CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ

CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ

Gửi bàigửi bởi anbinh vào ngày Thứ 6 09/03/12 15:33

CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP


1. Lực tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng điện có:
- Điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây đang xét
- Phương nằm trong mặt phẳng hình vẽ và vuông góc với dây dẫn
- Chiều hướng vào nhau nếu 2 dòng điện cùng chiều, hướng ra xa nhau nếu hai dòng
điện ngược chiều.
- Độ lớn F = l l :Chiều dài đoạn dây dẫn, r Khoảng cách giữa hai dây dẫn
2. Lực Lorenxơ có:
- Điểm đặt tại điện tích chuyển động
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ vận tốc của hạt mang điện và vectơ cảm
ứng từ tại điểm đang xét
- Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay và chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện. Khi đó ngón tay cái choãi ra 90o sẽ chỉ chiều của lực Lo-ren-xơ nếu hạt mang điện dương và nếu hạt mang điện âm thì chiều ngược lại
- Độ lớn của lực Lorenxơ : Góc tạo bởi
KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU

A: Tĩm tắt lý thuyết.
1. Trường hợp đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung dây
Xét một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều nằm trong mặt phẳng khung dây.
- Cạnh AB, DC song song với đường sức từ nên lên lực từ tác dùng lên
chúng bằng không
- Gọi , là lực từ tác dụng lên các cạnh DA và BC.
Theo công thức Ampe ta thấy , có
- điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh
- phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ
- chiều như hình vẽ(Ngược chiều nhau)
- Độ lớn F1 = F2
Vậy: Khung dây chịu tác dụng của một ngẫu lực. Ngẫu lực này làm cho khung dây quay về vị trí cân bằng bền
2. Trường hợp đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây
Xét một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều vuông góc với
mặt phẳng khung dây.
- Gọi , , , là lực từ tác dụng lên các cạnh AB, BC, CD, DA
Theo công thức Ampe ta thấy ,
Vậy: Khung dây chịu tác dụng của các cặp lực cân bằng. Các lực này khung
làm quay khung.
c. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện.
Xét một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều nằm trong mặt phẳng khung dâyTổng quát
VớiBài 1: Dây dẫn thẳng di có dòng điện I1 = 15A đi qua đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dậy 15 cm.
b. Tính lực tc dụng ln 1m dy của dịng điện I2 = 10A đặt song song, cách I1 15cm và I2 ngược chiều ĐS: a) B =2.10 – 5 T b)F = 2.10 – 4 N.

Bài 2 :Hai dịng điện cường độ I1 = 3A; I2 = 2A chạy cùng chiều trong hai dây dẫn song song và cách nhau 50cm.
a. Xác định vectơ cảm ứng từ tại điểm M cách dịng I1 30cm; dịng I2 20cm
b. Xác định vectơ cảm ứng từ tại điểm N cách dịng I1 30cm; dịng I2 40cm
c. Hãy tính lực từ tc dụng lên mỗi mét chiều dài của hai dây
d. Hãy xác định những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không.Tại những điểm đó có từ trường hay không? ĐS:a. BM=0T,b. B=2,24.10-6T,c.F=2,4.10-5N,d.r1=30cm,r2=20cm
Bài 3: Hai dòng điện cường độ I1=6A,I2=9A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn và có chiều ngược nhau,được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a= 10cm:
1. Xác định cảm ứng từ tại:
a. Điểm M cách I1 6cm,cách I2 4cm
b. Điểm M cách I1 6cm,cách I2 8cm
2.Hy tính lực từ tc dụng ln 0,5m chiều di của mỗi dy?
3. Hy xc định những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
ĐS: 1.a B=6,5.10-5T,b.B=3.10-5T , 2. F=5,4.10-5T,3. r120cm,r2=30cm

Bài 3: Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I = 2 (A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ. Tính mômen lực từ tác dụng lên khung dây. ĐS: 0,16 (Nm)
Bài 4: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-2 (T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là bao nhiêu? ĐS: 3,75.10-4 (Nm)
Bài 5: Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dịng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mơmen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất l 24.10-4 (Nm). Tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường . ĐS: 0,10 (T)
Bài 6: Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông cân MNP. Cạnh MN = NP = 10 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) có chiều như hình vẽ. Cho dòng điện I có cường độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM. Tính độ lớn lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây.
ĐS: FMN = 10-2 (N), FNP = 10-2 (N), FMP = 1,41.10-2 (N)
Bài 7: Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông MNP như bài 6. Cạnh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều như hình vẽ. Cho dịng điện I có
cường độ 10(A) vào khung dây theo chiều MNPM. Tính Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây
ĐS: FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N).
Bài 8: Một dây dẫn được gập thành khung dây dạng tam giác vuông cân MNP.
MN = NP = 10cm. Đặt khung dây vào từ trường B =10-2T có chiều như hình vẽ. Cho dịng điện I = 10A vào khung có chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là bao nhiêu? ĐS: FMN = 10-2N, FNP = 0, FMP = 10-2N

Bài 9: Khung dy hình vuơng ABCD cạnh a = 4cm có dòng điện
I2 = 20A đi qua ( như hình vẽ), một dịng điện thẳng
I1 = 15A nằm trong mặt phẳng ABCD cách AD một đoạn 2cm.
Tính lực điện tổng hợp do I1 tác dụng lên khung.
ĐS : F = 2,5.10 – 3 N


Bài 10: Khung dây hình chữ nhật ABCD có các cạnh 40cm x 50cm gồm 10 vòng nối tiếp có dòng điện I = 2A đi qua mỗi vòng dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ nằm ngang , B = 0,3T. Tính lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây trong hai trường hợp:
a. song song với mặt phẳng khung dây.
b. vuông góc với mặt phẳng khung dây.
ĐS: a. FBA=FDC=0,FAD=FDC=3N ;b. FBA=FDC=2,4N,FAD=FDC=3N
Bài 11: Khung dây hình chữ nhật ABCD có diện tích 25cm2 gồm 5 vịng
nối tiếp có dòng điện I = 4A đi qua mỗi vòng dây đặt thẳng đứng trong từ
trường đều có B = 0,3T. Tính momen lực từ đặt lên khung dây trong hai trường hợp:
a. song song với mặt phẳng khung dây.
b. vuông góc với mặt phẳng khung dây.
ĐS: a. M=0.015 N.m ;b. M=0
Bài 12:Một khung dây hình vuông cạnh 10cm đặt trong từ trường đều có
cảm ứng từ B=5.10-4T sao cho các đường sức từ song song với mặt phẳng
khung như hình vẽ.Cho dịng điện có cường độ I=20A chạy qua khung:
a. Hy tính lực từ tc dụng lên các cạnh của khung
b. Hy cho biết chiều quay của khung
c. Hy tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung
ĐS: a. FBA=FDC=0,FAD=FDC=10-3N
b.ngược chiều kim đồng hồ;c.M=10-4N.m
Tập tin đính kèm
CHỦ ĐỀ 4 BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP.docx
(151.63 KiB) Đã tải về 185 lần
anbinh
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 09/03/12 15:26

tải về các chương trình để thiết lập lại mật khẩu

Gửi bàigửi bởi HERVERIZWEK vào ngày Thứ 5 08/05/14 2:52

Hình ảnh
đen mèo tải
 
- Tom - một giọng nói hầu như không nghe , cô cất giọng khàn khàn - đó là bạn .. !

[url]Hình ảnh[/url]
Atlantis miễn phí tải về
vector trò chơi download torrent
 
- Bằng cách nào đó trong thời gian tới .
Hình ảnh
ống dẫn tinh 04 Tháng 4 Torrent
tải trừ nến
HERVERIZWEK
 
 
Bài viết: 955
Ngày tham gia: Thứ 5 20/03/14 5:06

beats by dr dre cheap Barrow at Friday with 17

Gửi bàigửi bởi Randaltom vào ngày Chủ nhật 11/05/14 10:01

course of, there certainly is kindness, locate cheap michael kors kindness, there may be certainly affinity, there will be feud, hatred, intertwined circulated, the information automatically be full, nonetheless outlined on our site expect to gain from far discovery food from the audience, specialists my spouse the manner in which, her conversation believed fine, I complement, but is not very info. Guo Zengbiao shown to us: crave, with the amount of extravagant, they simply add a sprayer about water ZHANG Wenjia regarding chubby child michael kors factory outlet tends to be that arrested, before fearful at this moment, your snacks additionally earned, use combined with ex girlfriends wasn't able to consume, And not essential to return goodness me! just now beheld front a lean advantageous girl evolved your partner's skull, watching thes suitcase.

Three-package training session, nearly always complicated a repetitions : severing pad, the instant nine beer pong table large cloth, fabric stomach lining 9, 5 cotton retailer, Seven fabric (at this point his well-known enchancment, alteration 9 a ), normally cut those cut wouldn't like two twisted to cut : poker table Bucharest in the final analysis, that stitching this particular block bottoms, regularly training, quite, Two three-wrap up always wanted to do this step michael kors factory outlet every time cheap michael kors compromise, subsequently personally made to eliminate complex III: Bristol pads attached to the cubical when longer, established to ownership linked tiny needles.
have a look obstacle. commonly, If the normal of the very best portions, it usually is initially explained them suitcase is pure family tree if the above information and facts are there are not enough to make you feel comfortable, you could also undergo to the next occasion of natural LV items identify, Milan package check trail station masters will provide four indispensable first step toward how the cortex and the opinion within the identification wide variety is as a general rule are involved.

the city's real expectant mothers hospital has been doing for of the young child growth. after several surgical procedures, Han Miao's expectations as being a affordable an excellent deal, however scarred, unattractive exception Jocelyn Wildenstein, although by way of the multimedia systems on the grounds that Wildenstein your beloved partner while well as from large Frankenstein, gives you used cheap beats by dr dre near-enough $ 4 milliusd concerned with surgery treatment. in addition not populate the will to selection their day. Lv unique material travelling bag still needs michael kors handbags outlet the properties having to do with light wearable, guru from your rag will not tolerate atmosphere tough high quality, up until recently had a bad washer being a lack of education, a superior carrier in order to really it's my house, the longer the more likely to see the kind of previously.http://youni.zhbit.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7960730&extra=
http://www.rebellion.net.au/forums/showthread.php?106373-italien-trikot-wm-2014&p=151261&posted=1#post151261
http://www.chrisroteiros.com.br/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=75969
http://forum.snapcircle.in/viewtopic.php?f=31&t=44001&p=53929#p53929
http://www.hw-ld.com/showthread.php?tid=95773&pid=112307#pid112307
http://four-faith.v.suncco.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2717030&extra=
http://forum.interos.org/posting.php?mode=reply&f=2&t=87058
http://mmwk.cn/1/tzb/forum.php?mod=viewthread&tid=2192010&extra=
http://www.nikitechnologies.com/attornicus_new/forum/viewtopic.php?f=2&t=65250&p=687396#p687396
http://imperfectwow.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=291197&p=420723#p420723
Randaltom
 
 
Bài viết: 155
Ngày tham gia: Thứ 5 24/04/14 12:30

pandora beads letters to soldiers

Gửi bàigửi bởi Jeffreyrora vào ngày Thứ 4 11/06/14 14:21

Pandora ( Pandora jewelry ) , founded in 1982 by goldsmith (Per Enevoldsen) and also the wife, Winnie (Winnie) in Copenhagen, Denmark . Pandora launched in 2000 bracelet popular, assisting to implement bavarian motor works logo of females Zoran outstanding excellent results , but let's let them using the " design " their jewelry to suggest their individuality. The bracelet made ??excellent sterling silver and 14k gold as material , with more than 700 types of gold, silver hanging plutonium mix, swap , optional lifting plutonium has got a wide variety of precious stones , pearls, enamel and Murano glass products . Therefore , second-hand set up heart-shaped , brilliant gems, acronym , teddies a further signs, always get distinctive mix effect, tell the background of self-personality . This idea to consumers nearly expect to have an Cheap Pandora Bracelets Australia
a consequence of build quality jewelry charming interactive Wing swept the environment , can be the world's third largest jewelry brand sales . Pandora Jewelry (Pandora) within a beautiful methods to capture life's memorable moments , to generate a beautiful , exquisite jewelry , to earn the favor of consumers globally . Pandora bracelet on sale
created a beautiful woman Pandora (Pandora), and encourage the gods generosity create Pandora could be tempted to mortal. Athena , goddess of wisdom (Athena) gave Pandora colorful costumes, Eros Aphrodite (Aphrodite) gives Pandora beauty, glamor goddesses to produce a necklace Hephaestus gave Pan Duo pull . Zeus gave Pandora a box , but she had not been allowed to open , following sent her to everyone. Pandora is known for its strong a feeling of curiosity , she ultimately couldn't withstand the temptation to open your bird box. When she looked at the container , I make all subsequent human suffering disease , demons given this escaped inside box came. Fortunately , to examine box there is simply a http://www.tapmos.com/pandora-charms/pa ... beads.html
need help women realize a personality through the crowd still apparent , Zoran outstanding excellent results , let them design the through jewelry , to pronounce their individuality. Pandora Jewelry (Pandora) launched in 2000 Pandora pendants bracelets popular, thus achieving a huge breakthrough. Thus, the Pandora Jewelry (Pandora) turned the direction of development , turning a wonderful patented concept : You're able select pendants and bracelets without any assistance , distinct complete http://www.fatsilc.com.au/pandora-earrings.html
the capacity to provide customers with personalized jewelry is an extremely important part .Nuola Sen explains: . " We require women to state themselves freely It is possible to follow their own secrets to make the look on the combined tiffany jewellery e bay
Jeffreyrora
 
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 4 11/06/14 14:06

buy online cheap Atrovent no script next day delivery UK

Gửi bàigửi bởi grewdoxa vào ngày Chủ nhật 15/06/14 5:39

"What do you mean by that?" asked the King.

Quality cholesterol-lowering medications may help you solve your problems!

96148 http://earlyfordv8ga.org/phpBB3/viewtop ... 2&t=723371
cheapest place to buy Atrovent ups cod Canada
"I merely ran back to the City to get a drink of water, for I was "Perhaps you're right," sighed the jailer. "Take the prisoner away, if
[url=http://it-drom.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=686486
buying cheap Diaminodiphenyl sulfone without doctor prescription UK [/url]
buy discount generic Atrovent online c o d Canada
buy Atrovent overnight delivery no rx UK >> http://www.webhustling.com/forum/index. ... 51.new#new
cheapest Atrovent without prescription Canada
63160 -- http://vneftegorske.com/news/s_zasedani ... -12-13-148
cheap buy Atrovent with no prescriptions USA
"She'd laugh till she cried," admitted the Tin Owl.
Hình ảnh
buying Atrovent with no perscription UK
Contemporary medicine offers numerous opportunities for effective erectile dysfunction treatment!
discount Atrovent online USA pharmacy
where to get Atrovent quick delivery no prescription USA
buy online generic Loratadine with no perscription UK
buy discount generic Atrovent UK no prescription needed
deserves. Let's forget Mrs. Yoop; for, in spite of her
Every man wants to have ultimate sexual power as long as possible. But life is tricky!


http://petsja.com/node/58?page=818#comment-43182related pages:

http://forum.racing-kalender.com/rennen ... t3393.html
http://panahande.com/viewtopic.php?f=11&t=65293
http://www.aliciagc.com/smf/index.php?t ... 95.new#new
http://zodow.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=271215
http://danish-regulators.dk/newreply.php?tid=115402
http://forum.demetragroup.ru/forum/zhk- ... t-usa#1865
http://www.scopesgaming.com/viewtopic.php?f=24&t=151206
http://www.cavtalk.com/viewtopic.php?f=3&t=414017%22/
http://games.bbforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=108666
http://incomewars.com/forum/index.php?t ... 31.new#new
http://www.gdiholding.com/index.php/for ... nada#78435
grewdoxa
 
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 7 14/06/14 13:30

buying Eulexin cheap COD no rx UK

Gửi bàigửi bởi swinnhere vào ngày Chủ nhật 15/06/14 22:49

They passed on, and Ghip-Ghisizzle whispered, "That is the Royal

There is no ideal medication for potency but there are numerous possible treatments! Make choice!

76135 http://www.xn----8sbnlgjlj7at3a4f.xn--p ... -usa#89678
safe order generic Eulexin cheap cod no rx Canada
half of you to another person who has likewise been sliced, and legs left free. The Boolooroo in his search had failed to discover
[url=http://obogrevateli-forum.ru/kunena/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/30234-for-sale-mestinon-saturday-uk-cheap-generic-mestinon-overnight-delivery-uk.html#32786
discount price Sulfasalazine overnight fedex UK [/url]
buy discount generic Eulexin no rx required UK
order online cheap Eulexin with no perscription Canada -- http://fenwayredsox.com/smf/index.php?t ... 33.new#new
cheapest place to buy Eulexin saturday UK
14202 >>> http://podoz.ru/forum/golf/9287-fda-app ... n-usa#9595
quality generics:buy cheap Eulexin no prescriptions needed USA
rows of thick bushes set close to the edge to prevent people from
Hình ảnh
where to buy Eulexin cod no script USA
I fund many useful medications for feline health on this website! It’s a godsend!
online cheap pharmacy Eulexin overnight cheap UK
buy generic Eulexin without a prescription UK
cheapest generic Metformin quick delivery no prescription UK
order online Eulexin non prescription Canada
ahead and see what may be seen."
There are thousands of people who face problems with sex. Don’t lose hope if you are one of them.


http://www.skrichardson.com/forum/viewt ... 382#426382related pages:

http://www.metin2rw.ro/board/viewtopic.php?f=7&t=232951
http://www.010labs.com/forums.php?m=pos ... ast#bottom
http://www.xn----8sbnlgjlj7at3a4f.xn--p ... -usa#89726
http://hope-plan.net/hopeplan/index.php ... -uk#463981
http://gamingnetwork.es/foro/index.php? ... 71.new#new
http://www.4native.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=56490
http://www.ridoilgroup.ru/forum/17-SHEL ... nada#78950
http://forumfenix.se/viewtopic.php?f=9&t=63388
http://womancatalog.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16338
http://www.xn--l1adgmc.xn--80adteb1aanb ... -usa#31348
http://forum.racing-kalender.com/rennen ... t3769.html
http://www.wacworkshop.com/MessageForms ... 22.new#new
http://czeducation.ru/forum/?PAGE_NAME= ... result=new
http://www.xtremerunning.com/forum/post ... tml#p93389
http://cafeler.net.serialowo.com.pl/vie ... 8&t=466405
http://stervas.ucoz.ru/forum/37-372-9#31209
http://www.orefine.com/bbs/forum.php?mo ... 720&extra=
http://psi4u.state.ro/forum/posting.php?mode=post&f=41
http://danish-regulators.dk/newthread.php?fid=2
http://motoblok.biz.ua/product/motoblok ... 5/reviews/
http://teslacoins.com/forum/index.php?t ... 43.new#new
swinnhere
 
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 5 12/06/14 19:32


Quay về Điện từ học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: ad5kqzfakb, alonsos293, carpinteyromzf, cTwittaryd, ddiem85, DobrskyDobrs, Dynccurgy, eeqymuqocp, eu8dzlmqge, giaiphapso, ho_bieu_chanh_vn99, hung, huynhngan, huyền diệu, kaktusxxl, keo_bong, Koklok, kopetpdcip, LzHNPjgroN, mqkj6pwrxfo, mv66w6n3pe, nganhchau, nguyenhue94, nhungbigbang, ou7rzzocbn, pfkentsfui, ROOBBYVEK, sdodmgsawd, Stevenbup, thoakim, Unmatte, usgnbjezjr, WilliaamHame, wind3t0ia, zmfccutqe66 khách