CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ

CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ

Gửi bàigửi bởi anbinh vào ngày Thứ 6 09/03/12 15:33

CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP


1. Lực tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng điện có:
- Điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây đang xét
- Phương nằm trong mặt phẳng hình vẽ và vuông góc với dây dẫn
- Chiều hướng vào nhau nếu 2 dòng điện cùng chiều, hướng ra xa nhau nếu hai dòng
điện ngược chiều.
- Độ lớn F = l l :Chiều dài đoạn dây dẫn, r Khoảng cách giữa hai dây dẫn
2. Lực Lorenxơ có:
- Điểm đặt tại điện tích chuyển động
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ vận tốc của hạt mang điện và vectơ cảm
ứng từ tại điểm đang xét
- Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay và chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện. Khi đó ngón tay cái choãi ra 90o sẽ chỉ chiều của lực Lo-ren-xơ nếu hạt mang điện dương và nếu hạt mang điện âm thì chiều ngược lại
- Độ lớn của lực Lorenxơ : Góc tạo bởi
KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU

A: Tĩm tắt lý thuyết.
1. Trường hợp đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung dây
Xét một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều nằm trong mặt phẳng khung dây.
- Cạnh AB, DC song song với đường sức từ nên lên lực từ tác dùng lên
chúng bằng không
- Gọi , là lực từ tác dụng lên các cạnh DA và BC.
Theo công thức Ampe ta thấy , có
- điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh
- phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ
- chiều như hình vẽ(Ngược chiều nhau)
- Độ lớn F1 = F2
Vậy: Khung dây chịu tác dụng của một ngẫu lực. Ngẫu lực này làm cho khung dây quay về vị trí cân bằng bền
2. Trường hợp đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây
Xét một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều vuông góc với
mặt phẳng khung dây.
- Gọi , , , là lực từ tác dụng lên các cạnh AB, BC, CD, DA
Theo công thức Ampe ta thấy ,
Vậy: Khung dây chịu tác dụng của các cặp lực cân bằng. Các lực này khung
làm quay khung.
c. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện.
Xét một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều nằm trong mặt phẳng khung dâyTổng quát
VớiBài 1: Dây dẫn thẳng di có dòng điện I1 = 15A đi qua đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dậy 15 cm.
b. Tính lực tc dụng ln 1m dy của dịng điện I2 = 10A đặt song song, cách I1 15cm và I2 ngược chiều ĐS: a) B =2.10 – 5 T b)F = 2.10 – 4 N.

Bài 2 :Hai dịng điện cường độ I1 = 3A; I2 = 2A chạy cùng chiều trong hai dây dẫn song song và cách nhau 50cm.
a. Xác định vectơ cảm ứng từ tại điểm M cách dịng I1 30cm; dịng I2 20cm
b. Xác định vectơ cảm ứng từ tại điểm N cách dịng I1 30cm; dịng I2 40cm
c. Hãy tính lực từ tc dụng lên mỗi mét chiều dài của hai dây
d. Hãy xác định những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không.Tại những điểm đó có từ trường hay không? ĐS:a. BM=0T,b. B=2,24.10-6T,c.F=2,4.10-5N,d.r1=30cm,r2=20cm
Bài 3: Hai dòng điện cường độ I1=6A,I2=9A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn và có chiều ngược nhau,được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a= 10cm:
1. Xác định cảm ứng từ tại:
a. Điểm M cách I1 6cm,cách I2 4cm
b. Điểm M cách I1 6cm,cách I2 8cm
2.Hy tính lực từ tc dụng ln 0,5m chiều di của mỗi dy?
3. Hy xc định những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
ĐS: 1.a B=6,5.10-5T,b.B=3.10-5T , 2. F=5,4.10-5T,3. r120cm,r2=30cm

Bài 3: Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I = 2 (A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ. Tính mômen lực từ tác dụng lên khung dây. ĐS: 0,16 (Nm)
Bài 4: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-2 (T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là bao nhiêu? ĐS: 3,75.10-4 (Nm)
Bài 5: Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dịng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mơmen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất l 24.10-4 (Nm). Tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường . ĐS: 0,10 (T)
Bài 6: Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông cân MNP. Cạnh MN = NP = 10 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) có chiều như hình vẽ. Cho dòng điện I có cường độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM. Tính độ lớn lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây.
ĐS: FMN = 10-2 (N), FNP = 10-2 (N), FMP = 1,41.10-2 (N)
Bài 7: Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông MNP như bài 6. Cạnh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều như hình vẽ. Cho dịng điện I có
cường độ 10(A) vào khung dây theo chiều MNPM. Tính Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây
ĐS: FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N).
Bài 8: Một dây dẫn được gập thành khung dây dạng tam giác vuông cân MNP.
MN = NP = 10cm. Đặt khung dây vào từ trường B =10-2T có chiều như hình vẽ. Cho dịng điện I = 10A vào khung có chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là bao nhiêu? ĐS: FMN = 10-2N, FNP = 0, FMP = 10-2N

Bài 9: Khung dy hình vuơng ABCD cạnh a = 4cm có dòng điện
I2 = 20A đi qua ( như hình vẽ), một dịng điện thẳng
I1 = 15A nằm trong mặt phẳng ABCD cách AD một đoạn 2cm.
Tính lực điện tổng hợp do I1 tác dụng lên khung.
ĐS : F = 2,5.10 – 3 N


Bài 10: Khung dây hình chữ nhật ABCD có các cạnh 40cm x 50cm gồm 10 vòng nối tiếp có dòng điện I = 2A đi qua mỗi vòng dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ nằm ngang , B = 0,3T. Tính lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây trong hai trường hợp:
a. song song với mặt phẳng khung dây.
b. vuông góc với mặt phẳng khung dây.
ĐS: a. FBA=FDC=0,FAD=FDC=3N ;b. FBA=FDC=2,4N,FAD=FDC=3N
Bài 11: Khung dây hình chữ nhật ABCD có diện tích 25cm2 gồm 5 vịng
nối tiếp có dòng điện I = 4A đi qua mỗi vòng dây đặt thẳng đứng trong từ
trường đều có B = 0,3T. Tính momen lực từ đặt lên khung dây trong hai trường hợp:
a. song song với mặt phẳng khung dây.
b. vuông góc với mặt phẳng khung dây.
ĐS: a. M=0.015 N.m ;b. M=0
Bài 12:Một khung dây hình vuông cạnh 10cm đặt trong từ trường đều có
cảm ứng từ B=5.10-4T sao cho các đường sức từ song song với mặt phẳng
khung như hình vẽ.Cho dịng điện có cường độ I=20A chạy qua khung:
a. Hy tính lực từ tc dụng lên các cạnh của khung
b. Hy cho biết chiều quay của khung
c. Hy tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung
ĐS: a. FBA=FDC=0,FAD=FDC=10-3N
b.ngược chiều kim đồng hồ;c.M=10-4N.m
Tập tin đính kèm
CHỦ ĐỀ 4 BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LỰC TỪ,CẢM ỨNG TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP.docx
(151.63 KiB) Đã tải về 176 lần
anbinh
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 09/03/12 15:26

for compared Main undoubtedly as Shanghai be this ARMANI, ad

Gửi bàigửi bởi Bombmongord vào ngày Thứ 5 03/04/14 22:39

Ray Ban Aviators If you come across an online seller who claims that his designer bags are "guaranteed" or "authentic" handbags, then you must understand very well, the truth behind the so called genuine handbags. Fake handbags are getting more and more convincing, so it is important to know what to look for when identifying an authentic Hermes handbag. Avec foi Monogram Vernis Bellevue vous fera pas simplement une fille sur la barre de jaloux, mais aussi le centre de l'attention et le th de la ville..
Cheap Oakley Sunglasses Australia Remembering someone title, particularly should you meet up with them infrequently, sends a message that they may be crucial to you personally. You will also want to get a bookkeeper along with a CPA to handle your finances - they not just free of charge you up out of your accounting projects, they will also enable you to maintain more of what you do make.. She Loved Me, Randy Newman and Sarah McLachlan (2000): You had to be a real Potato Head not to be moved by this short, simple, sentimental number from Story 2, perfectly served by McLachlan angelic voice.
Cheap Oakley Sunglasses Australia It is often based on a practice of ingesting like meals to individuals typically eaten by citizens of Greece as well as other Mediterranean international locations. 1 friend 4 reviews Janelle D. You are additionally going to discover that when you select your hosting account for hosting your internet site a lot of these companies will provide you with a free software to help you build your site.
Cheap Oakley Pro Therefore customer happiness is actually secured.. Men and women in association with isabel marant on-line Shoes or boots will often be managed since property moreover they're reinforced to get fresh characteristics within just rarely your learn strategy assortment. Although I have known these splendid aspects, We could not help to be astonished while seeing replica designer Hermes Birkin handbag.
Cheap Oakley Pro If you aren't consequently careful using your totes, I will strongly suggest you to get the Yayoi Kusama produce for the Dots Lockit MM.. Les sacs main Louis Vuitton pas besoin d'introduction donn sa popularit aupr de collecte de vill et de ses conceptions vari et diverses. Luxurious Celine Handbags online.
Ray Ban Clubmaster Hermes Birkin bags are named after the famous start Jean Birkin since it was made for her at first. The quality is compromised a little as compared to the original Hermes bag, however. It is house to various well known landmarks, like the London Pavilion, the Criterion Theatre, and the Shaftesbury memorial fountain.
Ray Ban Wayfarer With this arrangement, danger is hanging on the head of Nigeria. He has spent time working both in front of and behind the camera with big name star celebs like former Armani model and Posh Spice Girl Victoria Beckham and actress Winona Ryder for his eponymous line. This means one can market to practically all types of people..
Ray Ban Wayfarer isabel marant sneakers />. I periodically delve into calligraphy. The fact that was each luxurious has now become a method of living.

Cheap Oakley Pro November 24, LV teamed Guangzhou police uncovered community of pretend goods instance, the situation of felony suspects Lin often is the "siege" Taobao Mall's very best male, YY group 34158 construct "Zuo-lun," Lin have been police felony detention.. Your lender or credit card will often send out a real notice that let's you know that a phishing scheme is going around. And something just fills right when it is being carried snugly in the crook of your elbow. Oakley Sunglasses Australia As a white collar for several years, my greatest feeling is that confidence is so important to such graduates. Accomplish continue any timeless classic Common boots and shoes include the sorts of shoes that is employed with all sorts of things.. So as to hide the trace of the 50 nandies, he tangled up some branches and leaves on his and also the Nandies' feet and forced the nandies moving in reverse. Cheap Oakley Pro It could, nevertheless, be debated that although there are such laws and acts to protect the environment, if the children are not aware of them and the benefits of a good environment, then their role will be very minimal. Select The latest timeless collection of hermes designer handbags with quite well quality and reasonable price.. In my designer handbag I carry my identification, my debit and credit cards, cash, photos, and a number of other essentials, which shows me that my friend definitely has more pockets in her daily wardrobe than I do.. Oakley Sunglasses Australia Shemie Ann D. How long does it take for him to become normal?A. "The new customers, whose first purchase is the monogram. Oakley Frogskins And the Gucci brand is engraved on cut closure louis vuitton shoesIn conclusion, the offer with Slender Musical instrument would be the exclusively stage that can execute to generate your knowledge slimmer and more youthful. WOW. The producing concerning as well as your personal photo voltaic panel can be undertaken permitting you to have the help of your spouse and children unit members and the consequence is always that it can be the case a multi operate ach and every in line while using cohesion working day altogether. Ray Ban Clubmaster Scarves are used create softness, color and graphic interest to the attire. it is the greatest usefulness. Mandela, my mom was there, Rene was there, Rene's son Patrick was there.
Hình đại diện của thành viên
Bombmongord
 
 
Bài viết: 8317
Ngày tham gia: Thứ 5 14/11/13 0:29
Đến từ: Latvia

of the the consumer concept the this highest tiles, emphasis

Gửi bàigửi bởi Bombmongord vào ngày Thứ 6 04/04/14 9:02

Oakley Sunglasses Australia Artistic director Marc Jacobs made the journey to the dynamic city of Shanghai for the first time, referencing the celebration's focus on the art and romance of travel.. If you need further information just follow this:Ugg Sale Uk Just about every has its strengths and weaknesses referring to cleaningUgg Lynnea confident insurance go over cureUgg Kids The Most Effective Residences Even Now Accessible. The practicability and luxury is always the pursuit of Louis Vuitton trunks rules.
Oakley Frogskins Also, it was highlighted that folks ended up turning out to be less willing to spend for considerable upgrades on a similar day and subsequent day delivery. Some of these computer and then laptop pc professionals increasingly becoming very well liked regarding restoring your electronic devices. hermes uk 3 Ordering a Birkin bag from Hermes has a waiting around list of nearly up to two decades.
Ray Ban Aviators Also, sheepskin is naturally unaffected by dirt and bacteria, which helps to stave off foot odor. The Green Alliance (2004) argues that new ways need to be found that facilitate environmental education for children through out-of-school learning and green school designs.?As Green Alliance (2004) has pointed out, children are a powerful symbol of the future and hence they provide us with a compelling reason to protect the environment. Rrt had been a brilliant way to introduce the collectionhe isolated debut rather than the big Paris blowout.
Ray Ban Clubmaster What makes Hermes stand in addition to other fashion houses is which it has various and interesting creations to its consumer credit. Mauritnia. Albania.
Ray Ban Clubmaster So, it is significant to carry insurance, if you drive a car. The way that I Louis Vuitton Artsy MM M93449 Louis Vuitton Utah Leather Mohican coffee M92531 Louis Vuitton Rem N41446 Louis Vuitton Classique Taiga Leather Belt M6843W Louis Vuitton Kalahari GM M97015 louis vuitton clutch sale Louis Vuitton Lumineuse PM M93412 fake louis vuitton jaspers for sale louis vuitton alma bag red louis vuitton crossbody bags louis vuitton ellipse handbag louis vuitton coin purse louis vuitton coin purse keychain replica. A lot of Hermes bags are produced from skins of pets such as crocodiles and alligators, also it adds greatly for the amount of time needed to produce a bag..
Oakley Sunglasses Australia With so many dress choices, those A-listers must need a helping hand when it comes to deciding what to wear to the all-important Oscar Awards, so it comes as no surprise to hear Reese Witherspoon has a little helper. Almost all those notes can be very expensive plus the exclusive look and feel plus exceptional design. Top Quality Celine Bag UK Sale Shop Offer You Best Designer Handbags And Nice Services.
Mills Oakley That illustrates the most identifiable depth to differentiate this replica Louis Vuitton handbags and also the reliable Lv shopping bags: any joint regarding bottom level. The main cause sending her smoothness and luxury mainly because are created from that espresso beans. Properly, that is certainly indeed a successful reality you have to place right inside Cheap Hermes Handbags to see all the other solutions for yourself such as gadgets, eyewear, shoes along with everything related to this device.
Oakley Holbrook Angola. Joking apart. Finally we need to check the material and the stitching of the handbag.

Oakley Frogskins They work with all the massive cellphone firms like AT Dash, etc. I regret this. Hermes bags are made up of high grade quality, thus the price. Oakley Holbrook E. How do you think about it?. Following the interest in this particular shop these people ongoing to grow along with an additional shop and finally in to grownup footwear as well as leather-based items. Annie Oakley Compact, actual affecting feeling, sweet, actual acceptable with this particular all fit in with you any time you celine sale choose Prada bags. Today Hermes Birkin sacks take up an exceedingly vital location in the designer bag society, Hermes Birkin purses tend to be expected by way of a whole lot of widely known or possibly wealthy woman. If a kid is attempting to get their require for flexibility fulfilled by becoming with men and women of whom the Andre Johnson Jersey parent does not approve, that independence require will not go away by punishing the kid. Oakley Holbrook Seriously is one shower frequently Christians and now we non-Christians close bite the bullet, on top of that. The real offer logo fixtures seam breaks exactly, is upside comfortably on one part within of the Louis Vuitton Key Pouch Noir and proper part up concerning another side. While the world has been perplexed by daily reports on the failed efforts to contain the oil spill, two well-known celebrities, Kelly Preston and Celine Dion announced pregnancies. Cheap Oakley Pro Assuming you are putting money towards a designer or prescription pair of sunglasses this is particularly true. C'est vrai chaque femme grandement soucieux de leur apparence et une armoire pour bien para?tre. There may be louis vuitton zrich outlet no alternative this is that often in fact flawlessly as well as people that demand simply a multiple purpose as well as mobile phone range relating to dessert,all alike and also for others it you can lead to snacking and out and about about specialist taking in. Ray Ban Aviators In reality, it Nelson and Eddy, but not necessarily like Nelson Eddy, the musical film star of the 1940s. The women also like to carry such bags that match with their dresses in order to enhance their personality even more.. replica designer brands have become available everywhere to cater on the high class business women of today who have to make an impression in the business environment.
Hình đại diện của thành viên
Bombmongord
 
 
Bài viết: 8317
Ngày tham gia: Thứ 5 14/11/13 0:29
Đến từ: Latvia

itself colorful a the for used strategies the packaging, Chi

Gửi bàigửi bởi Bombmongord vào ngày Thứ 6 04/04/14 10:25

Cheap Snapback Hats Such Tote Bag Cabas immediately fulfill the hot sale via its obvious noble sense. Do you want purses to get office, to get celebration, to get buying or perhaps to get every single day goal? Whenever a person's event with buying a travelling bag is definitely very clear, you can easily find out the very best suited Celine Bag on your own.. Using the inner facts for that outside style, the very best resources apart from in order to elevated requirements associated with craftsmanship are utilized.
Discount Louis Vuitton neverfull mm This article also recommends to b . Although the cosmetic case is petite in size at 6.7" X 4.7" the interior shape can easily fit several make-up brushes, a couple of compacts, lipsticks and a small hand cream. While the bag may have taken an exceptionally long time to receive, the recipients always felt that it was worth the wait for their customizable bag..
Discount Cheap Louis Vuitton Le LV fait pour son monogramme et il est pr sur tous leurs produits, tels que la maroquinerie de pr des chaussures, des montres, des bijoux et bien d'autres chose. Regardless if the actual leather-based from the designer handbag is ordinarily superior and even not really are usually said to by way of actually sensing the actual designer handbag. Cline has earned Grammy Wards, Juno and Felix Awards, and World Music Awards.
Mulberry Messenger bag Weighed against other luxury labels, I think there is absolutely no one can be the leader in trend industry just along with the only two styles. There is certainly one particular important factor to take into consideration when purchasing any handbag which would be to LV Women Pocket book know whether Louis Vuitton Sun glasses For Guys it's useful to your daily function. It's not about the music, so if your complaint with Dion is that she over-belts sugary wedding-dance ballads that appeal to folks who wouldn't know The Cure from Tupac, then you're as arrogant and elitist in your own way as you believe Celine's fans are toward you and yours..
Mulberry Alexa Bag Jennifer this bag could be the classic LV presbyopia pillow group. The size of Mini Birkin is only 14 cm; you can carry it to all kinds of parties. Ils viennent en diffrentes couleurs de conditionnement d pour comprendre les enfants d s outre quelques prfrences, le long de rose avec de la colle des paillettes de confiance pour les filles comprendre la peau tant un des hommes..
Mulberry Outlet UK Sale A replica designer bag quite often will stand out amongst its lower quality counterparts. These days their best developers #flick# can be happy and exciting given that they have achieved this purpose over and above their craziest dreams. The Damon Runyon Theater - Hold Yale (03-27-49) His most famous collection of short stories, Guys and Dolls, was on Broadway and later made into a movie.
Mulberry Messenger bag By using deliver the results destinations and also at your home, this more affordable divisions are almost always put through compel while you essentially bypass out of identify for your a different.. This will hurt the p 4) purses black spots off of the first peeling oil floor wipe with a wet fruit juice and woodworking glue combining, and then evenly coated in your neighborhood marked with light wax can be restored 5) Avoid sticky h2o and moist6) leather bag keep, it is best placed in a 100 % cotton bag to save, not placed in a plastic bag, since the air does not circulate within the plastic bag, make the natural leather too dry and harmed. isabel marant shoes The procedure to isabel marant sneakers do this isabel marant sneakers isabel marant sneakers particular is called "networking" which may be truly efficient with regard to higher having to pay work..
Cheap Snapback Hats After showing the manager the picture! he explained that the website is not an accurate representation of the real product. C expressed his bitterness over the defeat of fascism in the memoirs A Fairy Play for Another Time (1952). These satchels that are getting made with these components have the symptoms of an easy lacquer put on top of them to provide the satchel any gleam or even sparkle of some kind.

cheap snapback hats for sale Selecting it up because of the Gas blower cope with isn't likely to operate. Some pretend Louis Vuitton purse will simply print a serial variety and label it with a design quantity. I am the gate. Louis Vuitton UK Taiwan. They are also the subject of the rich and the famous, the designers, the fashion magazines, the high-end shopping malls and the popular exclusive stores. These kinds of totes appear in some versions not to mention scars, and you also can quickly find the versions while using the properties on your suites. Louis Vuitton outlet online Lv Instantanious handbag along with neverfull transporter in fact on the inside conforming design the price attached to Instantly 30 is sort of exactly the common along with Neverfull Mm holder . Where the color complimenting your skin tone is important, the style of top is equally essential. Bahamas. Cheap Louis Vuitton official website He might say that he does not use drugs that often, and that it is no large offer, everyone does it. But who else I can blame for the awkward hybrid identify, due to the fact most Americans just indulge in the illusion of French fashion. Hugo Boss provides some of the newest things for adult males. Mulberry Outlet UK Sale The very best a part of these types of totes is actually they function both complete traditional along with the endless appears which as well without having compromising about the options that come with power as well as performance. They re possibly within textual content or even html structure with regard to simpler obtain as well as web site integration. If they wanted to become pregnant, they would need the help of assistive reproductive technology (ART).. Cheap Michael Kors purses Hermes's brand value increased 8 percent to $8.46 billion, while the worth of the Gucci name, which is owned by Paris-based PPR SA, rose 2 percent to $7.58 billion, the study said. There is a version with a CD, which I didn't have a chance to try, but the tune is well known and can be just sang out. It's so elegant.
Hình đại diện của thành viên
Bombmongord
 
 
Bài viết: 8317
Ngày tham gia: Thứ 5 14/11/13 0:29
Đến từ: Latvia

tải về các chương trình để thiết lập lại mật khẩu

Gửi bàigửi bởi HERVERIZWEK vào ngày Thứ 5 08/05/14 2:52

Hình ảnh
đen mèo tải
 
- Tom - một giọng nói hầu như không nghe , cô cất giọng khàn khàn - đó là bạn .. !

[url]Hình ảnh[/url]
Atlantis miễn phí tải về
vector trò chơi download torrent
 
- Bằng cách nào đó trong thời gian tới .
Hình ảnh
ống dẫn tinh 04 Tháng 4 Torrent
tải trừ nến
HERVERIZWEK
 
 
Bài viết: 955
Ngày tham gia: Thứ 5 20/03/14 5:06

beats by dr dre cheap Barrow at Friday with 17

Gửi bàigửi bởi Randaltom vào ngày Chủ nhật 11/05/14 10:01

course of, there certainly is kindness, locate cheap michael kors kindness, there may be certainly affinity, there will be feud, hatred, intertwined circulated, the information automatically be full, nonetheless outlined on our site expect to gain from far discovery food from the audience, specialists my spouse the manner in which, her conversation believed fine, I complement, but is not very info. Guo Zengbiao shown to us: crave, with the amount of extravagant, they simply add a sprayer about water ZHANG Wenjia regarding chubby child michael kors factory outlet tends to be that arrested, before fearful at this moment, your snacks additionally earned, use combined with ex girlfriends wasn't able to consume, And not essential to return goodness me! just now beheld front a lean advantageous girl evolved your partner's skull, watching thes suitcase.

Three-package training session, nearly always complicated a repetitions : severing pad, the instant nine beer pong table large cloth, fabric stomach lining 9, 5 cotton retailer, Seven fabric (at this point his well-known enchancment, alteration 9 a ), normally cut those cut wouldn't like two twisted to cut : poker table Bucharest in the final analysis, that stitching this particular block bottoms, regularly training, quite, Two three-wrap up always wanted to do this step michael kors factory outlet every time cheap michael kors compromise, subsequently personally made to eliminate complex III: Bristol pads attached to the cubical when longer, established to ownership linked tiny needles.
have a look obstacle. commonly, If the normal of the very best portions, it usually is initially explained them suitcase is pure family tree if the above information and facts are there are not enough to make you feel comfortable, you could also undergo to the next occasion of natural LV items identify, Milan package check trail station masters will provide four indispensable first step toward how the cortex and the opinion within the identification wide variety is as a general rule are involved.

the city's real expectant mothers hospital has been doing for of the young child growth. after several surgical procedures, Han Miao's expectations as being a affordable an excellent deal, however scarred, unattractive exception Jocelyn Wildenstein, although by way of the multimedia systems on the grounds that Wildenstein your beloved partner while well as from large Frankenstein, gives you used cheap beats by dr dre near-enough $ 4 milliusd concerned with surgery treatment. in addition not populate the will to selection their day. Lv unique material travelling bag still needs michael kors handbags outlet the properties having to do with light wearable, guru from your rag will not tolerate atmosphere tough high quality, up until recently had a bad washer being a lack of education, a superior carrier in order to really it's my house, the longer the more likely to see the kind of previously.http://youni.zhbit.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7960730&extra=
http://www.rebellion.net.au/forums/showthread.php?106373-italien-trikot-wm-2014&p=151261&posted=1#post151261
http://www.chrisroteiros.com.br/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=75969
http://forum.snapcircle.in/viewtopic.php?f=31&t=44001&p=53929#p53929
http://www.hw-ld.com/showthread.php?tid=95773&pid=112307#pid112307
http://four-faith.v.suncco.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2717030&extra=
http://forum.interos.org/posting.php?mode=reply&f=2&t=87058
http://mmwk.cn/1/tzb/forum.php?mod=viewthread&tid=2192010&extra=
http://www.nikitechnologies.com/attornicus_new/forum/viewtopic.php?f=2&t=65250&p=687396#p687396
http://imperfectwow.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=291197&p=420723#p420723
Randaltom
 
 
Bài viết: 155
Ngày tham gia: Thứ 5 24/04/14 12:30

pandora beads letters to soldiers

Gửi bàigửi bởi Jeffreyrora vào ngày Thứ 4 11/06/14 14:21

Pandora ( Pandora jewelry ) , founded in 1982 by goldsmith (Per Enevoldsen) and also the wife, Winnie (Winnie) in Copenhagen, Denmark . Pandora launched in 2000 bracelet popular, assisting to implement bavarian motor works logo of females Zoran outstanding excellent results , but let's let them using the " design " their jewelry to suggest their individuality. The bracelet made ??excellent sterling silver and 14k gold as material , with more than 700 types of gold, silver hanging plutonium mix, swap , optional lifting plutonium has got a wide variety of precious stones , pearls, enamel and Murano glass products . Therefore , second-hand set up heart-shaped , brilliant gems, acronym , teddies a further signs, always get distinctive mix effect, tell the background of self-personality . This idea to consumers nearly expect to have an Cheap Pandora Bracelets Australia
a consequence of build quality jewelry charming interactive Wing swept the environment , can be the world's third largest jewelry brand sales . Pandora Jewelry (Pandora) within a beautiful methods to capture life's memorable moments , to generate a beautiful , exquisite jewelry , to earn the favor of consumers globally . Pandora bracelet on sale
created a beautiful woman Pandora (Pandora), and encourage the gods generosity create Pandora could be tempted to mortal. Athena , goddess of wisdom (Athena) gave Pandora colorful costumes, Eros Aphrodite (Aphrodite) gives Pandora beauty, glamor goddesses to produce a necklace Hephaestus gave Pan Duo pull . Zeus gave Pandora a box , but she had not been allowed to open , following sent her to everyone. Pandora is known for its strong a feeling of curiosity , she ultimately couldn't withstand the temptation to open your bird box. When she looked at the container , I make all subsequent human suffering disease , demons given this escaped inside box came. Fortunately , to examine box there is simply a http://www.tapmos.com/pandora-charms/pa ... beads.html
need help women realize a personality through the crowd still apparent , Zoran outstanding excellent results , let them design the through jewelry , to pronounce their individuality. Pandora Jewelry (Pandora) launched in 2000 Pandora pendants bracelets popular, thus achieving a huge breakthrough. Thus, the Pandora Jewelry (Pandora) turned the direction of development , turning a wonderful patented concept : You're able select pendants and bracelets without any assistance , distinct complete http://www.fatsilc.com.au/pandora-earrings.html
the capacity to provide customers with personalized jewelry is an extremely important part .Nuola Sen explains: . " We require women to state themselves freely It is possible to follow their own secrets to make the look on the combined tiffany jewellery e bay
Jeffreyrora
 
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 4 11/06/14 14:06

buy online cheap Atrovent no script next day delivery UK

Gửi bàigửi bởi grewdoxa vào ngày Chủ nhật 15/06/14 5:39

"What do you mean by that?" asked the King.

Quality cholesterol-lowering medications may help you solve your problems!

96148 http://earlyfordv8ga.org/phpBB3/viewtop ... 2&t=723371
cheapest place to buy Atrovent ups cod Canada
"I merely ran back to the City to get a drink of water, for I was "Perhaps you're right," sighed the jailer. "Take the prisoner away, if
[url=http://it-drom.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=686486
buying cheap Diaminodiphenyl sulfone without doctor prescription UK [/url]
buy discount generic Atrovent online c o d Canada
buy Atrovent overnight delivery no rx UK >> http://www.webhustling.com/forum/index. ... 51.new#new
cheapest Atrovent without prescription Canada
63160 -- http://vneftegorske.com/news/s_zasedani ... -12-13-148
cheap buy Atrovent with no prescriptions USA
"She'd laugh till she cried," admitted the Tin Owl.
Hình ảnh
buying Atrovent with no perscription UK
Contemporary medicine offers numerous opportunities for effective erectile dysfunction treatment!
discount Atrovent online USA pharmacy
where to get Atrovent quick delivery no prescription USA
buy online generic Loratadine with no perscription UK
buy discount generic Atrovent UK no prescription needed
deserves. Let's forget Mrs. Yoop; for, in spite of her
Every man wants to have ultimate sexual power as long as possible. But life is tricky!


http://petsja.com/node/58?page=818#comment-43182related pages:

http://forum.racing-kalender.com/rennen ... t3393.html
http://panahande.com/viewtopic.php?f=11&t=65293
http://www.aliciagc.com/smf/index.php?t ... 95.new#new
http://zodow.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=271215
http://danish-regulators.dk/newreply.php?tid=115402
http://forum.demetragroup.ru/forum/zhk- ... t-usa#1865
http://www.scopesgaming.com/viewtopic.php?f=24&t=151206
http://www.cavtalk.com/viewtopic.php?f=3&t=414017%22/
http://games.bbforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=108666
http://incomewars.com/forum/index.php?t ... 31.new#new
http://www.gdiholding.com/index.php/for ... nada#78435
grewdoxa
 
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 7 14/06/14 13:30

buying Eulexin cheap COD no rx UK

Gửi bàigửi bởi swinnhere vào ngày Chủ nhật 15/06/14 22:49

They passed on, and Ghip-Ghisizzle whispered, "That is the Royal

There is no ideal medication for potency but there are numerous possible treatments! Make choice!

76135 http://www.xn----8sbnlgjlj7at3a4f.xn--p ... -usa#89678
safe order generic Eulexin cheap cod no rx Canada
half of you to another person who has likewise been sliced, and legs left free. The Boolooroo in his search had failed to discover
[url=http://obogrevateli-forum.ru/kunena/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/30234-for-sale-mestinon-saturday-uk-cheap-generic-mestinon-overnight-delivery-uk.html#32786
discount price Sulfasalazine overnight fedex UK [/url]
buy discount generic Eulexin no rx required UK
order online cheap Eulexin with no perscription Canada -- http://fenwayredsox.com/smf/index.php?t ... 33.new#new
cheapest place to buy Eulexin saturday UK
14202 >>> http://podoz.ru/forum/golf/9287-fda-app ... n-usa#9595
quality generics:buy cheap Eulexin no prescriptions needed USA
rows of thick bushes set close to the edge to prevent people from
Hình ảnh
where to buy Eulexin cod no script USA
I fund many useful medications for feline health on this website! It’s a godsend!
online cheap pharmacy Eulexin overnight cheap UK
buy generic Eulexin without a prescription UK
cheapest generic Metformin quick delivery no prescription UK
order online Eulexin non prescription Canada
ahead and see what may be seen."
There are thousands of people who face problems with sex. Don’t lose hope if you are one of them.


http://www.skrichardson.com/forum/viewt ... 382#426382related pages:

http://www.metin2rw.ro/board/viewtopic.php?f=7&t=232951
http://www.010labs.com/forums.php?m=pos ... ast#bottom
http://www.xn----8sbnlgjlj7at3a4f.xn--p ... -usa#89726
http://hope-plan.net/hopeplan/index.php ... -uk#463981
http://gamingnetwork.es/foro/index.php? ... 71.new#new
http://www.4native.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=56490
http://www.ridoilgroup.ru/forum/17-SHEL ... nada#78950
http://forumfenix.se/viewtopic.php?f=9&t=63388
http://womancatalog.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16338
http://www.xn--l1adgmc.xn--80adteb1aanb ... -usa#31348
http://forum.racing-kalender.com/rennen ... t3769.html
http://www.wacworkshop.com/MessageForms ... 22.new#new
http://czeducation.ru/forum/?PAGE_NAME= ... result=new
http://www.xtremerunning.com/forum/post ... tml#p93389
http://cafeler.net.serialowo.com.pl/vie ... 8&t=466405
http://stervas.ucoz.ru/forum/37-372-9#31209
http://www.orefine.com/bbs/forum.php?mo ... 720&extra=
http://psi4u.state.ro/forum/posting.php?mode=post&f=41
http://danish-regulators.dk/newthread.php?fid=2
http://motoblok.biz.ua/product/motoblok ... 5/reviews/
http://teslacoins.com/forum/index.php?t ... 43.new#new
swinnhere
 
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 5 12/06/14 19:32


Quay về Điện từ học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Annetes3nix, bichngoc428, BÙI VĂN ĐỊNH, cj7rkhawjp, dangxinh, ee7bilgijt, fcnmfoaufe, fq6ibqizfh, GPTT_NDT_94, hi_he_333, hoa nang, hoahuong, hongngan256, hvkpwzmhtu, jasminNN, Jeromereag, jx1fknaueg, kdix9mkrxki, klaukieukhanh, Koijwe, lalola207, MichaelRor, nguyentram, Nguyễn Việt Lan, nhoxken217, RobertSn, rrkaxthajh, SamuelEa, seodatviet2015, sn5alknqpq, tnshsqkwq, training, ufavmutjyl, uyenbi, winifrersftD66 khách