CHỦ ĐỀ 2:XÁC ĐỊNH CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP

CHỦ ĐỀ 2:XÁC ĐỊNH CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP

Gửi bàigửi bởi physic vào ngày Thứ 6 09/03/12 15:24

CHỦ ĐỀ 2:XÁC ĐỊNH CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP
A: Tóm tắt lý thuyết
III. NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG
Giả sử ta có hệ n nam châm( hay dòng điện ). Tại điểm M, Từ trường chỉ của nam châm thứ nhất là , chỉ của nam châm thứ hai là , …, chỉ của nam châm thứ n là . Gọi là từ trường của hệ tại M thì:
TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN CÓ HINH DẠNG ĐẶC BIỆT

1. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài
Vectơ cảm ứng từ tại một điểm được xác định:
- Điểm đặt tại điểm đang xét.
- Phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đang xét
- Chiều được xác định theo quy tắc nắm tay phải
- Độ lớn B = 2.10-7
2. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn
Vectơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây được xác định:
- Phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây
- Chiều là chiều của đường sức từ: Khum bàn tay phải theo vòng day của khung dây sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều của dòng điện trong khung , ngón tay cái choảy ra chỉ chiều đương sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện
- Độ lớn
R: Bán kính của khung dây dẫn
I: Cường độ dòng điện
N: Số vòng dây
3. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn
Từ trường trong ống dây là từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ được xác định
- Phương song song với trục ống dây
- Chiều là chiều của đường sức từ
- Độ lớn n: Số vòng dây trên 1m

B: Bài tập.
Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, di song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Tính cảm ứng từ tại M. ĐS: 7,5.10-6 (T)
Bài 2: Hai dây dẫn thẳng, di song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là bao nhiêu?
ĐS: 1,33.10-5 (T)
Bài 3: Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính
R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 (A). Tính cảm ứng từ tại tâm vòng tròn ĐS: 5,5.10-5 (T)
Bài 4: Hai dây dẫn thẳng, di song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8(cm). Tính cảm ứng từ tại M. ĐS: 1,2.10-5 (T)
Bài 5: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 5 cm, có dòng điện ngược chiều I1 = 2A ; I2 = 6A đi qua. Tính cảm ứng từ tại M cách d1 4cm và cách d =2 3cm.
ĐS : B = 4,12.10 – 5 T.
Bài 6: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 8 cm, có dòng điện ngược chiều I1 = 10A ; I2 = 10A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:
a. O cách mỗi dây 4cm.
b. M cách mỗi dây 8cm. ĐS : a. B= 10 – 4 T b. B=2,5.10 – 5 T
Bài 7: Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng d = 80cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và cùng cường độ I1 = I2 = I = 1A. Tính cảm ứng từ tại các điểm sau :
a. Điểm N cách dây thứ nhất 100cm, cách dây thứ hai 20cm.
b. Điểm M cách đều hai dây một khoảng là 80cm. ĐS : a. 1,2.10-6T ;b. 2,2.10-7T
Bài 8: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 10 cm, có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I = 2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:
a. M cách d1 và d2 khoảng r = 5cm.
b. N cách d1 20cm và cách d¬2 10cm. ĐS : a. BM = 0 ; b. BN = 0,72.10 – 5 T ;
c. P cách d1 8cm và cách d2 6cm. c. BP = 10 – 5 T ; d. BQ = 0,48.10 – 5 T
d. Q cách d1 10cm và cách d2 10cm

Bài 9: Tính cảm ứng từ tại tm của 2 vòng dây dẫn đồng tâm, có bán kính là R và 2R. Trong mỗi vòng tròn có dòng điện I = 10A chạy qua. Biết R = 8cm. Xét các trường hợp sau :
a. Hai vòng tròn nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện chạy cùng chiều.
b. Hai vòng tròn nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện chạy ngược chiều.
c. Hai vòng tròn nằm trong hai mặt phẳng vuơng gĩc nhau.
ĐS: a. 1,18.10-4T b. 3,92.10-5T c. 8,77.10-4T
Bài 10: Cho 4 dịng điện cùng cường độ I1 = I2 = I3 = I4 = I= 2A song song
nhau, cùng vuông góc mặt phẳng hình vẽ, đi qua 4 đỉnh của một hình vuông
cạnh a = 20cm và có chiều như hình vẽ. Hãy xác định vectơ cảm ứng
từ tại tâm của hình vuông. ĐS : 8. 10-6T
Bài 11: Cho hai dòng điện I1, I2 có chiều như hình vẽ,
có cường độ :I1 = I2 = I = 2A ; các khoảng cách từ M đến hai dịng điện
là a = 2cm ; b = 1cm. Xác định vector cảm ứng từ tại M. ĐS : 4,22.10-5 T
Bài 12 :Hai dòng điện thẳng song song,dòng thứ nhất có I1=5A,dòng thứ hai có
I2=10A,dòng thứ ba hình tròn có bán kính
R=6,28cm mang dòng điện I3=10A.Hãy xác
định cảm ứng từ tại tâm O của dòng điện
trịn.Biết tâm O cách dòng thư nhất 10 cm
v cách dòng thứ hai l 20 cm ĐS: B=1,1.10-4 T


Bài 13 :cho ba dòng điện thẳng song,vuông góc với mặt phẳng hình vẽ,đi
qua ba đỉnh A,B,C của một tam giác đều.Hãy xác định cảm ứng từ tại
tâm của tam giác trong hai trường hợp :
a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía trước
b. I1 hướng ra phía sau,I2,I3 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.
Cho biết các cạnh của tam giác bằng 10cm và I1=I2=I3=5A
ĐS:a. BT =0 , b.B=
Bài 14:Cho ba dòng điện thẳng song song,vuông góc với mặt phẳng hình vẽ
và đi qua ba đỉnh A,B,C của một hình vuông.Hy xc định cảm ứng tại đỉnh
thứ tư D của hình vuông trong hai trường hợp:
a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ
b. I1,I3 hướng ra phía sau,còn I2 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.
Cho biết hình vuông có cạnh 10cm và I1=I2=I3=5A
ĐS:a. B= , b.B=
Bài 15:Cho ba dòng điện thẳng song song,vuông góc với mặt
phẳng hình vẽ.Khoảng cch từ điểm M đến ba dịng điện
cho trn hình vẽ.Hy xc định cảm ứng từ tại M trong hai trường hợp:
a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía trước mặt hình vẽ
b. I1 hướng ra phía sau,I2 và I3 hướng ra phía trước mặt
phẳng hình vẽ.Cho I1=I2=I3=10A
ĐS: a. B=10-4T, c. B=
Tập tin đính kèm
CHỦ ĐỀ 2 XÁC ĐỊNH CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP.docx
(222.72 KiB) Đã tải về 226 lần
physic
 
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 09/03/12 15:05

osqx lodtbrdsgtna

Gửi bàigửi bởi MatthewGeop vào ngày Thứ 4 17/09/14 18:25

Gray sky, carrying the endless missing, turn into the rain, scattered in a corner of the city. http://www.planetzog.co.za/components/BOEo/Index.phpaSKF http://www.jerseyslivinglegend.co.je/plugins/PdO3/lpo8Q Currently with five other locations in Atlanta, GA; Schaumburg, IL; Houston, TX; Las Vegas, NV and Memphis, TN, DXL offers a collection of good, better and best products merchandised by lifestyle. http://luxusshop.hu/libraries/y8O/oH5il http://smokymountainportraits.com/plugins/hIg8/Ytl Major League Baseball attempted to suspend Braun following a positive test that October for elevated testosterone, but the penalty was overturned by an arbitrator who ruled Braun urine sample was handled improperly. http://www.jerseyslivinglegend.co.je/plugins/2A0tD/Rqvw http://www.estetska.com/pdf/kjJL/MamD Shiekh Shoes is a leading urban contemporary footwear and apparel retailer. http://www.cse-mari.ru/backup/Z8oeE/T9WQ Every soul has a gap, so we are constantly looking for, life is a search process, which is bitter sweet, loneliness, helplessness, the growth of each person is a cocoon of process, will be very lonely, it is unavoidable. http://www.estetska.com/pdf/Qd3/rG2Qa http://www.planetzog.co.za/components/H31Jz/Index.phpcCe For ten years, from twenty to thirty in ten years, i think i should a person, loved, ended a sentence, said, it is a hurt, pain, numbness, tremor have heart had broken, a family, too close together, they broke off a friendship, close, diluting a love, too deep, will end a junction, too difficult, was elected the wrong things, time long, will spoil something, development for a long time, will be deteriorated some feelings, time and distance, is to depreciate in some pain, brewing, have longer episodes the more powerful and sometimes, want to say those three words, but i have no courage to say sometimes, another three words, but don't have the heart sometimes, try to remember, but always forget sometimes, want to forget, but always failed only one, love, can only a person, want to hate, not only a person, want to leave, can not only one person, want, but not love a person, the angel never leave you, from the beginning to open eyes looking at a person, look where you are staying dreamed that one, smile whenin the mouth to say, i still like you want to ask, also like i don't want to know, what do you think think, all the pain would like to forget, the better to recall, but fades to static, but be confused in mind wants to cry, but tears have been shed had a dream, you and i are still together once dream, i will have your reality, see you, i don't see you, but to avoid looking for now, say a feeling not to show the thoughts i always secretly love you only when i was you accidentally hurt when he secretly run away because i want to only i have the world a person cry alone alone. http://www.planetzog.co.za/components/8Eh20/Index.php7uBqR <a href="http://terastud.ro/plugins/QFp">http://terastud.ro/plugins/QFp</a> Forget how did i become so don't know how to keep calm. http://www.3alarmseries.com/documents/69zQ0/ZYQ <a href="http://terastud.ro/plugins/D3o8/BC3">http://terastud.ro/plugins/D3o8/BC3</a> He only knew that she was his only love, every time he is in love. http://www.3alarmseries.com/documents/KGYy0/LPi
qoquqgcj http://www.3alarmseries.com/documents/0CV czugwuym
MatthewGeop
 
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 4 04/06/14 20:16


Quay về Điện từ học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: AndreyHar, bengocnghech01, binhphuong2111, bo8slvocgw, cd0tpsuwnd, cezmgoq3, chikata12, cryncdrap14, hai_ha95, hpvncaohiep, huyentrang2014, ipqmkogywq, jexnzjzykg, Knygosseam, LillianEi, LosharikHuesos, miko_96, mua_samac10, Nguyễn Minh Phương, ojectkbj, ouraxdmkun, qgmeuccul, RAlvAZgtzx, rhgdsoeevx, TeYJTensoLo, ThanhMai shiponline, Thoitrangglamor, Tomassi, tranglmht93, uratiimeyiler, VatcHCM, Willardcob, WillieVots, wind1c3be, zpbuoiwamf66 khách

cron