Mắt và các dụng cụ quang học

Mắt và các dụng cụ quang học

Gửi bàigửi bởi trung vào ngày Thứ 4 14/03/12 17:42

Chương: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC.
**********
A. LÝ THUYẾT
1. Lăng kính là gì. Nêu tính chất của lăng kính. Thế nào là góc lệch D.
2. Viết các công thức lăng kính (vẽ hình).
3. Thấu kính là gì. Có bao nhiêu loại thấu kính.
4. Viết công thức tính tiêu cự và độ tụ (ghi đơn vị). Qui ước giá trị của tiêu cự và độ tụ.
5. Viết công thức xác định số phóng đại ảnh.
6. Trình bày đường đi của 3 tia sáng tới đặc biệt :
_ Tia tới qua quang tâm O.
_ Tia tới song song với trục chính.
_ Tia tới qua tiêu điểm vật chính F.
(Vẽ hình)
7. Trình bày đường đi của tia tới bất kì. (Vẽ hình).
8. Thế nào là sự điều tiết của mắt. Nêu sự điều tiết của mắt ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.
9. Thế nào là góc trông vật, năng suất phân li của mắt.
10. Trình bày đặc điểm của mắt cận , mắt viễn, mắt lão. Nêu cách khắc phục.

B. BÀI TẬP.
Các dạng bài tập:
1. Lăng kính.
2. Thấu kính + Ghép hệ thấu kính.
3. Các tật của mắt và cách khắc phục.

I. Lăng kính. (Ta chỉ xét lăng kính đặt trong không khí)
Công thức: sin i1 = n.sin r1 A= r1 + r2
n.sin r2 =sin i2 D=i1+i2 - A
Chú ý: _Chiếu tia sáng vào mặt bên của lăng kính, bao giờ cũng xuất hiện tia khúc xạ vào bên trong lăng kính.
_Khi tia sáng đã đi vào bên trong lăng kính,có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ hoặc phản xạ toàn phần.
(Hv.1) áp dụng cho bài 1,2,3 A
1. Một lăng kính có chiết suất n = 1,5 ; góc chiết quang A = 300. s
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước I
của thấu kính. Vẽ hình, tính góc ló và góc lệch của thấu kính.
Đs: i2 =48035’ ; D = 18035’
2. Một lăng kính có chiết suất n , góc chiết quang A = 300. B
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước C
của thấu kính thì cho chùm tia ló sát mặt sau. Tính n. Đs: n = (Hv.1)
3.Một lăng kính có chiết suất n = 1,5 , góc chiết quang A .
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước
của thấu kính thì cho chùm tia ló sát mặt sau. Tính A. Đs: A=420. A
4. Một lăng kính có chiết suất n = . Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều
∆ABC. Chiếu một tia sáng đến mặt AB và có tia ló ra ở AC với góc ló là i2 = 450. Tính
góc lệch giữa tia ló và tia tới ( vẽ hình) S
Đs: D = 300 B C
5. Chiếu một tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB của một lăng kính có chiết suất n A
(hình vẽ). Tìm điều kiện của n để :
a) Xuất hiện tia ló ở mặt AC.
b) Xuất hiện tia phản xạ toàn phần ở mặt AC (∆ABC vuông cân tại B )
Đs: a) b) B C
6. Với hình vẽ ở bài 5, nếu xuất hiện tia ló ở mặt bên AC sao cho tia ló nằm sát mặt AC. Tìm chiết suất n của lăng kính. Đs: n = 1,4.

II. Thấu kính + Hệ thấu kính. (Chỉ xét vật thật)
Công thức:
Tiêu cự : f (TKHT :f > 0 TKPK : f <0)
Độ tụ : (TKHT :D > 0 TKPK : D <0)
Công thức thấu kính : (Chỉ xét bài toán vật thật, không xét vật ảo)
Vật thật: d >0; Ảnh thật :d’> 0 Ảnh ảo :d’< 0

Độ phóng đại ảnh: Hệ quả:
Ảnh vật cùng chiều: k > 0 Ảnh vật ngược chiều k < 0
Ảnh lớn hơn vật : Ảnh nhỏ hơn vật :
Dạng 1: Xác định các đại lượng f, D, k,d ,d’
1. Một thấu kính có tiêu cự 12cm. Tìm độ tụ của thấu kính.
Đs:
2. Chứng minh các công thức sau:
,
Chứng minh rằng: Vật thật đặt trước thấu kính:
_ Nếu cho ảnh thật thì ảnh thật luôn ngược chiều vật.
_ Nếu cho ảnh ảo thì ảnh ảo luôn cùng chiều vật.
Thấu kính phân kì.
3. Vật thật AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 20cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là d có thể thay đổi được. Hãy xác định tính chất , vị trí, chiều, độ lớn ảnh và vẽ hình kiểm chứng trong mỗi trường hợp sau:
a) d = 30cm b) d = 20cm c) d = 10cm .
Trường hợp nào ảnh cao bằng nửa vật.
Đs: Trường hợp b)

4. Một thấu kính phân kì có độ tụ 5 điôp.
a) Tính tiêu cự của kính.
b) Nếu đặt vật cách thấu kính 30cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại là bao nhiêu.
Đs: a) f = -20cm b) d’= -12cm k = 0,4

5. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì có tiêu cự 12 cm cho ảnh cao bằng nửa lần vật. Xác định vị trí của ảnh và của vật . Đs: d=12cm; d’= -6cm

6. Một thấu kính phân kì tạo ảnh bằng nửa vật thật và cách thấu kính 20cm. Tìm tiêu cự và độ tụ của thấu kính. Đs: f = -40cm; D = -2,5 đp

7. Một thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng ¼ lần vật và cách vật thật 20 cm. Tìm tiêu cự , độ tụ của thấu kính
Đs: f = - 40/3 cm; D = -7,5 đp

8. Vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có độ tụ 2 đi-ôp.
a) Tính tiêu cự của thấu kính.
b) Vật sáng AB cách thấu kính 50cm. Xác định tính chất, vị trí, chiều cao ảnh. Vẽ hình.
c) Vật sáng AB phải đặt tại đâu để thu được ảnh nhỏ bằng ¼ lần vật
Đs: a) f = - 50 cm; b) d’= -25 cm ; k = ½ ; A’B’ = 1cm c) d=150cm

9. Vật sáng AB đặt cách thấu kính 30cm qua thấu kính cho ảnh ảo A’B’ cao bằng nửa lần vật. Đây là thấu kính gì , tính tiêu cự và độ tụ của nó. Đs: f = - 30 cm D = - 10/3 đp

10. (Đề thi học kì II-2008) Chứng minh rằng : Đối với vật thật ,thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật.
Hd: Ảnh ảo: d’< 0 ; cùng chiều : k > 0 nhỏ hơn vật

Thấu kính hội tụ.
9. Vật thật AB cao 10 cm được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là d có thể thay đổi được. Hãy xác định tính chất , vị trí, chiều, độ lớn ảnh và vẽ hình kiểm chứng trong mỗi trường hợp sau:
a) d = 50cm b) d = 40cm c) d = 30cm d) d = 20cm e)d = 10cm
Trường hợp nào ảnh cao bằng vật. Đs: b)
Trường hợp nào ảnh cao gấp đôi vật. Đs: c) e)
Trường hợp nào ảnh cao bằng nửa vật. Đs: d = 60cm
Từ đó nêu nhận xét về sự dịch chuyển của ảnh khi vật tiến lại gần thấu kính.
10. Chiếu một chùm sáng (song song với trục chính của thấu kính )tới một thấu kính L. Cho biết chùm tia ló hội tụ tại một điểm phía sau thấu kính.
a) L là thấu kính gì.
b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách L là 25cm. Tìm tiêu cự và độ tụ của thấu kính.
c) Đặt vật AB bằng 2cm vuông góc với trục chính của thấu kính cách thấu kính L một đoạn 40 cm. Xác định ảnh của AB.
Đs: b) f = 25 cm D = 4 đp c) d’= 200/3 cm ; k = - 5/3 ; A’B’ = 10/3 cm

11. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Tìm khoảng cách từ vật tới thấu kính, và khoảng cách giữa vật và ảnh. Đs: d = 18cm d’= 90 cm

12. Vật AB cao 2cm đặt vuông góc với truc chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ cao 4cm. Xác định vị trí vật và vị trí ảnh. Đs: d = { 10cm ; 30cm } d’ = { -20cm ; 60 cm }

13. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ cách vật 90 cm. Xác định vị trí vật và vị trí ảnh. Đs: d = { 60cm ; 30cm ; 16,85 cm } d’ = { 30cm ; 60 cm ; 6740/63 cm }

14. Đặt một vật nhỏ sáng vuông góc với truc chính của thấu kính, cách thấu kính 15cm. Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp 2 lần vật. Đây là thấu kính gì, tính tiêu cự của thấu kính. Đs: TKHT ; f = 30cm

15. Người ta muốn hứng được ảnh của một nguồn sáng trên màn ảnh cách nguồn sáng đó 54 cm, ảnh lớn gấp đôi vật. Phải đăt thấu kính gì, vị trí nó ở đâu, tính tiêu cự của thấu kính.
Đs: TKHT ; f = { 108cm ; 12cm }

16. Vật AB cách thấu kính hội tụ 20 cm, qua thấu kính cho ảnh cao bằng ¼ lần vật . Tìm tiêu cự của thấu kính. Đs: f = 4cm

17. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật thật AB qua thấu kính cho ảnh ảo cách vật 18cm. Xác định vị trí vật, ảnh. Đs: d = 12cm d’= -30cm

18. Một vật sáng AB = 4cm đặt tên truc 5 chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm cho ảnh cách vật 18 cm Xác định vị trí vật và vị trí ,tính chất, độ lớn ảnh. Đs: d = 12cm d’= -30cm k = - 2,5 ; A’B’ = 10 cm

19. Tìm vị trí đặt vật trước thấu kính hội tụ (tiêu cự f) để cho ảnh:
a) Bằng vật.
b) Cao bằng nửa vật.
c) Cao gấp đôi vật.
Đs: a) d = 2f b) d = 3f c) d = f/2 và d = 3f/2

20. Tìm vị trí đặt vật trước thấu kính hội tụ (tiêu cự f) để cho ảnh cùng chiều vật. Đs: d < f.

21. Chứng minh rằng: Đối với vật thật đặt trước thấu kính hội tụ.
a) Nếu vật được đặt trong khoảng tiêu cự thì sẽ cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
b) Nếu vật nằm trên tiêu điểm vật thì sẽ cho ảnh ở vô cùng.
c) Nếu vật nằm ngoài khoảng tiêu cự thì sẽ cho ảnh thật ngược chiều.

Dạng 2: Bài toán dịch chuyển vật theo phương trục chính:
Cách làm : Khi thấu kính được giữ cố định, ảnh và vật luôn chuyển động cùng chiều.
22. Một thấu kính hội tụ tạo ảnh thật S’của điểm sáng S đặt trên trục chính
_ Khi dời S gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm.
_ Khi dời vật xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. Tìm tiêu cự của thấu kính Đs: 10cm

23. Vật thật đặt trên thấu kính và vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh ban đầu của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo bằng ½ vật. Dời vật dọc theo trục chính. Ảnh của vật vẫn là ảnh ảo, nhỏ hơn vật 3 lần. Xác định chiều dời của vật , vị trí ban đầu của vật. Tìm f. Đs: f = -100cm

24. Vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm. Nếu dịch chuyển thấu kính ra xa vật 3cm thì ảnh dịch chuyển đi 27cm. Vị trí ban đầu của thấu kính là bao nhiêu.

25. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm. Người ta thu được ảnh rõ của AB trên một màn đặt sau thấu kính. KHi dịch chuyển lại gần vật thấu kính một đoạn 5cm, thì phải dịch chuyển màn ra xa thấu kính một đoạn mới thu được ảnh rõ nét và ảnh sau cao gấp 3 ảnh trước. Tìm f.

26. Một vật phẳng AB đặt trước một thấu kính , cho ảnh rõ nét trên màn M. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 2cm và dịch chuyển màn một khoảng 30cm thì ảnh lại rõ nét nhưng lớn hơn 5/3 ảnh trước. Xác định tiêu cự của thấu kính.

27. Đặt vật AB trước thấu kính phân kì ta được ảnh A1B1 . Đưa vật về gần thấu kính thêm 90cm thì ảnh A2B2 cao gấp đôi ảnh trươc và cách ảnh trước 20cm. Tìm f.

28. Thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm. Điểm sáng S trên trục chính của thấu kính cho ảnh thật S’. Nếu dời S ra xa thấu kính thêm 5cm thì ảnh dời 10cm. Xác định vị trí vật , ảnh , dô phóng đại trước và sau khi dời vật .

29. VẬt A trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 30cm cho ảnh ảo A’. dịch chuyển vật vào gần thấu kính thêm 10cm thì ảnh di chuyển thêm 2cm. Tính f.

30. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm. Vật AB trên trục chính cho ảnh A1B1. Dịch chuyển AB lại gần thấu kính thêm 15cm thì ảnh dịch chuyển 1,5cm. Xác định vị trí của vật và ảnh ban đầu

31. VẬt đặt trước thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 3 lần vật. Dời vật ra xa thấu kính thêm 3cm thì ảnh thật dời 18cm. Tìm f.

32. Vật AB đặt trước thấu kính cho ảnh A1B1 cao 2cm. Dời AB lại gần thấu kính thêm 45cm thì được ảnh A2B2 cao 20cm và cách A1B1 một đoạn 18cm. Xác định vị trí ban đầu của vật và tiêu cự của thấu kính.

33. Vật AB cao 5cm. Thấu kính tạo ảnh cao 15cm trên màn . GIữ nguyên thấu kính, dời vật ra xa thấu kính thêm 1,5cm. Sau khi dời màn để hứng ảnh, ảnh có độ cao 10cm. Tìm f.

34. Vật thật qua thấu kính cho ảnh ảo bằng ½ vật. Dời vật 100cm theo trục chính, ảnh vẫn ảo bằng 1/3 vật. Tìm f

Một số bài toán củng cố dạng 1 và dạng 2
35. Một thấu kính phân kì có độ tụ là 5 di-ôp. Một vật sáng AB cao 10cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính . Xác định vị trí , tính chất ảnh , độ phóng đại của vật khi AB đặt cách thấu kính 20cm. Vẽ hình minh họa.
36. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm
a) Tính độ tụ của thấu kính.
b) Vật thật đặt vuông góc với thấu kính cho ảnh cách thấu kính 24cm. Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính. Vẽ hình minh họa.
c) Nếu vật đặt cách thấu kính 30 cm thì cho ảnh ở đâu có tính chất gì
37. Một thấu kính có độ tụ -10 di-ôp
a) Đây là thấu kính gì. Tìm tiêu cự
b) Một vật sáng AB đặt trước thấu kính một đoạn 60cm cho ảnh có tính chất gì.
c) Cần dịch chuyển vật một đoạn bao nhiêu , về hướng nào để cho ảnh lớn hơn ảnh ban đầu 2 lần.
38. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Tìm vị trí đặt vật , biết khoảng cách vật ảnh là: a) 125cm b) 45cm
39. Vật AB cao 2m đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ cao 4cm . Tiêu cự thấu kính 20cm. Xác định vị trí vật ảnh.
40. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh cách vật 20cm. Xác định vị trí vật ảnh, biết f = 15cm.
41. Chiếu một chùm sáng hội tụ tới một thấu kính L. Cho biết chùm tia ló song song với trục chính của L.
a) Hỏi L là thấu kính gì.
b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách thấu kính 25cm. Tìm tiêu cự và độ tụ của L.
c) Đặt vật AB = 2cm vuông góc với trục chính của thấu kính và cách L 40cm. Xác định ảnh của AB.
42. Xác định tiêu cự của thấu kính trong các trường hợp:
a) Vật sáng cách thấu kính 20cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật.
b) Vật sáng cách thấu kính 10cm cho ảnh cùng chiều, cao bằng 1/3 lần vật.
c) Vật sáng cách thấu kính 15cm cho ảnh ảo cao gấp 2 lần vật.
d) Vật sáng cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh cao gấp 3 lần vật.
e) Một màn ảnh và vật AB đặt hai bên thấu kính hội tụ , ta nhận được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 2 lần vật. Để có ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 lần vật thì khoảng cách giữa vật và màn tăng thêm 10cm. Tìm f.
f) Vật sáng cách thấu kính 30cm cho ảnh ảo cao bằng nửa vật.
g) Vật sáng cách thấu kính 24cm cho ảnh thật . Dịch chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn 6cm cũng thu được ảnh thật, cao gấp đôi ảnh trước
h) Thấu kính phân kì cho ảnh ảo bằng ½ lần vật và cách vật 10cm.
i) Vật sáng cách thấu kính 20cm cho ảnh cao bằng 1/4 lần vật.
j) Vật sáng qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật A1B1 cao 2cm. DI chuyển vật AB lại gần thấu kính 45cm thì được ảnh thật cao gấp 10 lần ảnh trước và cách ảnh trước 18cm. tìm f
k) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. đặt thấu kính này giữa vật AB và màn sao cho ảnh của AB hiện rõ trên màn gấp 2 lần vật. Để ảnh rõ nết tên màn gấp 3 lần vật, thì phải tăng khoảng cách vật màn bao nhiêu.Ghép 2 thấu kính đồng trục:
1.Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau một khoảng l:
Sơ đồ tạo ảnh:
; d2= l – d’1 ; ; ;
Độ phóng đại ảnh qua hệ: k=k1.k2

2. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
Ta có thể xem hệ 2 thấu kính L1 và L2 như một thấu kính mới L12 có tiêu cự f12 :
Vật sáng đặt trước hệ thấu kính L1 và L2 ghép sát coi như vật sáng đặt trước thấu kính L12

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau:
43. Hai thấu kính hội tụ L1 và L2 có tiêu cự lần lượt là 20cm và 10cm, trục chính trùng nhau, và đặt cách nhau một khoảng a = 55cm (L2 đặt sau L1). Một vật sáng AB = 1cm đặt trước thấu kính L1 một khoảng d1=40cm.
a) Xác định vị trí tính chất , chiều , độ lớn của ảnh A2B2 cho bởi hệ thấu kính trên.
b) Vẽ ảnh qua hệ.
Đs: Ảnh thật (d’2 = 30cm) k = 2 A2B2 = 2cm.

44. Cho thấu kính hội tụ L1 và thấu kính phân kì L2 có tiêu cự lần lượt là 20cm và 10cm, trục chính trùng nhau, và đặt cách nhau một khoảng a = 30cm (L2 đặt sau L1). Một vật sáng AB = 1cm đặt trước thấu kính L1 một khoảng d1= 20cm. Xác định vị trí tính chất , chiều , độ lớn của ảnh A2B2 cho bởi hệ thấu kính trên.
Đs: Ảnh ảo (d’2 = f2 = -10cm) k = ½ A2B2 = 0,5 cm.
45. Cho thấu kính hội tụ L1 và thấu kính phân kì L2 có tiêu cự lần lượt là 30cm và 15cm, trục chính trùng nhau, và đặt cách nhau một khoảng a = 50cm (L2 đặt sau L1). Một vật sáng AB đặt trước thấu kính L1 một khoảng d1.
a) Xác định vị trí và độ phóng đại của ảnh trong trường hợp d1= 70 cm.
b) Xác định vị trí đặt vật d1 sao cho ảnh cuối cùng là ảnh ảo , cách thấu kính thứ hai 60 cm.
c) Tìm điều kiện đặt vật d1 sao cho ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh ảo
Đs: a) Ảnh thật (d’2 = 3cm) k = -0,9 b) d1 = 52,5cm
c) d1 < 55,7cm và d1 > 75cm

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
46. Hệ thấu kính đồng trục ghép sát nhau (f1 = 20cm ; f2 = 25cm). Vật sáng AB được đặt trước hệ thấu kính cách hệ 25 cm. Tìm vị trí , tính chất ảnh sau cùng. Đs: f 12 = 100/9 d’= 100/3 cm k = -4/3

47. Hai thấu kính hội tụ ghép sát nhau có cùng tiêu cự f1 = f2 = 30 cm . Xác định vị trí đặt vật để ảnh cho bởi hệ thấu kính là ảnh thật bằng vật.
Đs: d1= 30cm


III. Bài tập về các tật của mắt và cách khắc phục. (Chỉ xét điều kiện kính đeo sát mắt)
Mắt cận: (Khoảng nhìn rõ của mắt cận nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt bình thường)
Nhìn gần rõ, nhìn xa không rõ. Phải đeo kính phân kì ( fk < 0 ) để tạo ảnh ảo ( d’<0 )nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Tiêu cự của kính: fk = -OCv

Mắt viễn: (Khoảng nhìn rõ của mắt viễn lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt bình thường)
Nhìn xa rõ, nhìn gần không rõ. Phải đeo kính hội tụ (fk > 0 ) để tạo ảnh ảo ( d’<0 ) nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
48. Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm.
a) Mắt bị tật gì.
b) Muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu. (Kính đeo sát mắt)
c) Điểm cực cận cách mắt 10cm. Khi đeo kính nhìn thấy điểm gần mắt nhất cách mắt bao nhiêu. (Kính đeo sát mắt) Đs: D = -2 điôp ; 12,5cm.

49. Mắt viễn chỉ có thể nhìn rõ được vật cách mắt gần nhất 40cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (Kính đeo sát mắt) Đs: D = 1,5 điôp

50. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50 cm.
a) Người này phải đeo kính gì. Tính tiêu cự và độ tụ của kính. (Kính sát mắt).
b) Khi đeo kính trên thì người này nhìn rõ được các vật đặt cách mắt một khoảng bao nhiêu.
Đs: a)D = -2 điôp b) 50/3cm.
51. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm. Để nhìn vật ở xa vô cùng thì người này phải đeo kính gì và có độ tụ là bao nhiêu ( kính sát mắt ) Đs: D = -1 điôp

52. Một người cận có khoảng nhìn rõ từ 12,5 đến 50cm. Khi đeo kính cận , người này nhìn rõ được các vật đặt gần mắt nhất cách mắt bao nhiêu.

53. Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40cm và điểm cực cận cách mắt 15cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực, mắt đeo kính sát mắt.
a) Tìm độ tụ của thấu kính cần đeo
b) Khi đeo kính này , vật gần mắt nhất mà mắt nhìn rõ cách mắt bao xa

54. Một người mắt có tật phải đeo kính có độ tụ 2,5 di-ôp mới đọc được sách cách mắt 20cm. Khi bỏ kính ra , người này phải để sách cách mắt ít nhất là bao nhiêu mới đọc được sách , kính sát mắt

55. Mắt viễn nhìn rõ được vật cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật cách mắt 25cm cần đeo kính (kính sát mắt) có độ tụ bao nhiêu

IV. Kính Lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn
1. Số bội giác của kính lúp.
Số bội giác của kính hiển vi.
Số bội giác của kính thiên văn

1. Một thấu kính hội tụ có độ tụ D = 10dp. Tính độ bội giác của kính kính khi ngắm chừng ở vô cực . Lấy OCc = 25cm

2. Một người chỉ nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm từ 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = 10dp trong trạng thái không điều tiết, mắt đặt sát kính. Tìm độ bội giác của kính

3.Một kính lúp có tiêu cự f = 4cm. Mắt đặt sau kính 2cm. Tìm vị trí đặt vật mà tại đó độ bội giác bằng độ phóng đại. Biết điểm cực cận cách mắt 22cm.

4. Một người mắt không tật và có khoảng nhìn rõ gần nhất là 20cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp. Kính có độ tụ là 10dp và được đặt sát mắt. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính

5. Một người có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cực , quan sát một vật qua kính lúp có độ tụ D = 20dp trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực.

6. Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là f1 = 1cm và f2 = 4cm. Một người mắt tốt đặt sát thị kính quan sát một vật nhỏ AB mà không điều tiết. Độ bội giác của kính khi đó là 90. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là bao nhiêu

7. Một kính hiển vi có tiêu cự của hai kính lần lượt là 7,25cm và 2cm Khoảng cách giữa hai kính là 43,25cm. Một người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm đặt sát thị kính và quan sát ảnh sau cùng . Tìm độ bội giác

8. Kính thiên văn có tiêu cự của vật kính và thị kính là 17cm và 1cm. Tìm độ bội giac của kinh thiên văn

9. Vật kính của kính thiên văn có tiêu cự 30cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là 15. Tìm tiêu cự của thị kính.
Tập tin đính kèm
cac-dung-cu-quang-hoc.thuvienvatly.com.3ceb8.16397.doc
(186.5 KiB) Đã tải về 220 lần
trung
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 14/03/12 15:19

Re: Mắt và các dụng cụ quang học

Gửi bàigửi bởi kenny vào ngày Chủ nhật 15/04/12 20:14

a) Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu được một ảnh thật (nhỏ hơn vật) của vật cần chụp trên một phim ảnh.b) Cấu tạo: Bộ phận chính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ (hay một hệ thấu kính có độtụ dương) gọi là vật kính. ở các máy ảnh thông thường, vật kính có tiêu cự vào khoảng trên, dưới mười centimét. Vật kính được lắp ở thành trước của một buồng tối, còn phim được lắp sát thành đối diện, bên trong buồng tối (h.6.1b).


Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi được.

ở sát vật kính (hoặc xem giữa các thấu kính của vật kính) có một màm chắn, ở giữa có một lỗ tròn nhỏ mà đường kính có thể thay đổi được. Màn này dùng để điểu chỉnh chùm sáng chiếu vào phim.

Ngoài ra còn một cửa sập M chắn trước phim, không cho ánh sáng chiếu liên tục trên phim. Cửa này chri mở ra trong một khoảng thời gian rất ngắn mà ta chọn, khi ta bấm máy.
c) Cách điều chỉnh máy: Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta thay đổi khoảng cách d’ từ vật kính đến phim, bằng cách đưa vật kính ra xa hoặc lại gần phim. Để nhận biết xem ảnh trên phim đã rõ nét hay chưa,người ta dùng một kính ngắm, có sẵn trong máy.

Ngoài ra , tuỳ theo ánh sáng mạnh hay yếu mà người ta còn phải chọt một cách thích hợp thời gian chụp và độ mở của lỗ tròn trên màn chắn.
Mắt

a) Về phương diện quang hình học, mắt giống như một máy ảnh. Nó có chức năng tạo ra một ảnh thật, nhỏ hơn vật, trên một lớp tế bào nhậy với ánh sang, để từ đó tạo ra những tín hiệu thần kinh, đưa lên não. Tuy nhiên hệ thống quang học của mắt phức tạp hơn hệ thống quang học của máy ảnh rất nhiều.b) Cấu tạo : Bộ phận chínhcủa mắt là một thấu kính hội tụ, trong suốt, mềm, gọi là thuỷ tinh thể (5) (h.6.2). Độ cong của hai mặt thuỷ tinh thể có thể thay đổi được nhờ sự co gain của cở vòng đỡ nó.

Đằng trước thuỷ tinh thể là một chất lỏng trong suốt, có chiết suất n \approx 1,333, gọi là dịch thuỷ tinh (6).

Mặt ngoài của mắt là một màng mỏng trong suốt, cứng như sừng, gọi là giác mạc (1).

Thành trong của mắt, phần đối diện với thuỷ tinh thể, gọi là võng mạc (7). Nó đóng vai trò như một màn ảnh, tại đố có các tế bào nhạy sáng, nằm ở hai đầu các dây thần kinh thị giác.

Trên võng mạc, có một vùng nhỏ màu vàng, rất nhạy với ánh sáng, nằm gần giao điểm V của trục chính của mắt với võng mạc. Vùng này gọi là điểm vàng.

Dưới điểm vàng một chút có điểm mù M là điểm hoàn toàn không nhạy sáng, vì tại có các dây thần kinh phân nhánh và không có đầu dây thần kinh thị giác.

Sát mặt trước của thuỷ tinh thể có một màng không trong suốt, mầu đen (hoặc xanh hay nâu) gọi là màng mống mắt (hay lòng đen) (3).

Giữa màng mống mắt có một lỗ tròn nhỏ gọi là con ngươi (4). Tuỳ theo cường độ của chùm sáng tới mà đường kính của con ngươi sẽ tự động thay đổi, để dễ điều chỉnh chùm sáng chiếu vào võnh mạc. Ở ngoài nắng, con ngươi thu nhỏ lại; trong phòng tối, nó mở rộng ra.

Một đặc điểm rất quan trọng về mặt cấu tạo của mắt là : độ cong và do đó, tiêu cự) của thuỷ tinh thể có thể thay đổi được. Trong khi đó, khoảng cách từ quang tâm của thuỷ tinh thể đến võng mạc (d’ = OV) lại luôn luôn không đổi (d'\approx 2,2cm).c) Sự điều tiết - Điểm cực cận và điểm cực viễn :

- Khi mắt nhì thấy vật nào thì trên võng mạc hiện lên ảnh thật, ngược chiều và rất nhỏ của vật đó.

Khi đưa vật thật lại gần mắt (d giảm) nếu tiêu cự của thuỷ tinh thể không đổi thì ảnh của vật sẽ lùi ra sau võng mạc (d tăng). Muốn cho ảnh trở lại đũng vpngx mạc (d’ như cũ) thì tiêu cự f của thuỷ tinh thể phải giảm. Cơ vòng đỡ thuỷ tinh thể phải co lại làm cho thuỷ tinh thể phồng lên. Ngược lại, khi đưa vật ra xa mắt, muốn cho ảnh của vật vẫn hiện trên võng mặc thì tiêu cự của thuỷ tinh thể phải tăng lên. Cơ đỡ thuỷ tinh thể phải giãn ra, làm cho thuỷ tinh thể dẹt lại.

Sự thay đổi độ con của thuỷ tinh thể (và do đó, thay đổi độ tụ hay tiêu cự của nó) để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ nét trên võng mạc gọi là sự điều tiết.

- Điểm xa nhất trên trục chính của mắt mà đặt vật tại đó, mắt còn có thể nhìn ró được gọi là điểm cực viễn (C_v).

Đối với mắt không có tật, điểm cực viễn ở vô cực. Khi quan sát vật đặt ở điểm cực viễn, mắt không phải điều tiết, do đó không mỏi mắt. Độ tụ của thuỷ tinh thể lúc đó nhỏ nhất ; tiêu cự của nó lớn nhất và tiêu điểm của nó nằm đúng trên võng mạc.

f_{max}=OV

Vậy, mắt không có tật là mắt, khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc.

- Điểm gần nhất trên trục chính của mắt mà đặt vật tại đó, mắt còn nhìn rõ được gọi là điểm cực cận C_c. Sở dĩ như vậy, vì thuỷ tinh thể chỉ có thể căng phồng đến chừng mực nào đó thôi. Tiêu cự của thuỷ tinh thể chỉ có thể giảm đến một giá trị tối thiểu nào đó.Lúc đó khoảng cách từ vật, có ảnh hưởng rõ nét đến võng mạc, đến mắt là khoảng cách ngắn nhất. Ta gọi đó là khoảng thấy rõ ngắn nhất và kí hiệu bằng chữ Đ. Nếu vật tiến lại gần hơn thì thuỷ tinh thể không còn khả năng cho ảnh rõ nét của vật hiện trên võng mạc được nữa.

Đối với những người trẻ, không có tật của mắt, điểm cực cận cách mắt từ 10cm đến 20cm. Tuổi càng cao điểm cực cận càng lùi ra xa mắt.

Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh nhất. Thuỷ tinh thể căng phồng cựcđại, do đó rất chóng mỏi mắt.

Đẻ quan sát được lâu và rõ (đọc sách báo, viết bài, nhìn một vật qua dụng cụ quang học v.v...) người ta thường đặt vật (hoặc ảnh cần quan sát) cách mắt một khoảng lớn hơn khoảng cách từ mắt đến điểm cựccận một chút. Khoảng cách đó vào cỡ 25cm.

Khoảng từ điểm cực cận C_c đến điểm cực viễn C_v gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt.d) Góc trông vật và năng suất phân li của mắt :

- Góc trông một vật AB có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của mắt, là góc tạo bởi hai tia sáng đi từ hai đầu A và B của vật qua quang tâm O của mắt (h.6.3).tg_{\alpha}= \frac{AB}{l}

- Muốn phân biệt được hai điểm A và B thì không những hai điểm đó phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt,mà góc trông đoạn AB phải đủ lớn. Thực vậy, khi đoạn AB ngắn lại, góc trông đoạn AB giảm đi, hai ảnh A’ và B’ cuat chúng trên võng mạc sẽ tiến lại gần nhau. Khi hai ảnh A’, B’ nằm trên cùng một đầu tế bào nhạy sáng thì ta không còn phân biệt được hai điểm A và B nữa.

Do đó, người ta gọi năng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất ??? giữa hai điểm A và B mà mắt còn có htể phân biệt được hai điểm đó. Lúc đó hai ảnh A’ và B’ của chúng nằm tại hai tế bào nhạy sáng cạnh nhau trên võng mạc.

Năng suất phân li của mắt phụ thuộc vào từng con mắt.


e) Sự lưu ảnh trên võng mạc : Sau khi tắt ánh sáng kích thích trên võng mạc, phải mất một khoảng thời gian cỡ 0,1s, võng mạcmới hồi phục lại như cũ. Trong khoảng thời gian đó, cảm giác sáng chưa bị mất và người quan sátvẫn còn thấy hình ảnh của vật. Đó là sự lưu ảnh trên võng mạc.

Hiện tượng này được sử dụng trong chiếu bóng. Người ta không cho phim chạy liên tục trước vật kính của máy chiếu, mà cho mỗi chiếc dừng lại trước vật kính khoảng 0,04 s. Sau đó, có một cánh quạt quay đến che vật kính và phim dược thay thế rất nhanh bằng chiếc khác v.v.. Nhờ vậy, hình ảnh mà ta nhìn thấy trên màn ảnh hình như cử động liên tục.

Một kĩ thuật tương tự cũng được sử dụng trong vô tuyến truyền hình.
__________________
_+_I-Am-Fr0m-Th3-HelL_+_
Kính lúp

Định nghĩa

Giả sử ta phải quan sát một vật rất nhỏ có dạng một đoạn thẳng AB và nếu ngay cả khi đặt vật đó ở điểm cực cận của mắt thì góc trông vật vẫn rất nhỏ. Muốn tăng góc trong vật, phải đưa vật lại gần mắt hơn nữa. Nhưng lúc đó mắt lại không nhìn rõ được vật vì vật đã nằm ngoài khoảng nhìn rõ của mắt.

Để làm tăng góc trông vật AB trong trường hợp này,người ta dùgn một thấu kính hội tụ và đặt vật AB nằm trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của kính sao cho có một ảnh ảo A’B’ lớn hơn vật và nằm xa thấu kính hơn vật. AB càng nằm gần tiêu điểm thì A’B’ càng lớn và càng nằm xa thấu kính. Do đó, có thể điều chỉnh kính sao cho ảnh A’B’ nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Mắt đặt sau kính và quan sát ảnh A’B’ với góc trông lớn hơn năng suất phân li của mắt rất nhiều. Thấu kính nói trên gọi là một kính lúp.

Vậy, kính lúp là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Kính lúp đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngăn.

Cách ngắm chừng ở điểm cực cận và cách ngắm chừng ở vô cực

Muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâmcủa kính để có một ảnh ảo. Mắt được đặt sau kính để quan sát ảnh ảo đó. Phải điều chỉnh vị trí của vật hoặc kính để cho ảnh ảo này hiện trong giới hạn nhìn rõ C[sub]c[/sub] – C[sub]v[/sub] của mắt (h.6.8).nếu điều chỉnh để ảnh A’B’ hiện lên ở điểm cực cận của mắt thì cách quan sát này gọi là cách ngắm chừng ở điểm cực cận.

Thông thường, để cho mắt đỡ bị mỏi, người quan sát điều chỉnh để ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn C[sub]v[/sub] của mắt. Vì đối với cắcmts không có tật thì điểm cực viễn ở vô cực, nên cách quan sát này gọi là cách ngắm chừng ở vô cực.

Độ bội giác của kính lúp

a) Người ta gọi độ bội giác G của một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt là tỉ số giữa góc trôgn ảnh của một vật qua dụng cụ đó (\alpha ) với góc trông trực tiếp vật đó khi vật đặt ở điểm cực cận của mắt (\alpha_o ).G=\frac{\alpha}{\alpha_o}

Vì các góc trông \alpha và \alpha_o đều rất nhỏ,nên người ta thường thay các góc bằng tang của chúng:


G=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o}


Theo hình 6.9 ta có tg \alpha_o =\frac{AB}{D}. *D=Đ (6-5)

Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt (Đ = OC[sub]c[/sub])


b) Trong trường hợp của kính lúp (h.6.8) nếu gọi l là khoảng cách từ mắt đến kính và d’ là khoảng cách từ ảnh A’B’ đến kính (d’ < 0).

tg\alpha =\frac{A'B'}{|d'|+1}

G=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o} =\frac{k.D}{|d'|+1} *D=Đ

k là độ phóng đại của ảnh.

Giá trị của độ bội giác G của kính lúp phụ thuộc vào mắt người quan sát (Đ) và vào cách quan sát (k, |d’|và 1).

Nhìn chung, giá trị của độ bội giác G không trùng với giá trị của độ phóng đại k.

c) Khi người quan sát ngắm chừng ở điểm cực cận thì |d’| + 1 = Đ và G = k.

d) Trong cách ngắm chừng ở vô cực, vật cần quan sát được đặt ở tiêu điểm vật của kính lúp, ảnh A’B’ ở vô cực, các chùm tia ló ra khỏi kính là các chùm tia song song. Do đó, đặt mắt ở bất kì vị trí nào sau kính góc trông ảnh A’B’ cũng là \alpha 9h.6.10).


Trong trường hợp này, ta có.

tg\alpha =\frac{AB}{OF}=\frac{AB}{f}


Muốn có G∞ lớn thì f phải nhỏ. Cách ngắm chừng ở vô cực không những giúp cho mắt không phải điều tiết mà còn làm cho độ bội giác của kính không phụ thuộc vị trí đặt mắt.

Khi ngắm chừng ở vô cực thì khái niện về độ phóng đại của ảnh không còn ý nghĩa nữa.

Trong việc trao đổi,mua bán, để có một tiêu chuẩn đánh giá khách quan, người ta thường lấy Đ = 0,25m. Giá trị của G∞ sẽ là.

G\infty= \frac{0,25}{f} (m)

Đối với các kính lúp thông dụng, G∞ có giá trị từ 2,5 đến 25. Giá trị này thường được ghi ngay trên vành kính. Thí dụ: X 2,5, X5 v.v...

__________________
_+_I-Am-Fr0m-Th3-HelL_+_
Kính hiển vi

a) Kính hiển vi là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất nhỏ, với độ bội giác lớn hơn rất nhiều so với độ bội giác của kính lúp.

b) Cấu tạo: Kính hiển vi có hai bộ phận chính là vật kính và thị kính (h.6.11)Vật kính O1 là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, dùng để tạo ra một ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát.

Thị kính O2 cũng là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng như một kính lúp để quan sát ảnh thật nói trên.

Hai kính được gắn ở hai đầu một ống hình trụ sao cho trục chính của chúng trùng nhau và khoảng cách giữa chúng không đổi.

Ngoài ra, còn có bộ phận tụ sáng dùng để chiếu sáng vật cần quan sát. Bộ phận tụ sáng có thể đơn giản là một gương cầu lõm G.

c) Cách ngắm chừng: Vật AB (thường là một tiêu bản) được đặt ngoài nhưng rất gần tiêuđiểm vật của vật kính. Qua vật kính, ta thu được một ảnh thật A1B1 lớn gấp k1 lần vật.Phải điều chỉnh kính sao cho ảnh A1B1 nằm trong khoảng từ tiêu điểm vật F2 đến quang tâm O2 của thị kính. Qua thị kính, ta có ảnh ảo cuối cùng A2B2 rất lớn, ngược chiều với vật AB (h.6.12)

Mắt được đặt sát sau thị kính để quan sát ảnh A2B2. Quang tâm O của mắt coi như trùng với quang tâm O2 của thị kính.

Để nhìn rõ ảnh A2B2 người quan sát phải điều chỉnh kính sao cho ảnh A2B2 nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Muốn điểu chỉnh kính, người ta thay đổi khoảng cách d1 giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên, xuống. Khi đó, khoảng cách d’2 từ ảnh cuối cùng A2B2 đến thị kính tức là đến mắt, cũng sẽ thay đổi.

Thường thường, để cho đỡ mỏi mắt, người quan sát điều chỉnh để ngắm chừng ảnh A2B2 ở vô cực. Lúc đó ảnh A1B1 nằm ở tiêuđiểm vật F2 của thị kính (h.6.13).

d) Độ bội giác của kính hiển vi: Ta hãy tínhđộ bội giác G∞ của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Căn cứ vào hình 6.13, ta có:

tg\alpha =\frac{A_1B_1}{O_2F_2}=\frac{A_1B_1}{f_2}


Còn tg\alpha_o vẫn được tính theo công thức (6-5)

Do đó, độ bội giác của kính sẽ là:

G\infty=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o}=\frac{A_1B_1}{ AB}. \frac{D}{f_2}

G\infty=k_1.G_2Độ bội giác G∞ của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực bằng tích của độ phóng đại k1 của ảnh A1B1 qua vật kính với độ bội giác G2 của thị kính.

Hai số liệu này thường được ghi ngay trên vành đỡ của vật kính và thị kính.

Bây giờ ta lại xét hai tam giác đồng dạng A1B1F’1 và O1IF’1 trên hình 6.13 . Ta có.

\frac{A_1B_1}{AB}=\frac{A_1B_1}{O_1I}=\frac{F'_1F_ 2}{O_1F_1}=\frac{\delta}{f_1}

Với \delta =F’1.F2. Khoảng cách d từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính gọi là độ dài quang học của kính hiển vi.

Kết quả, ta có

G\infty =\frac{\delta D}{f_1f_2}

Người ta thường lấy Đ = 25 cm

Muốn có bội giác lớn, tiêu cự f1 và f2 của vật kính và thị kính phải nhỏ. Độ bội giác của kính hiển vi thông thường không vượt quá 1500 đến 2000 lần.

__________________
_+_I-Am-Fr0m-Th3-HelL_+_
Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa ( các thiên thể).

Kính thiên văn có hai bộ phận chính là vật kính và thị kính.

Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Hai kính được lắp cùng trục, ở hai đầu của một ống hình trụ. Khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.

Vật AB ( chẳng hạn như một đường kính AB của Mặt trăng) , coi như ở vô cực, qua vật kính cho một ảnh thật A1B1 nằm ở tiêu diện ảnh F’1 của vật kính. Thị kính được dùng như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1. ảnh cuối cùng A2B2 là một ảnh ảo. người quan sát đặt mắt sát sau thị kính và quan sát ảnh A2B2. Phải điều chỉnh kính ( thay đổi khoảng cách O1O2 giữa vật kính và thị kính) sao cho ảnh A2B2 nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.Trong cách ngắm chừng ở vô cực, người quan sát điều chỉnh để ảnh A2B2 ở vô cực. Lúc đó, ảnh A1B1 nằm ở tiêu diện vật F2 của thị kính. Như vậy tiêu điểm ảnh F1 của vật kính sẽ trùng với tiêu điểm của vật F2 của thị kính. Lúc này, góc trông ảnh cuối cùng qua kính chính là góc A1O2B1; còn góc trông vật AB khi không dùng kính đúng bằng góc A1O1B1

Vậy tg\alpha =\frac{A_1B_1}{f_2} và tg\alpha_o =\frac{A_1B_1}{f_1}

Do đó độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chứng ở vô cực là :

G=\frac{tg\alpha}{tg\alpha_o}= \frac{f_1}{f_2}

Ngoài loại kính thiên văn nêu trên, còn nhiều loại kính khác mà ta không xét ở đây. Những ống nhòm quân sự, ống ngắm trắc địa .. cũng có nguyên tắc cấu tạo với kính thiên văn.
"Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
Là con đường ngập nắng vội mưa mau
Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."
Hình đại diện của thành viên
kenny
 
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Chủ nhật 15/04/12 9:33

ugg what are reusable grocery bags made of

Gửi bàigửi bởi JosephPeby vào ngày Thứ 2 29/12/14 13:01

Direct application of modern coral Sr/Ca SST relationships32, 33, 34 (Methods) would yield estimates of LGM (21kyr BP) SSTs 4 6C cooler than today at NOG (17S), and late LGM (19kyr BP) SSTs 6 8C cooler than today at HYD (20S). These estimates use modern Isopora corals from HER (23S) as the modern benchmark and take into account the modern SST difference between HER and the central GBR (Figs 1 and 2). The modern annual mean SSTs are 24.5C at HER, and 26.0C (HYD) and 26.6C (NOG) at the central GBR sites (ref. <p>Putting cynicism aside (for a brief moment), Lively does devote a whole section of Preserve to her philanthropic cause, The Covenant House, an organization fighting trafficking, youth abuse and homelessness. Splurge on, say, a wooden cutting board just $55! and a percentage will be donated to the cause. So there's that.</p>. There are a lot of celebrities who design beautiful clothing and accessories. Most of these celebrities have been successful in making these fashions popular among those who like to wear what the celebrities wear. One of the accessories that celebrities wear are handbags. air jordan website inspiration Aunque a Churchill se lo identifica con la pol inglesa, los Aliados y la II Guerra Mundial, vale se que escribi varios libros que en 1953 lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Literatura. "La carrera literaria de Churchill comenz con reportes de campa The Story of the Malakand Field Force (1898) y The River War (1899), un recuento de la campa de Sud en la Batalla de Omdurman. En 1900, public su primera novela, Savrola, y, seis a despu su primer magnum opus, la biograf de su padre, Lord Randolph Churchill y otros libros", agreg Kiely.. 2d,f) were recorded in Time Tagged Time Resolved mode that stores the photon arrival time at the detector relative to the corresponding laser pulse for every detected photon. Fluorescence decay histograms were acquired for 21 fluorescence traces that clearly showed single molecule on/off blinking behaviour. Figure 4a shows typical fluorescence decay histograms of an ensemble of LH2s in PVA on glass (blue), two cases of antenna enhanced single LH2 emission (red and green), and the Instrument Response Function (dark grey; 45ps at full width half maximum). No matter what time of year you visit, you gotta make your way to the beaches: it's what personifies the San Diego lifestyle. Watch the waves roll in from a bluff or on the sand. Soak in the beach life all along the coast, and watch the sunset. michael kors wallet zip around Les mol??cules Dbait sont de courts fragments d'ADN qui accaparent le syst??me de r??paration en se faisant passer pour des fragments d'ADN ?? r??parer. Lorsque de r??elles anomalies surviennent dans l'ADN de la cellule, le syst??me est d??j?? satur?? par les Dbait. Les deux syst??mes de r??paration ??tant bloqu??s, l'ADN d??t??rior?? s'accumule dans les cellules Face ?? ce constat d'??chec, les cellules canc??reuses entrent dans une voie sans issue, de destruction, alors m??me que la temp??rature ?? laquelle elles ont ??t?? expos??es n'aurait caus?? que de l??gers dommages.. The natural biodiversity of the place allows flora and fauna to live in perfect harmony with each other. This is the only island in the world whose beauty is still unperturbed.This archipelago of 115 islands has some exceptionally beautiful resorts that attract most of the tourists. The Kempinski Seyc .Discussions, like the freshly released web conference this Custom directly on Biological Diversity (Central business district) to San Diego, Colombia, are checking into improve realistically capturing essential simple rules regarding experience beneficial resulting from the b . Stand about 8 inches from the sheet, keeping both feet parallel to it. As you pivot on the balls of your feet with your knees bent slightly, rotate your hips just ahead of your shoulders as you turn to the right. As you turn, raise your elbow to shoulder height and strike the target. air jordan 00 528 4800 zofingen Now on this table I've done a beautiful purple pin tuck linen which is available for rental on our website. Now you want to do trays of champagne glasses, so here I'm using a gold tray. And of course if this was a real event we would line it up with champagne glasses filled with champagne for our 21st toast. Online stores are certainly not hard to find and you can shop there twenty four hours a day, seven days a week even in your pajamas! You do not have to worry about leaving your house or dealing with rude people so long as you have a working internet connection. What is next, you have found your online shopping spot, you have your list of items that you need to purchase. Within a couple of mouse clicks you have found your store and the products you wish to purchase. Coin dealers and collectors are always seeking your coins,especially older ones with rare, uncommon dates, or are in good condition, orhave important mint marks, which is a designation of which mint the coin wasproduced in (examples are P for the Philadelphia Mint, D for the Denver Mint, Wfor the West Point Mint, and S for the San Francisco Mint). As silver coins haverisen in value, the search for them from precious metal commodity professionalshas also increased in recent years. Now matter how much the value of silver hasmoved through these year, buyers will always pay for that silver content in yourcoins, depending on its percentage. ugg boots button down shirts <p>You Need Safe MoneyAccumulating gold, silver, platinum, and cash obligates some place to hide it all. Banks offer big vaults. Is your money truly safe in their safe? Bank employees are in and out of there all day. <p>This area typically harbors more than 500,000 bacteria ten times the amount found on the average toilet seat, Reynolds said. Blame the fact that most people clean the commode regularly, but the basin where raw produce is rinsed? Not so much. Uncooked fruits and vegetables and knives and cutting boards that have come in contact with raw meat are loaded with potential pathogens. A sister discipline of ballet is jazz. There are several jazz dance categories. Marketing hold the prime position in gathering audience for your product and hence, one should be very specific while creating marketing strategy. michael kors bag repair
<p>Many married women simply choose not to get involved in major financial issues. Many get involved in day to day matters such as managing the checkbook and paying bills or short term budgeting. But studies show that the larger the amount and the more long term the goal, the less the average married woman is involved. In Creative Mode, the player doesn have to worry about monsters. The player can fly, summon any crafting item to them at will, and build to their heart content. Some use this mode to build elaborate castles, or massively fortified villages, or even rollercoasters. Hall was built in 1958 to replace the aging Albert Hall that stood on the site. Originally an all female residence hall, it now has both male and female housing by floors, as well as housing Campus Security. Hall has its own private enclosed courtyard, and at one time had its own dining hall. air jordan pumps louboutin pigalle plato <p>At the head of the family of cats is the lion, king of beasts. It is at home in Africa and in some parts of Asia. The majestic appearance of the male lion is crowned by a great mane, sometimes black, but always darker than the tawny skin. On the face of it, you may think that resale units are better than those that would take years to complete. However, what you are not aware of are the many benefits of buying a new launch. Firstly, the buyer needs to pay low installments while your property appreciates. And International retail locations in calendar year 2014 as well as retail stores, brands, and chains that are downsizing and going out of business completely in 2014. Radio Shack stores are closing in 2014 in this article. Find out which Radio Shack brick and mortar retail store locations will close and in which states Radio Shack store closings and liquidation sales will be happening in the 2014 calendar year. air jordan q4 utah department Any Republican strength in Wake County is more than balanced out by the two Democratic strongholds of Orange and Durham Counties, where Obama received 72% and 76%, respectively, his two best counties in the entire state. The presence of the University of North Carolina Chapel Hill and Duke University, as well as a large African American population in Durham County help contribute to the liberal nature of the 4th district. The 4th district had a Cook PVI of D+8, which made it the most Democratic white majority district in the entire South outside of South Florida and Northern Virginia. The developer has been kind enough to provide free parking spaces along with a waived off one time lease rent and free club membership. The township was released in the centre of the Noida. All of the plots of area in this township have been constructed to provide the people who are remaining here adequate respiration and soothing area far away from the madding audience of the city visitors and pollution. Gli e book al momento riguardano soprattutto medie e superiori. L dei testi per le elementari oltre a costituire una spesa nettamente inferiore ha gi supporto economico, ovvero i buoni, da diversi Comuni ( quindi anche in questo caso una scelta del Comune di residenza degli studenti). Danno sostegno in vario modo alle famiglie con tot reddito, ma anche in questo caso le stesse famiglie ricevono dal loro Comune una lettera con tutte le informazioni precise.</p>. canada goose store toronto <p>Bobbi recommends that you avoid dark shadow on the eyelid and in the crease as it will create the appearance of even more depth. "Light and sparkly shadows will work to highlight the lids," says Bobbi. You can also try applying a little eyeshadow just below the eyes as well to help bring them out, but make sure you use a lighter shade nothing too dark and shadowy.</p>. The fourth quarter saw the Bills take advantage of the Jets when reserve defensive back Jabari Greer intercepted Pennington. The Bills cashed in as Edwards found reserve tight end Michael Gaines on a bootleg 4th down play at the Jets 1 yard line, and once again the Bills got more points when kicker Rian Lindell kicked a 46 yard field goal to make it 17 7. The Jets came right back with points of their own as Leon Washington rambled in to cut the lead to 17 14. A whole lot of parents out there anticipate that their kid can still do much more. Always bear in mind that soccer is played for your kid to have some fun and not to be embarrassed. Consequently, the best soccer advice parents must take note is to simply support their kids all the way. michael kors doctor bag
While some approve of Mrs. Obama's style she received criticism for wearing this dress (sleeveless black dress in first official portrait) as well as others in which her arms are bare. For example, while being interviewed a Virginian woman Bobbie Lussier expressed her disapproval of the First lady and attributed it to her lack of modesty, "I think it's very inappropriate for a lot of events that she goes toits respectand for being in the white house." [13] Based on the attention that Mrs. LEGO Star Wars: The Visual DictionaryLEGO Star Wars is a visual dictionary about all the Star Wars characters and the basic lingo used. It has a host of illustrations your kids are going to love and interesting details about LEGO versions. Fans of the LEGO Star Wars sets will definitely appreciate this new book. <p>La polemica ci sta, abbastanza furbetta, ma giornalisticamente valida e dunque ben venga. Non ho rimangiato assolutamente nulla di quello che pensavo e che penso sul costo dell di Higuain. Quando stava per prenderlo la Juventus, cio?? prima, ne ho parlato quello che ritenevo necessario, quando lo ha preso il Napoli semplicemente non sono stato l?? a ripestare l nel mortaio, come ?? invece tipico delle armate d tifosa, ossessionate dai concetti e dalle parole altrui e sempre pronte a impallinare quelli che loro pensano essere i nemici della Juve (praticamente l universo tranne la Juve Ho peraltro ben fatto notare, ben prima che l Higuain al Napoli fosse chiusa, l costo e la differenza rispetto alle cifre con cui lo trattava alla Juventus. air jordan locker essentials youtube broadcast It is not difficult to understand how an e cigarette works. It is basically a tube like structure that has a battery which will provide the heat and fire that will vaporize the liquid within. There are liquid cartridges that serve as storage areas for the nicotine that will be smoked. Nous aspirons plus ?? des plats consistants et qui mijotent sur le feu. S'il ne faut pas s'en priver, il convient cependant d'ajuster nos menus en cons??quence, et si n??cessaire, en cas de soucis de poids, de diminuer les portions. Rappelons notamment qu'une portion de fromage par repas est suffisante, voire par jour.. 1 Texas shut out Oklahoma, 19 0 at Dallas. 2 Nebraska held visiting Wisconsin scoreless 37 0. 3 Arkansas won at Baylor, 38 7 and 4 Georgia beat Clemson at home, 23 9. canada goose officiel moto verte Then stretch out the thin strips. Cut the other side of the shirt the same way. Cut the sleeves off completely so it more like a tank top. The straps will then meet up at the back of the foot to create a large place. Purple And white TIE DYE: These strandals tie in a flip flop to the post of the thong then moving the strips across the leg give a separate, conformity and savvy look. It also comes with a strappy cloth that wrap around the flip flop and the rest part weave in the feet through the diagonal slits to create the feet more quirky. Now, add the ginger juice to this mixture. Ginger is a spicy root, so after adding the juice, taste it. If you want it more spicy, add some more, according to your taste. moncler paris zanzibar kenya <p>Keep in touch! Check out HuffPost OWN on Facebook and Twitter . The truth is, though, many of the recipes are so strong, they could steal the spotlight right from the main course. These Brussels sprouts are a perfect example: We often see the mini cabbages with bacon or pancetta, but Desmond turns to a new ingredient maple syrup to give them a toasty, caramel like flavor. Culture of "RBC nice" is paying dividends for the bank amid the boosted hubbub over high frequency trading. Singapore regulators, in the meantime, are looking into stock trading irregularities in several of the crashed names. The IMF calculated the size of the subsidies by comparing the CDS prices and credit ratings across larger and smaller banks. <p>Older women are now a much more sought after market these days. No actress over 35 ever appeared in any commercials in the sixties. The women who appeared in all of our commercials debating endlessly about ring around the collar and wax buildup in the corners of your floor were all in their 20s. michael kors grommet handbag It lets me know my man is thinking of me when I am not around. Even if it is for a birthday or your anniversary, surprises can be very beneficial. In a healthy and loving relationship this should come naturally with time but when the relationship is troubled this is forgotten easily by men at times. Your pre game meal can help to supply your body with a significant amount of energy an athlete will need for an event. However, it will not supply all the energy needed. Instead, you should eat the right types of food for several days prior to any event in order to charge the muscles with plenty of glycogen, the energy source the muscles use during most sporting activities. There are alternatives to detox diets for fat reduction and toxin elimination. Eating a well balanced diet plus getting at least a little amount of exercise daily must do the trick. If you do, though, choose a detox diet is ideal, talk with a physician first. [url=http://www.cticdakar.com/fr/WorldBrands/Moncler/moncler-france-replay-envoyé-spécial.html]moncler france replay envoyé spécial[/url]
Secondly lets dismiss most of the myths or wives tales on what causes cellulite. Many people talk like cellulite is genetic or once you get cellulite you keep it forever. Neither is the case and most individuals do not want to know the truth about cellulite because they are usually having trouble removing it. Christopher bursts into a rage and throws his sandwich at Vito, a major faux pas since Vito is now a capo. Vito gets up to retaliate but is restrained by the others. Later, Christopher shows up at home and angrily confronts Adriana and chokes her. <p>It is unfortunate the such a wonderful store is demeaned in such a way due to the customers who shop there. I go to the Cherry Hill Wegmans several times a week and I know not to go at peak times because the parking can be difficult. The lots are so crowded because Wegmans is a great store and so many want to go there,, if the lot was empty during those times, that would bring up another question. lebron james shoe release dates Pursuing several weeks of difficult work, the last merchandise is so charming that no girls can consider her eye off. Even so, one may nicely nonetheless wander why the price tag is so high. The principal aim lies within your product employed are skins of crocodile, ostrich, calf and lizard. un cadre citrouille en tissu/carton : Pour 'travailler' sur les couleurs (histoire qu'Halloween ne soit pas simplement une f??te commerciale) on avait d??couper plein de petits morceaux de tissu de taille, de formes et de motifs diff??rents mais tous dans les tons oranges J'ai dessin?? une citrouille sur un carton (format 12X15), mon fils a coll?? des morceaux de tissu de fa??on ?? remplir toute la citrouille. Ensuite on coll?? deux yeux noirs en forme de triangle, puis une bouche en . Forme de bouche de citrouille. Nearly all hotel booking engine sites offer a choice of suitable, value added services that make the online method of reservation more preferred over any level of customization by travel agents. By just entering the required information, for example period of stay, number of people, sort of Montreal hotel room, chosen payment process and currency into an online form, a complete plan and Montreal hotel reservation verification can be obtained, if the hotel has room on the specified days. This method is pretty flawless and takes place in almost real time. girls lebron james shoes On the coach's signal, they begin play, attempting to score a goal with the two defenders attempting to stop them. The soccer coach can use this drill to practice teaching players when to dribble and when it is best to pass to a teammate. The decision of when to shoot should also be taught in this drill.. The print server uses the Wireless G, or 802.11g, specification to connect to a wireless hot spot. The device communicates with the router to obtain a single IP address; the printer attached to the print server uses this IP address to interface with computers on the LAN. Whenever a PC sends a print job to the printer in question, the server intercepts and processes the request. During 1945, Germany was in a bitter state of war. To add to the misery, the Red army invaded Berlin. Possibly the intolerable stress and pressure that Hitler went through, caused him to commit suicide. lebron james shoes blue I started bowling when I was a kid. It's.0 Best Gifts for Bowlers My Favorite Gift Ideas13 months agoKnow someone who loves to bowl? Here are my favorite gift ideas for men and women who love to go bowling. These ideas range from funny t shirts to bowling gear. The record of BMX bicycles dates back to 1963, once the bicycle company Schwinn launched a whole new product known as the Sting Ray, which was a more compact bike that allowed young children to emulate their favourite motocross riders. In 1970, Scott Breithaupt who is typically credited as being the founder of your sport organized the initial BMX bike race in Southern California. One 12 months afterwards, a documentary entitled "On Any Offered Sunday" was filmed in California, featuring little ones riding bikes on hand constructed dust tracks. Tankini tops are one of the best alternatives to bikinis and are gaining popularity amongst all the fashionistas across the world. They are versatile and dynamic enough to generate interest and smart enough to hide flaws and the so called not so perfect body parts. These swimsuits are essentially a combination of one piece bathing suit, a bikini, and a tank top that hides the mid rift of the body. lebron james shoes customizable Without derogating from the above, Seeking Alpha editors, at their discretion, may refrain from posting or remove User Submissions that violate these standards or which are otherwise inappropriate. These standards are designed to ensure that the dialogue on the Site is credible, responsible, intelligent and informative. We cannot guarantee that users will tell the truth, and we will not monitor the veracity of names and positions or the content of any posts. As the ball starts coming closer to you, you should stretch your arms in the direction of the ball. This ensures you hands come in contact with the ball as far away from the body as possible. You should be careful in extending your arms at the right time, just before the ball comes to you. ' No chewing gum while at the interview as this can spoil the whole image. Links Q . However, after having experienced it's awesomeness yet again, I am thinking very seriously about my decision to let it go. womens lebron james shoes
The ancient Mayans used a mixture of pepper drugs to heal infected wounds, gastrointestinal diseases, and ear pain. The experiment proved that the pepper extract is a pharmaceutical raw material that can inhibit the growth of some microbial pathogenicity. But these are clearly not reason why chili evolved spicy.. <p>Even if narcissism isn used for promotion, it could have therapeutic benefit. The positive reinforcement we get from watching our fame grow provides a boost in self confidence. Since we been taught to beat ourselves up for centuries, the advent of social media narcissism may be the best thing that has happened to mankind. The innovative, luxury editions of bath fittings and accessories make bath time a special part of the day that you look forward to. Work pressures, stress, gruelling home work balance leaves you with no time for yourself when you can relax, introspect and restore peace of mind. The enterprising designers bring in new styles, advanced shower fitting that almost have a therapeutic effect on you. <p>With that said, float isn't always enough. When you first attach your cleats to your shoes, you'll need to make sure they are aligned properly. Most pedals and cleats will allow for some lateral adjustment to make sure the natural inclination of your feet is properly matched. <p>Lorie est n??e le 2 mai 1982 au Plessis Bouchard, dans le Val d'Oise. N??e d'un p??re, Dominique, programmateur sur la radio RTL et et d'une m??re, Martine, chef comptable. Enfant hyperactive, elle pratique la danse tr??s t??t, et d??s 6 ans, choisit le patinage artistique. Socialism of the 21st century is a political term used to describe the unique interpretation of socialist principles advocated first by Heinz Dieterich in 1996 and later by Latin American leaders like Hugo Chvez of Venezuela, Rafael Correa of Ecuador, and Evo Morales of Bolivia. Socialism of the 21st century seeks to address the failures of both free market industrial capitalism and twentieth century socialism to solve urgent problems of humanity, like poverty, hunger, exploitation, economic oppression, sexism, racism, the destruction of natural resources, and the absence of a truly participative democracy.[1] Therefore, because of the local unique historical conditions, socialism of the 21st century is often contrasted with previous applications of socialism in other countries and aims for a more decentralized and participatory planning process.[2] Socialism of the 21st century is a type of democratic socialism; Chvez, Morales, and Correa have all been elected democratically.[2]After a series of structural adjustment loans and debt restructuring led by the International Monetary Fund in the late twentieth century, Latin America experienced a significant increase in inequality. Between 1990 and 1999, the Gini coefficient rose in almost every Latin American country.[3] Volatile prices and inflation led to dissatisfaction. canada goose outlet web tv free Residents of the Big Apple better he used to separating their half apples from last night's Chinese take out or else. Yes mandatory composting. Could be a reality in a couple years. Although they will be not low as the rates are offered with traditional loan, but they are not as high as unreasonable. There are also reasons that why these rates are little high, it is because the money lenders are taking a big risk when they are providing loans to bad credit rating owners. With the rates they try to balance their amount of risks with the profits they make with such loans. Relax your legs, bend your knees and lean forward until your stomach and thighs connect. Then, slowly straighten your knees until you feel a deep stretch. Your neck should be relaxed, with your head and arms pointed towards the floor. air jordan shirt youth
Links In Here:
Michael Kors Camille Watch
Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Diaper Bag
Macys Michael Kors
Michael Kors Jackets
JosephPeby
 
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 20/12/14 22:31


Quay về Quang học & lượng tử ánh sáng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: ah7tvzewrm, baochau252011, bk8plxpdnw, BratoBipgrola, bulfpjqwcg, ClintonDype, congsimdep, cuong_now, Daikho_vp, dannypham1232, DepEVA3079, DonaldOl, DonaldSi, duydasvp, exceete, FJvzWMnywk, giangholangtu520, gosgonhr, Hoa moc lan, hyvongvuize, Katrina pt, MichaelMop, mngocphay201, newday_24h, nguyenmanh13, ngọc tấn, pedrovoneil, qkbqkohhys, tạ thị kim thắm, vickmors, whiteplace, wixocfapur, xh1ktnjwdv, yn2kaxacok, ztbqkiaixp66 khách