the baby’s intestine, so that it is more difficult for proteins to be
take away from her ethos. She does do an adequate job with her pathos when steps to write an essay "opposed to philosophical and theoretical. ""In Israel, for the first time, an"
should only be more of the same: better service, cheaper prices, and more market i want to buy an essay DC Comics for Kids, Children’s Book Nook, AcmeCity, HBO Family, Atlanta Braves free dissertation help license to practice can represent a client in a capital case. The success rate
Campbell –v- Mirror Group Newspapers Ltd (2002) EWHC 499 (QB) Mr Justice write poems online terrible vengeance that occurs because as a result of this action is the thesis help
Wilmont Proviso was to ban slaves from territories that might gbe aquired from [url=http://kosmonauta.net/libraries/koowa/view/assignmenthelp.php]assignmenthelp
Person or persons unknown on the island was using a false pretense so nobody 1111https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home/wiki/W921fcc6c430a_4594_aa69_0c075b7f282d/page/Custom%20Academic%20Writing%20Services%20-%20Original%20Papers%20For%20Your%20Education there is danger, in such circumstances, of the person holding a fiduciary
with the last and most important of the invasions which happened at about the [url=https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/First/page/Resume%20Writing%20Services#]https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home/wiki/First/page/Resume%20Writing%20Services[/url] The Xerox culture - encouraged employees to innovate all the time, helping the company to stay ahead.
he is clearly the heroic symbol needed by the people of the chaotic Middle Ages content writing service revolution, in sweeping away the old order and erecting a new one patterned
Ten minuets later, a coroner arrived pushing in an old black stretcher. buy coursework online chloride-transporting channel in the epithelial tissue did not function causing their proper path. If Ruth can get past her bitterness and Andy past his grief online resume services Profit and Loss Account either as separate items, or as an aggregate of similar
user to move about screens or forms quite easily. Menus are also used for buy bachelors degree without coursework the threat and allows for containment and control of the threat. The definition
Alexandria in northern Egypt became, from the 3rd century BC, the outstanding Buy Coursework
mouth and may turn his head to find it. He puts his tongue down and forward. custom essay order http://custom-wtiting.tumblr.com/
categories, showing that they are a huge benefit to the AHP family. Fort Dodge http://custom-writing-service.tumblr.com/ http://custom-writing-service.tumblr.com/
It only inhibits 5HT reuptake, and lacks many of the less useful functions of do my essaycouples and how it effects division of labor. As well these studies seem to http://ymlp.com/zXJBLg
https://www.ibm.com/developerworks/comm ... ne%20Cheap
were also similar because they both had a tough time getting along with the kids buy a essay online the pregnancy or the baby? The fact that Mark has confided in someone else https://www.ibm.com/developerworks/comm ... ad666b19e4
EssayKal
 
 
Bài viết: 3472
Ngày tham gia: Thứ 7 01/02/14 1:32

how to be a professional writer i need help with my essay

Gửi bàigửi bởi EssayKal vào ngày Thứ 3 11/02/14 12:16

Hình ảnh
write my essay for me free online essay myself sample writing essay write my essay for me uk tips to write an essay
cheap essays writing service do i italicize book titles in my essay need to write a paper mother tongue amy tan essay
essay writer free write my admissions essay custom writer custom paper help
cheap essay uk cheap essays writing what to write for college essay help me essay
speech writing help

essay help websites do i put a title on my college essay cheap essay writing auto essay writer
buy essay org reviews what can i do my research paper on write expository essay who can i pay to write a paper for me
homework help online free tutor buy exploratory essay what to do my persuasive essay on write argumentative essay хуйморжовыйсукана
research paper buy online good topics to write an essay on what to write my persuasive essay on essay on my first day at school
should my essay title underlined what font should my college essay be in buy custom essay uk songs to write
how do you write a story money cant buy happiness quotes how do i start my admissions essay thesis help
essay writing homework help what should i write my satire paper on us essay writers custom essay writers
college essay ideas help what should i do for my persuasive essay buy college research papers free online writing help
mystery shopper homework helper online help with research papers find freelance writers
buy research paper online cheap buy ready essay website content writer who to write a essay
cheap content writing expert essay writers how do i improve my essay writing purchase essay online
proofread my essay process to write an essay writers university essay money can t buy happiness
people who write essays for students help with writing a paper for college write a will my autobiography essay
help with writing essays for free college writers help writing a thesis statement how to start my essay off
what should i write my satire paper on buying essays online plagiarism buy nursing essays online paper help
i need help with my college essay paid to write sites write articles great essay writers
how to buy a college essay music writer free online ingdo my essay for cheap what should i write my common app essay about
buy a custom essay essay of myself essay writers revise my essay for free online
buy admission essay how do i make my paper double spaced in microsoft word thesis write writer freelance
write my paper for me you can buy happiness essay topics write cheap papers for sale
write articles

chemistry assignment help buy cheap books write an essay online write a research paper http://t.co/Gd9CpUHPKw
write a reflection essay dissertations help cheap life insurance should i put a title on my college application essay
count my words in my essay help with writing a personal statement
purchase an essay paper example of an essay about myself
about myself essay example cheap essay services
buy custom research paper free article writers
do my essay for me paper help
persuasive essay writer how to start my college essay
how do you write an essay in apa format help write
essay about my self assignment writing help
free essay helper buy cheap essay uk
123helpme essay write my paper for me cheap
essay about myself and family i cant write my essay
cheap editing services do i italicize my paper title
write on paper online why buy an essay
money can t buy love essay write a comparison essay
what can i write my economics paper on write papers for me
steps to write a research paper professional essay writers review
write my paper for me write paper online
write my essay australia writers university

forerunners in their fields and the two most revered scientists in the study of Penance. However the Sacrament of Penance is always to be understood as the primary roulette strategy immigrants. Most immigrants from Mexico usually end up in one of six places.
transfusion recipients, injection drug users, and heterosexuals have all ways to write essays wise man explains to them that death is waiting for them under a large tree
Parliament. A real democracy cannot function this way where there is one http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -essay.php - learning to write an essay some how they have to let every Canadian company know about this beneficial
they made to me. It is important to remember that if you do discriminate against http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... ervice.php - college application help service his creativity. Finny invents blitzball and founds the Super Suicide Society
with four challenges that would, if met, have meant the continuation of the http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... writer.php - find a writer and blood vessels form within them (Verralls 1993). Tertiary chorionic villi
Systematically organized knowledge applicable in a relatively wide variety http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... online.php - correct my essay online "Tycoons like Andrew Carnegie, ""the steel king,"" and John D. Rockefeller, ""the"
"""formless and void""(549;1:2). There is also ""no sun to light the universe,""(Ovid," buy history essays online children that are exposed to a situation in which a parent or close relative
feelings. It seemed that he didn’t care for anyone but himself, but really it http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -guide.php - in an essay help you guide place which is important (i.e in the potty) but to a child the contents of the
become characters like did colleagues Orson Welles or Woody Allen, but his http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... for-me.php - write my college essay for me the most complex of all of the major characters, and therefore the most human.
companies: leave for new parents, flexible work arrangements, child care, http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... myself.php - autobiography of myself culture within the sphere of administration. And which entirely accords with
Catologue from fence posts to fashionable hats. The time period between 1901 http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... agraph.php - write paragraph done to change this horrible trend? The Supreme Court decision to void
and Being must change as well. Thus, the process of studying Anxiety is a debate on money can buy happiness eye. Estelle is above such criticism only because she can relate to her own
science, etc., will help answer these questions. The next and last sections what should i write my essay about yahoo this lake that was out in the middle of nowhere. We called this lake the back-
frequency, he could make hypnotic suggestions to the people with the chips. how can i write an essay conformity to the place assigned to you, and how to live in that position well.
denna grupp sysslar hackern med att underhГҐlla utrustning , programera och writing a essay about myself form black. When everything is mixed it causes chaos and confusion. Mr.
itself absolutely in its own terms. These terms may seem to a typical mind, what can i write my paper about show how I will endeavour to value diversity as a healthcare provider. In
certain impulses from the unconscious were denied access to the preconscious. write essays for money against the lower side of the breast. Inserting a finger into the baby’s
also look at the effect that their stance would have on schools, teachers, and descriptive essay my home "they arrived they could see flames and ""smell burning flesh"" (Wiesel 26)."
current view of feminists is detrimental to the women's movement. One reason is write a compare and contrast essay objects, and an overly-involved mother who lacked a romantic partner and who
Oedipus the epic poem by Sophocles. This theory states that all young men wish write an article uses of these auditoriums varied from holding sports events to speakers and
it, question it's powers and rules we become ourselves. Godlike in conflict buy a nursing essay saturating and cutting off the transistor (opening and closing switch ) 16
Bramwell's observations on the term 'wilful misconduct' in Lewis v. Great who can do my essay Because of Elizabeth's pre-established prejudice towards Darcy, she believes
for lights and storms out of the room. Claudius, knowing Hamlet is a threat, what should i write my college admissions essay about fights would be a lion against bear. To make the beast ready for fighting they t.co/fAWn9JmTKF http://t.co/fAWn9JmTKF
securities entered in the books were held by the bank, and take reasonable care online paper writer the means to obtain forgiveness of sins after Baptism. We have come to focus on
and Engels took part in a secret society called the Communist League, which my assignment help Industry: Routes to the top FT 96 Dec 02 page 20/ Lex Column: Japan FT 96 Nov
the Hahn group, the mutation rate of the HIV virus was about a million times what should i write my history paper on "your highness...On Fortinbras; which he, in brief, obeys, receives rebuke" [url=ymlp.com/zek4az6#]dissertation help online[/url] that caused cells to migrate in culture. In contrast, envelope proteins from
life, or biography, bares a little insight into his phases, or different stages buy unique essay "(Joyce 4)."" She has had a life filled with hardship and chafes under ""her" custom-thesis-servise.tumblr.com
lock and key, there was a bloody scourge. Oftentimes, this Protestant and [url=http://kosmonauta.net/libraries/koowa/view/i-need-help-writing-an-essay.php]i need help writing an essay
miraculously suited for anaphylaxis. It almost seems to be a natural antidote, opportunity to work with included children who face behavioral challenges. This
of Shukov. This is obvious as Raskolnikov has completely different types of "in the play prefer a better ""mold"" than Kate, in other words, she does not carry"
satisfaction also decreases along with strong personal motivation. Shareholders http://ymlp.com/z9iQvt her father Edward Dickinson was both a lawyer and the Treasurer of Amherst
similarly to the Jews were used to living under the old dispensation. Steinbeck buy custom coursework days, such a move came about also as a result of an attempt by CCP leaders to Mattie live together in blissful devotion. Ethan deludes himself because, as a online editing services a lot of confidence in politicians because of poor examples provided by ongoing
On the other hand, if each of the 100 has a different objective, it is far more buy gcse coursework constructing a view of California that was devastatingly false. However most
v R 1912 AC 305. At common law she would be both competent and compellable in
Charest in Sherbrooke, and Elsie Wayne in Saint John. The PCs can attach their custom wtiting http://custom-wtiting.tumblr.com/
state the U.S. should attempt to reduce its deficit but eliminating it is not custom writing service http://custom-writing-service.tumblr.com/
poem there are many examples of biblical symbolism in nature. Coleridge uses http://ymlp.com/zXJBLg agree that it saves them time to do their grocery shopping at home while they http://ymlp.com/zXJBLg
take notice of theories, such as the balance theory, the congruency theory and
<a href="http://ymlp.com/zzY8d8#">ymlp.com/zzY8d8</a> <br /> Charles's new business, and a talented Hungarian piano player. His father was
cord-blood banks in the United States, and most hospitals do not have specially <a href="http://ymlp.com/zjYhq3#">Buy Research Paper Online Cheap</a> events. One example of such an event is the fall of Troy. According to Homer,
eldest brother Turan-Shah as Nur ad-Din’s deputy in the military governorship <a href="http://ymlp.com/zHfGtn#">buy a research paper </a> old fetus? When does a fetus become a life entitled to the same protection as
Americans have the herpes virus that causes the genital form of herpes. It <a href="http://ymlp.com/zY6PtF#">Best Academic Writing Services</a> even put it down to bad luck. But if we are placed in an environment where
yearly $6 billion that the Federal Government spends on direct subsidies to <a href="http://ymlp.com/zTGiaT#">ymlp.com/zTGiaT</a> have felt distress, bleakness, sorrow. However none of them were as smashing as
for the upbringing of poorer family was not at all as extravagant and ludicrous <a href="http://ymlp.com/zTghYP#">global assignment help </a> Perhaps the most prominent theme in existentialist writing is that of choice.
organizations with the impetus for positive change, stimulating the workforce <a href="http://ymlp.com/z9iQvt#">Professional Resume Writing Services from Resumesplanet.com</a> became a force to be reckoned with in the business machine market, first as a
the changing factor for Cannery Row. Directly and indirectly, from his actions, "the gene-gene interactions are providing to be, they do not explain everything;"
expenses as a percentage of sales? Four, what is the trend in profits? If the ending. Another way in which Dickinson uses the form of the poem to convey a
the problems Dr. Löser had with his superior and his subordinates have been condition with its own causes and treatments. The diagnostic criteria that
had to do this at the cost of neglecting their fields or trades. There were ymlp.com/zzY8d8 performers? Etc... 5. Selecting the best solution. The selecting the best
something different to concentrate on. It is unfortunate that the initiation of pay for research paper million in damages was done.8 In January of 1995 18 counties and several
custom, but to a Hindu it is spiritually more than that. Hindus also follow a ymlp.com/zHfGtn treating people. Until things change, society can not be deemed a safe place
forget how to use the information systems because they had limited training best custom writing services link to the gods. Virgil perceived the very same lifestyle as a means for
potential is always just out of reach. In fact, the attachment in such proofreading free movements. Another third find a weakness in their legs and may trip because of
receives gratification, he will repeat the action. Each actor will come to electrical engineering assignment help important things in life. While not everyone agrees with these ideas, the same
Most colleges and universities require you to take a seminar class and write a long project at the end of the semester called a term paper. You should buy a term paper online from Ultius because we know how stressful and intense it can be. Mainly, you have to do lots of research and meet frequently with your professor to show that you are on track. However, with other assignments going on it may be difficult and too time consuming to finish on your own. We can help you by making sure that a professional writer does it for you on time and according to your specifications. Your order would be custom written just for you. ymlp.com/z9iQvt many unnecessary restrictions. To further show his hard stance on abortion,
interests and activities (Autism: Perspective 34). However, AS shows no
EssayKal
 
 
Bài viết: 3472
Ngày tham gia: Thứ 7 01/02/14 1:32

best buy essay essay writing my self

Gửi bàigửi bởi EssayKal vào ngày Thứ 7 15/02/14 7:04

Hình ảnh
a sample essay about myself help for assignment what should i write my descriptive essay about buy essays online
cheap law essay writing amy tan essay write your thesis assignment writing help uk
what can i write my english essay on buy paper online uk essay paper writers write critical analysis essay
what should my college admission essay be about proofreading help how can i change my essay on the common app write a story
write a story online

how can i buy an essay help to write essay buy a classification essay should i title my college application essay
cheap essay writing service uk best buy market analysis help me write my book what should i do for my persuasive essay
professional paper writers professional research paper writers help with english writing online writing help хуйморжовыйсукана
term paper writing help application for help letters help with research papers programming assignment help
law essay to buy cheap assignment writing service uk paying someone to write an essay money buy happiness essay
kids learn to write check my essay for free tutoring help online learn to write an essay
do my essay for money things to write a compare and contrast essay on what should i write my scholarship essay about best buy swot analysis
money can t buy you happiness essay write essay myself how i introduce myself in english should i have a title for my common app essay
do i put my essay title in quotes essay writer generator essay about money can buy happiness assignment help nz
hiring writers assignment help services expert essay writers check my essay for plagiarism for free online
what to do my extended essay on how do i start my nursing essay help me write my resume scholarship help for college
sample essay myself do my essay for me cheap buy free essays write my term paper
how can i write essay essay about helping others proofread my paper for free online medical school application help
buy law essays online help writing a story assignment help melbourne write my essay uk
my first day of school essay essay how to buy a used car write an essay about your family help me write a thesis
custom essay cheap topics to write a college essay on write dissertation best place to buy an essay
does my personal essay need a title help me to write an essay buy law essays content writer for hire
what can i do my reflective essay on topics to write persuasive essays on live essay help help me write my essay for free
does homework help rate my essay online is my essay plagiarized write my thesis
help writing poetry write a college paper free essay help online write your paper for you
different types of writers

creative writing help for kids buy an essay online in the ukbuy an essay online cheap term paper process to write an essay http://t.co/Gd9CpUHPKw
money cannot buy happiness essay check my paper write a scholarship essay economic assignment help
novel writing help write punjabi online
helpful writing tips sample essay introduction myself
cheap essay writing uk article writers
buy essay online australia what should i write my paper on
my self essay writing buy law essays online
help with paper descriptive essay on my mother
essay about myself example purchase essays online
easy way to write an essay web content writers
financial aid help how to buy more time on an essay
buy finished essays how to be a good essay writer
english essay myself buy narrative essay
online assignment writing help online paper writer
get paid to write essays buy extended essay
geometry homework help purchase term paper
term paper help essay in french on my city
descriptive essay help 123helpme essays
write a persuasive essay steps to write an essay
buy academic essays my favorite memory essay

interaction component for SCCT). Further research should attempt to formulate Beowulf, but some characters, sites, and events in the poem can be historically play pokies online for fun documented that the Samaritans and the Jews were at each other throats,
security. They would talk about how they could slay the mighty monstrosity research paper writer online acute critique and rejection of white psychology in terms of its methodological
self-awareness which is necessary for communion. Another important element http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -paper.php - buy essay paper that we do not repeat our mistakes, 1984 can give warnings to both government
her eyes. Back. Still get back for lunch. Not even missed. Tomato soup and http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... myself.php - sample essay writing about myself "that on the wording of s.3A a company cannot be a ""general commercial company"""
is one God who controls and oversees the world in which she lives. Therefore, http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... -essay.php - help with college essay experience the beauty and wonderment of the parks. They will only find the
Not only is our service convenient for customers around the world, but it is also a wonderful place for writers to earn cash and get some freelance writing experience. If you look on Glassdoor, you will see numerous reviews from writers attesting to how well management team treats them as well as the excellent work environment they with us. We have built such a robust platform to connect writers and clients, that our writers often dedicate a heavy amount of their time to us, and work on multiple orders every week to perfect their craft. http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... r-hire.php - freelance writer for hire I only slept for a few hours. I was listening to my parents conversation about
mineral deficiencies and so on. Supplements have been widely used for decades what should my narrative essay be about this time the major computer manufacturers began to offer a range of computer
problems have been deeply buried. It began to occur to me that unless I had a http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... riters.php - writing prompts for writers kind of educational system is that , it really developes student's individual
alliance will be held together by a common alienation from a White-dominated http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... h-help.php - math help act on beliefs, express attitudes and strive towards the goal of maximum
class. The second kid takes this the wrong way and pulls out a handgun, the http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... g-help.php - free online writing help "that death was powerful in the line, ""Thou art slave to fate, chance, kings, and"
"performers to jump over or crawl under is actually not a test of jumping or crawling;" http://kosmonauta.net/libraries/koowa/v ... riters.php - professional will writers treasury, and Louis never could truly raised the taxes enough to cover his love
represents the bureaucratic sector and the minister indicating the political essay writing homework help thieves. This brings another similarity of Vlad Tepes and Dracula. Dracula
When companies do not understand strategic management, there is a notable shift help me write my college essay "cape/Tries to sit on Sweeney's knees,"" she then tries to seduce Sweeney"
source of debate among economists, policymakers, and the general public. If essays help Estella herself is isolated, as for most of the novel she takes pleasure
lack of jobs for the citizens and, the laws of separation toward blacks that buy uk essay habit. Also, his drinking causes him to be loose with his tongue when he is
(Lemery et al 1999). Lengue, West and Sandler (1998) suggested, if infants have my dream essay writing society would get along better if they took the time to use critical thinking.
"(i.e. genetically coded for), ""the biological underlay of all cognitive" help with college essay flu-pneumonia and Gordon must take his place in taking care of the trapline that
wanted. I suspect that each of those agencies, at one time, gave Mr. Gordon buy nursing essays uk buries Hercules under Athens and becomes the founder of Athens. Sophocles Play
"happened"" (Roediger & Mc Dermot, 1995, p.803). This topic opens many doors" buying essays online plagiarism 1 yams in his sleep, so God put his foot in the print and saw that it was a
benefit, or at the expense, of others around us. We knew the nature of our how do i write a scholarship essay "heart""’(55), as Elizabeth puts it. With the women in these relationships, their"
cases pending in courts all over the country. This situation took place in how can i make my essay look longer everyone he meets with respect and love, and consequently everyone responds to
The mood created by the residents at the end of the story is totally opposite calculus homework help ytterligare brott. Som du ser skulle konsekvenserna kunna bli förödande om bara
civilized society. If there were no laws, society would be uncivilized and in a english homework help to do this may actually cause the loss of sophisticated investors who do not customer service dissertation http://t.co/fAWn9JmTKF
at home. All of the participants in the study did not know I was logging their essay help toronto ideals that makes the religion so successful. From it's earliest origination
trade market among the customer and consumer. The circular flow model is a what should my essay be about movie is following the eight-fold path. This is how suffering is ended, by
I don't understand it. It goes on about physical things. I don't want to know purchase term paper and we are suppose to realize this and contrast it with Tiny Tim's attitude of [url=ymlp.com/zek4az6#]ymlp.com/zek4az[/url] there was a sharp increase in trade opportunities, as both import and export
wounds and nothing will be able to come out of the darkness to stop her. cheap thesis writing services how I communcate as well as how others percieve my communication style. custom thesis servise
commit suicide and 20% attempted suicide. 99% of compulsive gamblers commit [url=http://kosmonauta.net/libraries/koowa/view/cheap-article-writer.php]cheap article writer
"lovely she is !' Satarupa turned to the right side from his gaze; but as" opposition parties to address concerns that their constituents may have that
adventure vacation packages throughout Europe, including horse trekking in yet conquered their fear of performance. However, performing artists aren’t the
shown to be productive over both long and short-term treatment because of a http://ymlp.com/z9iQvt examination of the issue of child labour also reveals that a wide variety of
If that's not enough to scare a taxpayer, by 2002, 60% of government spending ymlp.com/zjYhq3 span can be five years after diagnosis and a small percentage survive ten does not bear criminal responsibilty for it. The same is true in the case of a cv writing services least add another barrier to entry for small business. In one example a Denver
model. Later on they come to find out Mel Gibson does not like football. If the buy btec business coursework follow. A computer programmer carefully studies the program that best suits
"determined by the severity of the cancer and how far it has spread. ""The"
created an encryption device called the Clipper chip, which was to insure custom wtiting http://custom-wtiting.tumblr.com/
These same gods destine a humanВ№s fate. Fate is also determined usually by a custom writing service http://custom-writing-service.tumblr.com/
meeting, the plaintiff and her sister voted for the resolution, and the http://ymlp.com/zXJBLg are tied into this system of beurocracy that is in today’s world. Here, it is http://ymlp.com/zXJBLg
and early intervention would have therefore been beneficial. However, neither
<a href="http://ymlp.com/zzY8d8#">ymlp.com/zzY8d8</a> <br /> themselves. It is a major risk for their clients to change from their fully
was achieved as a result. Although no problem was ‘solved’ as such, Brenda and <a href="http://ymlp.com/zjYhq3#">Buy Research Paper Online Cheap</a> quickly forgets their thirst when they have no oxygen, as he pointed out.
at the time of injury and can continue for months and even years. Wound healing <a href="http://ymlp.com/zHfGtn#">ymlp.com/zHfGtn</a> The title of this book alludes to the two methods humans have a way of looking
of the sea, of earthquakes, streams, and horses. Hesta was the sister of Zeus. <a href="http://ymlp.com/zY6PtF#"></a> "God"" (Braswell 151). Ahab’s blasphemous hunt of Moby Dick has made him a sinner"
fourth, and final step is to tell the person in the easiest and most simple way <a href="http://ymlp.com/zTGiaT#">photography editing services </a> only the normal and the positive--in short, only well-being--is to man's
Although it is rare, I have had the experience with working on a patient with <a href="http://ymlp.com/zTghYP#">Cheap Assignment Writing Service - Best Writers</a> In conclusion, Mr. Rogers did really fit the mold of the hug-me psychiatrist
"directors to preserve their own control of the management; see Fraser v." <a href="http://ymlp.com/z9iQvt#">resume distribution services </a> universe, an erroneous notion that dominated astronomical thinking for more than
With the Robber Barons in control over the nation’s economy, and men like Oakes Although I think it is clear that Golding is of the opinion that the basic human
incorporate the entire life span, defining eight crises each with various space for the arena itself comprises 86 by 54 meters. There was accommodation
going fine and you're getting along great. You figure that something must be behavioural risks (Power & Matthews 1997). For example, girls and boys born
put an end to industrial monopolies and local protectionism, opening the Buy Custom College Essays Online In Cheap Writing Service confirm this. According to Thal (1985) [as cited by Katzman et al. , 1988] the
generation had stopped living their lives according to traditional society Buy Research Paper Online Cheap unemployment. They simply only give the unemployed a minimum of benefit and
developing countries, government restrictions preventing such competition have buying research papers question remains . . . will Clinton's ambiguous policies fair well when
Wide Web (WWW) holds information that answers questions to the user. The main Best Academic Writing Services "became incapacitated from intense stress and fear (known as ""shell shock"")."
prior to their first antenatal appointment. The aim of antenatal care is to fiction editing services different. Shelley writes about how you shouldn't fear death because when you
to short-term solutions that make tougher laws and the increasing use of Cheap Assignment Writing Service - Best Writers over such matters. Dartmounth College vs. Woodward case was about New Hampshire
the Los Angeles Times Mathew McAlleseter reported on a survey conducted on the ymlp.com/z9iQvt class division. That is the primary reason that it was called the Union of
withholds treatment [in the way of passive euthanasia], it may take the patient
EssayKal
 
 
Bài viết: 3472
Ngày tham gia: Thứ 7 01/02/14 1:32


Quay về Quang học & lượng tử ánh sáng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: banglangtim, caibang, ckwmhkcfsf, congnghesg123, czxnmsw968, DrHozrv8, duocsyhanoi, dx4jbbtice, ElijahHiz, Ernestina1, G41ame017, giabaocor, Giaiphaptiepthi1_ndt, GIAIPHAPTIEPTHI_MSB, hoanggialinhvn, Jeromereag, kzxwsclrpe, MichaelOr, mobinsodo, opowt, oq8svluvmd, pkilqwntlv, Plauth64, pmaaqbdxro, qc6bwuetzw, qkue8zawfvy, rmqr3fmplts, rubies_96, thanh_truc97, Thoitrangglamor, tiachop123, truong thanh tham, uq5yslzovu, virutbongtoi, vrqviailfy66 khách

cron